EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О. І. Василенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.48

УДК: 658.516

О. І. Василенко

ОЦІНКА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація

Встановлено, що аналіз кадрового забезпечення підприємств аграрного сектору свідчить про відсутність системного характеру та стратегічної спрямованості, характеризується нераціональністю використання висококваліфікованих керівників, фахівців, включаючи кадри масових професій, загальним зниженням рівня освіти. В аграрному секторі у вирішенні кадрового забезпечення підприємств досліджуваного сектору економіки складається неоднозначна ситуація: з одного боку, спостерігається перенасичення ринку дипломованими фахівцями, що закінчили ВНЗ аграрного профілю, з іншого — аграрна галузь відчуває серйозну нестачу кваліфікованої робочої сили.
Аналіз кадрового забезпечення підприємств аграрного сектору свідчить про відсутність системного характеру та стратегічної спрямованості, характеризується нераціональністю використання висококваліфікованих керівників, фахівців, включаючи кадри масових професій, загальним зниженням рівня освіти.
В аграрному секторі у вирішенні кадрового забезпечення підприємств досліджуваного сектору економіки складається неоднозначна ситуація: з одного боку, спостерігається перенасичення ринку дипломованими фахівцями, що закінчили ВНЗ аграрного профілю, що з іншого — аграрна галузь відчуває серйозну нестачу кваліфікованої робочої сили.
Нині сформувався значний розрив між потребами високотехнологічного виробничого процесу й навичками, рівнем знань і досвідом фахівців, задіяних на різних його ланках. Найбільш складна ситуація у рослинництві, де в останні роки спостерігається максимальний відтік персоналу.
Доведено, що основними складовими концепції формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві мають бути: підготовка сільської молоді у ВНЗ; реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, у т. ч. масових професій; створення умов для працевлаштування молодих спеціалістів на виробництві; професійне зростання й виховання управлінської еліти тощо.
Встановлено, що відносно низький освітній рівень сільського населення України зумовлений не лише обмеженістю доступу до закладів повної загальної середньої та вищої освіти, а й постійними міграційними втратами найактивнішої частини молоді, яка виїздить у міста для здобуття вищої освіти і після закінчення навчання намагається там залишитися.

Ключові слова: попит; освіта; сільськогосподарське підприємство; вищі навчальні заклади; населення.

Література

1. UNESCO World Heritage Committee Adds 30 Sites to World Heritage List Dec 2. — 1998. — Article 6. — Р. 9.
2. Березівський П. Зайнятість та самозайнятість як механізм подолання безробіття / П. Березівський, Б. Більський, І. Магійович // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. — Львів. — 2005. — № 12. — С. 410—415.
3. Грішнова О. А. Людський розвиток в системі пріоритетів регіональної соціально-економічної політики / О. А. Грішнова // Вісник Прикарпатського університету. — Івано-Франківськ: Плай. — 2007. — Вип. 4. — С. 23—29.
4. Овчарук О. Модернізація освіти в Україні: аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р.; за заг. ред. О. Овчарук. — К.: К.І.С., 2004. — 32 с.
5. Шкурка М. С. Розвиток українського села: історичні аспекти та сучасні проблеми // Економіка АПК. — 2007. — № 8. — С. 136—143.
6. Попова О.Л. Соціально-економічні чинники ефективного функціо-нування аграрного трудового потенціалу: економічні та соціальні аспекти розвитку АПК і сільських територій / О.Л. Попова // Зб. наук. праць. — Об'єднаний інститут економіки НАН України. — К.: ОІЕ, 2004. — С. 53—63.
7. Якуба К. Людський фактор у реформуванні аграрної економіки / К. Якуба // Економіка України. — 2004. — № 5. — С. 69—75.
8. Гнибіденко І.Ф. Теоретико-методологічні аспекти трансформації зайнятості населення в аграрному секторі економіки України / І.Ф. Гнибіденко // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий наук. зб. заснований у 1992 р. при НЦ ЗРП НАН і Міністерством праці. — 2006. — Вип. 20. — С. 11—16.
9. Боголюбов В.М. Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства / В.М. Боголюбов // Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць. — К.: Вид-во НУБіП України. — 2011. — С. 159—164.
10. Дмитренко Г. Стратегічна спрямованість розвитку системи освіти в контексті трансформації українського суспільства / Г. Дмитренко, С. Мудра // Персонал. — 2006. — № 9. — С. 73—80.
11. Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал у трансформаційній економіці : монографія / О.В. Шкурупій. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 268 с.
12. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки / Г.І. Чепурко. — К.: ІС НАНУ, 2004. — 274 с.

