EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРАЇНИ
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.55

УДК: 330.131.3

Б. В. Хахула

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено формуванню теоретико-методичних підходів державного управління економічними процесами країни. Світовий досвід свідчить про підвищення ролі держави у функціонуванні національної економіки країн, особливо в період подолання кризових явищ. Саме держава виступає гарантом забезпечення існування свободи конкуренції і розвитку ринкових відносин.
Західна класична макроекономічна теорія передбачає дві альтернативні концепції економічного регулювання — монетаризм та кейнсіанство. Класична теорія ідеалізує стихійний ринковий механізм. Так, економіка, на думку представників цього теоретичного підходу, завжди тяжіє до рівноважного стану. Класичний підхід передбачає, що економіка самостійно, без втручання ззовні, буде рухатися до точки рівноваги.
Однак ринкова організація економіки не здатна забезпечити рівновагу всіх елементів системи. Передумовами ринкової свободи та її об'єктивними обмеженнями у концепції Сміта є поділ праці та приватна власність. Поділ праці дає можливість кожному індивіду, який спеціалізується на конкретному виді праці та підвищує її продуктивність, обмінюватися різними продуктами із іншими суб'єктами господарювання. Приватна власність створює основу для відокремлення результату праці в його товарно-грошовій формі.
У процесі дослідження ролі держави в економіці виявлено наявність двох теоретичних підходів. Так, прихильники державної активності виходять із "провалу ринку", а неоконсерватори обгрунтовують необхідність приватизації і дерегулювання, роблячи наголос на "провалі держави". Обидва підходи, без сумніву, можуть існувати, але абсолютизація дії ринкового або державного регулювання так само, як і його недооцінка, не мають достатніх підстав.
Держава виконує регулювальні функції на відповідних ринках за допомогою адміністративних й економічних методів. Проте найбільш доцільним є використання економічних методів. Економічні методи регулювання адекватні природі ринку. Вони безпосередньо впливають на кон'юнктуру ринку і через неї побічно на виробників та споживачів товарів і послуг.

Ключові слова: держава; методи; моделі; економічні процеси; ринок.

Література

1. Сухий П.О. Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку / П.О. Сухий [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/022_527_Suhy.pdf
2. Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. — К.: Нора-прінт, 1998. — 203 с.
3. Сухий П.О. Аграрний ринок України: споживчий попит та продовольча безпека України / П.О. Сухий / Географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць: у 4 т. — К.: ВГЛ Обрії, 2004. — Т.3. — С. 86—89.
4. Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: монографія / Березін О.В. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 184 с.
5. Гайдуцький П.І. Формування та розвиток аграрного ринку / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. — 2004. — № 3. — С. 4—15.
6. Войтович Р.В. Вплив Глобалізації на розвиток сучасного світу / Р.В. Войтович [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html.
7. Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч. Ч. 1 / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. канд. екон. наук В.В. Небрат; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2012. — 332 c.
8. Стукач В.Ф. Институциональная структура регионального агропродовольственного рынка : монография / В.Ф. Стукач, Е.А. Гришаев. — Омск: Сфера, 2008. — 222 с.
9. Леонтьева Л.А. Взаимодействие сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке: монография / Л.А. Леонтьева, Д.В. Шпаковский. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. — 165 с.
10. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / [О.І. Барановський, В.Г. Барановська, Є.О. Бублик та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.І. Барановського; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2010. — 492 c.
11. Геєць В.М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв'язку з прочитаним / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України. — 2013. — № 6 (619). — С. 4—19.
12. Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / [Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В.]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К., 2009. — 208 с.
13. Кирилюк Є.М. Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем: монографія. — К.: КНЕУ. — 2013. — 571 с.
14. Шпикуляк А.Г. Інституції аграрного ринку: монографія / О.Г. Шпикуляк. — К.: ННЦ Ін-т аграрної економіки, 2009. — 480 с.
15. Супіханов Б.К. Розвиток ринків аграрної продукції: монографія. — 2-ге вид., допов та переробл. — К.: ННЦ ІАЕ, — 2009. — 530 с.

