EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
О. В. Анисенко, В. А. Рощенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.22

УДК: 528.4

О. В. Анисенко, В. А. Рощенко

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано стан сучасної топографо-геодезичної мережі України, яка базується на основі використання сучасних інформаційних систем, що дасть змогу, в автономному режимі здійснювати картографічне районування території і проводити демаркацію геодезичних мереж держави. Висвітлено функції сучасних геоінформаційних ресурсів, спрямовані на застосування інформаційних технологій, зокрема глобальних навігаційних супутникових систем (мереж глобальних навігаційних супутникових систем), які використовуються під час виконання більшості геодезичних робіт, аерокосмічних систем високої роздільної здатності для отримання інформації про Землю, цифрових методів оброблення зображень та геопросторової інформації, багатозональних систем дистанційного зондування Землі, а також у результаті створення високопродуктивних засобів отримання просторової інформації про Землю в режимі реального часу з використанням систем оптико-електронного сканування місцевості, баз геопросторових даних та інформаційних комп'ютерних систем. Запропоновано основні напрями розвитку та вдосконалення топографо-геодезичної мережі України в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: геодезичні мережі; демаркація; картографування; кадастр; система глобального позиціонування.

Література

1. Основні положення створення Державної геодезичної мережі України: постанова Кабінету Міністрів України № 844 від 8 черв. 1998 р. [Текст] // Зібр. законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1998. — № 9. — С. 416.
2. Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж [Електронний ресурс] / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. — 2016. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34313/1/06_35-37.pdf
3. Державна геодезична мережа України 1 класу: геоінформаційний аналіз квадратів [Електронний ресурс] / Ю.О. Карпінський, Ю.А. Стопхай // Геоінформатика і кадастр. — 2010. — Режим доступу: http://clc.to/zLdw1A
4. Марков С. Принципы работы системы GPS и ее использование [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://loi.sscc.ru/gis/GPS/chapter100.html
5. Супутникові радіонавігаційні спостереження при реалізації геодезичної референцної системи координат України — УСК — 2000 [Текст] / О.В. Кучер, Б.Д. Лепетюк, Ю.А. Стопхай [та ін.] // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Л.: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — С. 26—32.
6. Яковлев Н.В. Высшая геодезия [Текст] / Н.В. Яковлев. — М.: Недра, 1989. — С. 57—59.
7. Публічна кадастрова карта [Електронний ресурс]. — 2018. — Режим доступу: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

O. Anisenko, V. Roshchenko

THE CURRENT STATE OF THE STATE TOPOGRAPHIC AND GEODETIC NETWORK OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the state of the modern topographic and geodetic network of Ukraine, which is based on the use of modern information systems, which will allow autonomously to perform the cartographic zoning of the territory and conduct the demarcation of the geodetic networks of the state. The functions of modern geographic information resources are aimed at the application of information technologies, in particular, global navigation satellite systems (networks of global navigation satellite systems), which are used in most geodetic works, high-resolution aerospace systems for obtaining information about the Earth, digital image processing methods are highlighted. and geospatial information, multi-zonal earth remote sensing systems, as well as the creation of high-end ktyvnyh means for obtaining spatial data on real-time systems using opto-electronic scanning area, geospatial data bases and computer information systems.
It is revealed that the methods of geoinformation analysis and modeling in general and the analysis of squares in a special form are an effective technology that allows to estimate the geospatial distribution of the points of the State Geodetic Network of Ukraine and the modern technologies determination of coordinates by GNSS methods, which allow to apply new schemes of construction of geodetic networks of higher orders. During the reconstruction of the State Geodetic Network of Ukraine, these technologies made it possible to move from constructing a series of triangulation of 1, 2 classes to uniform coverage of the points of the State Geodetic Network 1 class throughout the country. Described geospatial distribution of the points of the State Geodetic Network with the use of the method of geoinformation analysis of the "nearest neighbour" will allow to carry out research on the geometrical rigidity of the schemes of construction of SK-42 and USC-2000 networks , in particular, to determine the conditionality of the system of normal equations in the cluster and the uniform spatial distribution points of these networks.
The main directions of development and improvement of the topographic and geodetic network of Ukraine in the conditions of European integration are offered.

Keywords: geodetic networks; demarcation; mapping; cadastre; gps.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine No. 844 of June 8. 1998, "Collection of Ukrainian legislation, Series 1, No. 9 "Decisions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine"", p. 416.
2. Trevoy, I. Ilkiv, E. and Galyarn, M. (2016), "Monitoring of the state of the points of the geodetic network of Ukraine with the use of social networks", Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34313/1/06_35-37.pdf (Accessed 21 October 2018).
3. Karpinsky, Yu. O. and Stophay, Yu. A. (2010), "State geodetic network of Ukraine of class 1: geoinformation analysis of squares", Heoinformatyka i kadastr, [Online], available at: http://clc.to/zLdw1A (Accessed 21 October 2018).
4. Markov, S. (2008), "Principles of operation of the GPS system and its use", available at: http://loi.sscc.ru/gis/GPS/chapter100.html (Accessed 21 October 2018).
5. Kucher, O.V. Lepetyuk, B.D. and Stophay, Yu.A. (2005), "Satellite radionavigation observations in the implementation of the geodetic reference system of coordinates of Ukraine — USC-2000", Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstv [Modern achievements of geodesic science and production], Vydavnytstvo NU "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
6. Yakovlev, N.V. (1989), Vysshaia heodezyia [Higher geodesy], Nedra, Moscow, Russia.
7. The official site of Ukrainian cadastral map (2018), "Public Cadastre Card" (2018), available at: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta (Accessed 21 October 2018).

№ 21 2018, стор. 22 - 27

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 1053

Відомості про авторів

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельниими ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

O. Anisenko

Senior Lecturer Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


В. А. Рощенко

"Школа молодого вченого", факультет економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

V. Roshchenko

"School of the Young Scientist", faculty of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Анисенко О. В., Рощенко В. А. Сучасний стан розвитку державної топографо-геодезичної мережі України. Агросвіт. 2018. № 21. С. 22–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.22

Anisenko, O. and Roshchenko, V. (2018), “The current state of the state topographic and geodetic network of Ukraine”, Agrosvit, vol. 21, pp. 22–27. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.