O. Vasylenko

ESTIMATION OF CONSUMER DEMAND FOR EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Summary

The paper deals with the analysis of stuff supply in the agrarian sector enterprises and it reveals the lack of strategic orientation of the branch. It is characterized by the irrationality of using highly skilled managers, specialists and working professions, as well as general decrease of their education level. A controversial situation arises in the decision-making of personnel provision of enterprises of the agrarian sector of the economy: on the one hand, there is excess of certified specialists graduated from the agrarian universities on the labor market, on the other hand, the agrarian sector is experiencing a serious shortage of skilled labor.
The analysis of human resources provision of enterprises in the agrarian sector shows a lack of a systemic character and strategic orientation, characterized by irrationality of the use of highly skilled managers, specialists, including personnel of mass professions, general decrease of education level.
In the agrarian sector, a controversial situation arises in the decision-making of personnel provision of enterprises of the investigated sector of the economy: on the one hand, there is an over-saturation of the market by certified specialists graduating from the university's agricultural profile, on the other — the agrarian sector is experiencing a serious shortage of skilled labor.
There is now a significant gap between the needs of high-tech manufacturing processes and skills, the level of knowledge and experience of professionals involved at its various links. The most difficult situation in crop production, where in recent years there is the maximum outflow of personnel.
It is proved that the main components of the concept of human potential formation in agricultural production should be the following ones: training rural youth in higher educational institutions; reforming the training system, retraining and professional development of personnel, including mass professions; favorable conditions for the employment of young specialists; professional growth and education of the management elite, etc.
It is established that the relatively low educational level of the rural population of Ukraine is determined not only by the limited access to institutions of complete secondary and higher education, but also by permanent migration losses of the most active youth who move to the city for higher education and since they try to stay in cities after graduation.

Keywords: demand; education; agricultural enterprise; higher educational establishments; population.

References

1. UNESCO (1998), "World Heritage Committee Adds 30 Sites to World Heritage List Dec 2", Article 6, p. 9.
2. Berezivs'kyj, P. Bil's'kyj, B. and Mahijovych, I. (2005), "Employment and self-employment as a mechanism for overcoming unemployment", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: Ekonomika APK, vol. 12, pp. 410—415.
3. Hrishnova, O.A. (2007), "Human development in the system of priorities of regional socio-economic policy", Visnyk Prykarpats'koho universytetu, vol. 4, pp. 23—29.
4. Ovcharuk, O. (2004), Modernizatsiia osvity v Ukraini : analitychnyj ohliad rezul'tativ vseukrains'koho opytuvannia kerivnykiv zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv u 2004 r. [Modernization of education in Ukraine: an analytical review of the results of an all-Ukrainian survey of heads of general educational institutions in 2004], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
5. Shkurka, M.S. (2007), "The development of the Ukrainian village: historical aspects and modern problems", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 136—143.
6. Popova, O.L. (2004), "Socio-economic factors of effective functioning of agrarian labor potential: economic and social aspects of development of agro-industrial complex and rural areas", Zb. nauk. prats'. Ob'iednanyj instytut ekonomiky NAN Ukrainy, pp. 53—63.
7. Yakuba, K. (2004), "Human factor in the reform of the agrarian economy", Ekonomika Ukrainy, vol. 5, pp. 69—75.
8. Hnybidenko, I.F. (2006), "Theoretical and methodological aspects of transformation of employment in the agrarian sector of the economy of Ukraine", Zajniatist' ta rynok pratsi : mizhvidomchyj nauk. zb. zasnovanyj u 1992 r. pry NTs ZRP NAN i Ministerstvom pratsi, vol. 20, pp. 11—16.
9. Boholiubov, V.M. (2011), "Formation of the content of education in the interests of sustainable development of society", Naukovyj visnyk NUBiP Ukrainy: zb. nauk. prats', pp. 159—164.
10. Dmytrenko, H. and Mudra, S. (2006), "Strategic orientation of the development of the education system in the context of the transformation of Ukrainian society", Personal, vol. 9, pp. 73—80.
11. Shkurupij, O.V. (2008), Intelektual'nyj kapital u transformatsijnij ekonomitsi [Intellectual capital in a transformational economy], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.
12. Chepurko, H.I. (2004), Rynok pratsi v Ukraini: problemy zajniatosti v period stanovlennia rynkovoi ekonomiky [Labor market in Ukraine: problems of employment in the period of the emergence of a market economy], IS NANU, Kyiv, Ukraine.

№ 20 2018, стор. 48 - 54

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1378

Відомості про авторів

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій,Білоцерківський національний аграрний університет

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies,Bila Tserkva agrarian university

Як цитувати статтю

Василенко О. І. Оцінка споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів. Агросвіт. 2018. № 20. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.48

Vasylenko, O. (2018), “Estimation of consumer demand for educational services of higher educational establishments”, Agrosvit, vol. 20, pp. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.