B. Khahula

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC PROCESSES OF THE COUNTRY

Summary

The article is devoted to the formation of theoretical and methodological approaches of state management of economic processes of the country. World experience shows the role of the state in the functioning of the national economy of the countries, especially during the period of overcoming crisis phenomena. Exactly the state guarantees the existence of free competition and the development of market relations.
Western classical macroeconomic theory provides for two alternative concepts of economic regulation — monetarism and Keynesianism. Classical theory idealizes the spontaneous market mechanism. So, the economy, in the opinion of the representatives of this theoretical approach, always tends to equilibrium. The classical approach assumes that the economy itself, without external interference, will move to a point of equilibrium.
However, the market economy organization is not able to balance all elements of the system. The preconditions for market freedom and its objective constraints in Smith's concept are division of labor and private property. The division of labor enables each individual, who specializes in a particular type of work and increases its productivity, to exchange various products with other economic entities. Private property creates the basis for separating the result of labor in its commodity-money form.
In the process of studying the role of the state in the economy it was revealed the existence of two theoretical approaches. Supporters of state activity proceed from the "failure of the market". While neo-conservatives substantiate the necessityof privatization and deregulation, meaning the "failure of the state". Both approaches, of course, can exist, but the absolutisation of the action of market or state regulation, as well as its underestimation, do not have sufficient reasons.
The state performs regulatory functions on the relevant markets through administrative and economic methods. However, themostexpedient is the use of economic methods. Economic methods of regulation are adequate to the essence of the market. They directly affect the market situation and through it indirectly affectproducers and consumers of goods and services.

Keywords: state; methods; models; economicprocesses; market.

References

1. Sukhyj, P.O. (2013), "Structure, functions and main factors of formation of the agro-food market", available at: http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/022_527_Suhy.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
2. Hubs'kyj, B.V. (1998), Ahrarnyj rynok [Agrarian market], Nora-print, Kyiv, Ukraine.
3. Sukhyj, P.O. (2004), "Agrarian Market of Ukraine: Consumer Demand and Food Security of Ukraine", Heohrafichni problemy staloho rozvytku, vol. 3, pp. 86—89.
4. Berezin, O.V. (2008), Prodovol'chyj rynok Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia i rozvytku [The food market of Ukraine: theoretical and methodological principles of formation and development], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Hajduts'kyj, P.I. (2004), "Formation and development of the agrarian market", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 4—15.
6. Vojtovych R.V. (2013), "Impact of globalization on the development of the modern world", available at: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html (Accessed 30 Sept 2018).
7. Nebrat, V.V. and Suprun, N.A. (2012), Evoliutsiia rynkovykh instytutiv v Ukraini [Evolution of market institutions in Ukraine], vol.1, NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv. — K., Kyiv, Ukraine.
8. Stukach, V.F. and Hryshaev, E.A. (2008), Ynstytutsyonal'naia struktura rehyonal'noho ahroprodovol'stvennoho rynka [Institutional structure of the regional agri-food market], Sfera, Omsk, Russia.
9. Leont'eva, L.A. and Shpakovskyj, D.V. (2010), Vzaymodejstvye sel'khoztovaroproyzvodytelej na prodovol'stvennom rynke [Interaction of agricultural producers in the food market], Yzd. tsentr OHAU, Orenburh, Russia.
10. Baranovs'kyj, O.I. Baranovs'ka, V.H. and Bublyk, Ye.O. (2010), Stijkist' finansovykh rynkiv Ukrainy ta mekhanizmy ii zabezpechennia [Stability of financial markets of Ukraine and mechanisms for its provision], NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv., Kyiv, Ukraine.
11. Heiets', V.M. and Hrytsenko, A.A. (2013), "Out of the crisis (reflection on the actual in connection with the read)", Ekonomika Ukrainy, vol. 6 (619), pp. 4—19.
12. Ostashko, T.O. Voloschenko, L.Yu. and Lienivova, H.V. (2009), Vnutrishnij ahroprodovol'chyj rynok Ukrainy v umovakh SOT [The domestic agro-food market of Ukraine under the conditions of the WTO], NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Kyryliuk, Ye.M. (2013), Ahrarnyj rynok v umovakh transformatsii ekonomichnykh system [Agrarian market in conditions of transformation of economic systems], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Shpykuliak, A.H. (2009), Instytutsii ahrarnoho rynku [Institutions of the agrarian market], NNTs In-t ahrarnoi ekonomiky, Kyiv, Ukraine.
15. Supikhanov, B.K. (2009), Rozvytok rynkiv ahrarnoi produktsii [Development of markets for agrarian products], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2018, стор. 55 - 60

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1684

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни. Агросвіт. 2018. № 20. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.55

Khahula, B. (2018), “Theoretical and methodological approaches to state management of economic processes of the country”, Agrosvit, vol. 20, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.