EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Є. Л. Гринь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.61

УДК: 331.1:334:02

Є. Л. Гринь

КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

У статті розроблено модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін з використанням кваліметрії. Запропоновано послідовність формування кваліметричної моделі оцінки готовності персоналу до змін, яка включає наступні етапи: визначення факторів, що впливають на готовність персоналу до проведення організаційних змін; встановлення критеріїв впливу на готовність персоналу до проведення змін за допомогою декомпозиції визначених факторів; визначення вагомості кожного фактору та критерію з використанням експертних оцінок; розрахунок моделі оцінки готовності персоналу до організаційних змін; побудова профілю готовності персоналу до організаційних змін. На основі узагальнення існуючих напрацювань вчених щодо критеріїв оцінки готовності персоналу до змін було визначено структуру базової кваліметричної оцінки, яка включає такі фактори як психологічний, мотиваційний, професійно-кваліфікаційний та організаційний. Визначено та обгрунтовано: якщо рівень готовності персоналу до змін є меншим за 0,5, то рівень опору складає понад 50% усього персоналу підприємства, що є досить критичним для підприємства; якщо рівень готовності персоналу до змін знаходиться у межах від 0,5 до 0,75 — рівень опору персоналу відповідає нормі, є допустимим; якщо рівень готовності персоналу до змін 0,75 — 1,0 — рівень опору персоналу оптимальний (майже відсутній), отже, персонал психологічно, мотиваційно, організаційно та професійно-кваліфікаційно готовий до змін. Запропоновану кваліметричну модель апробовано на ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"" та побудовано відповідний профіль готовності персоналу до змін. У результаті проведеного експертного оцінювання виявлено низький рівень готовності за мотиваційним та психологічним факторами, що підкреслює необхідність вдосконалення організаційної культури з роз'ясненням важливості проведення майбутніх змін на підприємстві та поліпшення соціально-психологічного клімату.

Ключові слова: готовність персоналу до змін; організаційні зміни; оцінка готовності; кваліметрична модель; експертне оцінювання; фактори та критерії.

Література

1. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. — 5-е изд. стереотипн. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. — 576 с.
2. Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / О.Ю. Гусєва; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 41 с.
3. Ермоленко Л.И. Формирование методики оценки готовности предприятия к организационным изменениям / Л.И. Ермоленко // Вестник СамГУ. — 2011. — №3. — С. 86—92.
4. Коэн Д.С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании / Д.С. Коэн / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — 320 с.
5. Куликов П.М. Методический подход и оценивание готовности предприятия к организационным изменениям / П.М. Куликов, Н.Е. Беляева // БизнесИнформ. — 2009. — № 5. — С. 130—136.
6. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків / Клебанова Т.С., Мілов О.В., Мілевський С.В., Степуріна С.О., Ястребова Г.С. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. — 273 с.
7. Романов В.Н. Квалиметрия / В.Н. Романов [и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. — Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. — 135 с.
8. Фаерман М.И. Комплексный социально-психологический подход к предупреждению сопротивлений нововведениям персонала (на примере организаций малого и среднего бизнеса): Автореф. дис… канд. психол. наук. / М.И. Фаерман. — Ярославль, 2007. — 24 с.
9. Фламгольц Э. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике / Э. Фламгольц. — М.: Эксмо, 2012. — 320 с.
10. Rosenberg, S. and Mosca, J. (2011), Breaking down the barriers to organizational change, The 2011 New Orleans Academic Conference New Orleans, Louisiana, USA. Рp. 461—467.

