EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ АГРОЛАНДШАФТІВ НА ТОПОЛОГІЧНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Т. М. Недашківська, І. П. Гамалій, О. В. Камінецька, Н. В. Комарова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.15

УДК: 332.142.4/.6/.368-046.55 (477.41)

Т. М. Недашківська, І. П. Гамалій, О. В. Камінецька, Н. В. Комарова

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ АГРОЛАНДШАФТІВ НА ТОПОЛОГІЧНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

Статтю присвячено теоретичним та методичним питанням обгрунтування сталого (збалансованого) землекористування на локальному рівні. Ці питання вирішуються на прикладі Білоцерківського району Київської області, ландшафтна структура, господарське використання та радіоекологічний стан якого типовий для Правобережного Лісостепу України. Обгрунтовано роль і сутність сталого землекористування. На основі проведених досліджень і розрахунків запропоновано напрями оптимізації локального землекористування.
Виявлено просторові та часові закономірності радіаційного забруднення грунтів та самоочищення агроландшафтів від радіонуклідів. На основі цих закономірностей та оцінок стану грунтових відмін агроландшафтів обгрунтовано комплекс заходів з оптимізації локального сталого (збалансованого) землекористування, розроблено пропозиції щодо планування раціональної організації природокористування в межах Білоцерківського району Київської області.
Виконане дослідження дозволяє вважати, що найскладнішими екологічними проблемами сільськогосподарського виробництва і землекористування є радіаційне забруднення земель сільськогосподарського призначення, що ускладнене ерозією грунтів, гумусним виснаженням та нестачею основних елементів мінерального живлення рослин, обмеженим внесенням добрив.
Для оптимізації використання земельних угідь та отримання умовно чистої сільськогосподарської продукції визначено, що необхідним є довготерміновий план скорочення площі еродованої ріллі та заміни її на екостабілізуючі угіддя. Метою цього плану є поступове наближення функціональної (виробничої) територіальної структури агроландшафту до його природно-ландшафтної структури. За результатами дослідження з'ясовано, що для реалізації цього плану необхідно здійснити такі кроки: 1. Виключити з орного обігу агроландшафтні смуги ерозійно небезпечних схилів крутизною понад 3—5 і створити в межах цих смуг культурні пасовища з травостоєм не нижче 10 см. Це дасть змогу знизити надходження радіоактивних речовин з дерниною, в якій міститься значна частина радіонуклідів, та ефективно і екологічно безпечно використати у сільському господарстві агроландшафтні смуги, які зараз є найбільш забрудненими. Крім цього, задернування є ефективним засобом боротьби з водною ерозією. 2. Провести консервацію сільськогосподарських угідь зі щільністю забруднення понад 15 Кі/км2, розташованих у північно-східній частині досліджуваного району.

Ключові слова: стале землекористування; радіаційно забруднені грунти; агроландшафтні смуги; раціональна організація природокористування; радіоекологічний стан; охорона земель.

Література

1. Добряк Д.С., Кузін Н.В. Наукові основи використання земель в умовах радіаційного забруднення / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін // Збалансоване природокористування. — 2018. — № 1. — С. 6—12.
2. Третяк В.М., Свентух В.Ю. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель / В.М. Третяк, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2015. — № 2/3. — С. 24—31.
3. Закон України "Про землеустрій" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
4. Постанова РМ УРСР від 27.07.91 р. № 106 "Про зони чорнобильського радіаційного забруднення на території України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/106а-91-п

T. Nedashkivska, I. Gamalij, O. Kaminetska, N. Komarova

PLANNING OF SUSTAINED LANDSCAPING OF RADIATION POLISHED AGROLANDSHAFT GROUPS ON THE TOPOLOGICAL LEVEL (BY THE EXAMPLE OF BILOTSERKIV DISTRICT OF THE KYIV REGION)

Summary

The article is devoted to theoretical and methodological questions of substantiation of sustainable (balanced) land use at the local level. These issues are solved on the example of the Bila Tserkva district of the Kyiv region, the landscape structure, economic use and radioecological state of which is typical for the Right Bank Forest-steppe of Ukraine. The role and nature of sustainable land use. On the basis of conducted researches and calculations the directions of optimization of local land use are offered.
The spatial and temporal regularities of radiation contamination of soils and self-cleaning of agricultural landscapes from radionuclides are revealed. On the basis of these laws and estimates of the state of landslide differentiation of agrolandscapes a set of measures for optimization of local sustainable (balanced) land use is, proposals for planning a rational organization of nature use within the Bila Tserkva district of the Kyiv region have been developed.
The research carried out allows us to assume that the most complex environmental problems of agricultural production and land use are radiation pollution of agricultural land, which is complicated by soil erosion, humus depletion and lack of basic elements of mineral nutrition of plants, limited by the introduction of fertilizers.
To optimize the use of land and obtain conditionally clean agricultural products, it is determined that a long-term plan for reducing the area of eroded arable land and replacing it with ecostabilizing lands is necessary. The purpose of this plan is the gradual approximation of the functional (industrial) territorial structure of the agro-landscape to its natural-landscape structure.
According to the results of the study, it was determined that the following steps should be taken to implement this plan: 1) to exclude agro-landscape strips of erosion-hazardous slopes with steepness of more than 3-5 from the arable circulation and to create within these bands cultural pastures with grass not lower than 10 cm. will allow to reduce the inflow of radioactive substances with turf, which contains a significant portion of radionuclides, and to use effectively and environmentally safe agricultural landscapes, which are now the most polluted. In addition, seizure is an effective means of combating water erosion; 2) to conserve agricultural land with a pollution density of more than 15 Ki / km2 located in the north-eastern part of the studied area.

Keywords: sustainable land use; radiation-polluted soils; agro-landscape strips; rational organization of nature use; radioecological status; land protection.

References

1. Dobriak, D.S. and Kuzin, N.V. (2018), "Scientific bases of land use in conditions of radiation pollution", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1, pp. 6—12.
2. Tretiak V.M. and Sventukh V.Yu. (2015), "Sustainable (balanced) land use as a factor in increasing the economic efficiency of agricultural land use", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2/3, pp. 24—31.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Land Management", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (Accessed 10 Oct 2018).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (1991), Resolution "On the Chernobyl Radiation Pollution Zone in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106а-91-п (Accessed 10 Oct 2018).

№ 21 2018, стор. 15 - 21

Дата публікації: 2018-11-19

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

Т. М. Недашківська

к. е. н., завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

T. Nedashkivska

Candidate of Economics Science, Head of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management,Bila Tserkva National Agrarian University


І. П. Гамалій

к. геогр. н., доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

I. Gamalij

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management, Bila Tserkva National Agrarian University


О. В. Камінецька

к. е. н., асистент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

O. Kaminetska

Candidate of Science (Economics), assistant of the Department of Land Resources Management and Land Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University


Н. В. Комарова

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

N. Komarova

graduate student, Institute of Agroecology and Natural Resources of NAAS

Як цитувати статтю

Недашківська Т. М., Гамалій І. П., Камінецька О. В., Комарова Н. В. Планування сталого землекористування радіаційно забруднених грунтів агроландшафтів на топологічному рівні (на прикладі білоцерківського району київської області). Агросвіт. 2018. № 21. С. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.15

Nedashkivska, T., Gamalij, I., Kaminetska, O. and Komarova, N. (2018), “Planning of sustained landscaping of radiation polished agrolandshaft groups on the topological level (by the example of bilotserkiv district of the kyiv region)”, Agrosvit, vol. 21, pp. 15–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.21.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.