E. Gryn

QUALIMETRIC MODEL OF ASSESSMENT OF PERSONNEL PREPARATION TO ORGANIZATIONAL CHANGES

Summary

The article develops a model for assessing staff readiness for organizational changes using qualimetry. The sequence of formation of the qualimetric model of personnel readiness assessment for changes is proposed, which includes the following steps: definition of factors influencing the personnel readiness for organizing changes; establishment of criteria for influencing the personnel readiness for changes through the decomposition of certain factors; determining the importance of each factor and the criterion using expert assessments; calculation of personnel readiness model for organizational changes; building a staff readiness profile for organizational change. The structure of the basic qualimetric assessment, which includes such factors as psychological, motivational, professional qualification and organizational, was determined on the basis of generalization of existing achievements of scientists regarding the criteria for assessing personnel readiness for changes. It is determined and substantiated: if the personnel readiness for changes is less than 0.5, then the level of resistance is more than 50% of the total enterprise personnel, which is quite critical for the enterprise; if the level of the personnel for readiness changes is in the range from 0,5 to 0,75 — the level of resistance of the personnel corresponds to the norm is permissible; if the level of personnel readiness for changes is 0.75 — 1.0 — the level of staff resistance is optimal (almost absent), therefore, the staff is psychologically, motivational, organizational and professional-qualifying ready for change. The proposed qualimetric model was tested at PJSC "Kharkov electrical engineering plant "Ukrelectromash"" and the corresponding profile of personnel readiness for changes was constructed. As a result of the expert evaluation, a low level of readiness for motivational and psychological factors has been identified, which emphasizes the need to improve the organizational culture by explaining the importance of future changes in the enterprise and improving the socio-psychological climate.

Keywords: personnel readiness for changes; organizational changes; readiness assessment; qualimetric model; expert evaluation; factors and criteria.

References

1. Vihanskij, O. S. and Naumov, A. I. (2014), Menedzhment [Management], INFRA-M, Moscow, Russia.
2. Gusyeva, O. Yu. (2014), "Managing strategic strategies: theory and methodology", doctor of sciences Thesis, 08.00.04, Donets. nat University economics and trade іm. Mihail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
3. Ermolenko, L. I. (2011), "Formation of a methodology for assessing the company's readiness for organizational change", Vestnik SamGU, vol. 3, pp. 86—92.
4. Kojen, D.S. (2007), Sut' peremen: putevoditel'. Instrumenty i taktika rukovodstva preobrazovanijami v kompanii [The essence of change: the guidebook. Tools and tactics of managing transformations in the company], Olimp-Biznes, Moscow, Russia.
5. Kulikov, P. M. and Beljaeva, N. E. (2009), "Methodical approach and evaluation of enterprise readiness for organizational changes", BiznesInform, vol. 5, pp. 130—136.
6. Klebanova, T. S. Milov, O. V. Milevs`ky`j, S. V. Stepurina, S. O. and Yastrebova, G. S. (2010), Obg`runtuvannya gospodars`ky`x rishen` i ocinyuvannya ry`zy`kiv [Rationale for business decisions and risk assessment], KhNEU Kharkiv, Ukraine.
7. Romanov, V. N. (2017), Kvalimetrija [Qualimetry], VlGU, Vladimir, Russia.
8. Faerman, M. I. (2007), "M Comprehensive socio-psychological approach to the prevention of resistance to innovations of staff (for example, small and medium-sized businesses)", Phd Thesis, Economic security of business entities, Yaroslavl, Russia.
9. Flamgolts, E. (2012), Upravlenie strategicheskimi izmenenijami: ot teorii k praktike [Management of strategic changes: from theory to practice], Eksmo, Moscow, Russia.
10. Rosenberg, S. and Mosca, J. (2011), Breaking down the barriers to organizational change, The 2011 New Orleans Academic Conference New Orleans, Louisiana, USA.

№ 20 2018, стор. 61 - 66

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1637

Відомості про авторів

Є. Л. Гринь

к. н. з держ. упр., здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicant of Department of Production, Business and Management Organization, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

Як цитувати статтю

Гринь Є. Л. Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін. Агросвіт. 2018. № 20. С. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.61

Gryn, E. (2018), “Qualimetric model of assessment of personnel preparation to organizational changes”, Agrosvit, vol. 20, pp. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.