EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. Ю. Ястребов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.43

УДК: 631.16 : 339.94

Ю. Ю. Ястребов

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглядаються питання, пов'язані із розробкою стратегії розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських ресурсів в умовах інтерналізації економіки. За умов інтеграції української економіки до світової господарської системи, посилюється конкурентний тиск з боку зарубіжних компаній, що вимагає від управлінського апарату вітчизняних сільськогосподарських підприємств використання додаткових резервів підвищення загальної ефективності фінансово-господарської діяльності. Одним з напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств є формування фінансової стратегії з урахуванням тенденцій розвитку зовнішнього середовища, що дає можливість прогнозувати основні параметри фінансового стану суб'єкта господарської діяльності. Передусім, урахування впливу зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства дозволяє підвищувати ефективність політики залучення зовнішніх ресурсів, що в свою чергу розширює можливості забезпечення інноваційного розвитку виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова: фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств; зовнішнє середовище; інтерналізація економіки; фінансова стратегія.

Література

1. Богма О.С. Особливості управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств / О.С. Богма, А.С. Павлова // Вісник Запорізького національного університету. — 2012. — №1(13). — С. 195—199.
2. Григораш Т.Ф. Формування джерел фінансових ресурсів підприємства та управління ними / Т.Ф. Григораш, Я.Я. Губенко, К.В. Панич // Молодий вчений. — 2014. — № 11 (14). — С. 54—56.
3. Дмитришин М.В. Формування системи ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства / М.В. Дмитришин, М.М. Данилишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2015. — Вип. 11(2). — С. 131—138.
4. Матвеєва Н.В. Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств / Н.В. Матвеєва, П.К. Первухін // Наука й економіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 17—21.
5. Мельничук К.В. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства та їх класифікація / К.В. Мельничук, А.О. Сігайнов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. — № 10. — С. 91–95.
6. Рекрут С.В. Оптимізація та ефективність використання фінансових ресурсів у процесі інноваційної діяльності / С.В. Рекрут // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 7/8. — С. 72—75.
7. Силка О.С. Управління фінансовими ресурсами підприємства [Електронний ресурс] / О.С. Силка. — Режим доступу: http://nauka.zinet.info/8/sylka.php

Yu. Yastrebov

DEVELOPING A STRATEGY FOR THE PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Issues related to the development of a strategy for allocating financial resources of agricultural resources in conditions of economic internalization. Under the conditions of integration of the Ukrainian economy into the world economic system, competitive pressure from foreign companies is increasing, which requires from the management apparatus of domestic agricultural enterprises the use of additional reserves to increase the overall efficiency of financial and economic activity. In the conditions of imperfect state support to the agrarian sector and inaccessibility of credit resources for the vast majority of agricultural enterprises, the development of a strategy for the placement and use of financial resources, which will provide enhanced reproduction and the possibility of innovation development, is of great importance. The development of a strategy for placement and management of financial resources of agricultural enterprises should combine the attraction of borrowed funds with the rational use of profits. The indicators of the financial condition of an agricultural enterprise are influenced not only by internal factors. In a context of lowering the entry barriers of foreign market participants, the development of individual enterprises increasingly depends on the parameters of the industry, region, national and world economic system. Therefore, for the formation of a clear and well-balanced financial strategy, managers and owners of the company should take into account the influence of external factors. One of the directions of increasing the competitiveness of enterprises is the formation of a financial strategy taking into account the trends in the development of the external environment, which makes it possible to predict the basic parameters of the financial state of the subject of economic activity. First of all, taking into account the influence of external factors on the financial condition of the enterprise allows to increase the efficiency of the policy of attraction of external resources, which in turn increases the possibilities of providing innovative development of production and economic activity.

Keywords: financial resources of agricultural enterprises; external environment; internalization of economy; financial strategy.

References

1. Bohma, O. S. and Pavlova, A. S. (2012), "Features of management of financial resources of domestic enterprises", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, no. 13, pp. 195—199.
2. Hryhorash, T. F. Hubenko, Y. Y. and Panych, K. V. (2014), "Formation of sources of financial resources of the enterprise and their management", Molodyj vcheny, vol. 11, pp. 54—56.
3. Dmytryshyn, M. V. and Danylyshyn, M. M. (2015), "Formation of the system of effective management of financial resources of the enterprise", Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 11, pp. 131—138.
4. Matveieva, N. V. and Pervukhin, P. K. (2016), "Areas of increasing the efficiency of using financial resources of enterprises", Nauka j ekonomika, vol. 2, pp. 17—21.
5. Mel'nychuk, K. V. and Sihajnov, A. O. (2014), "The economic essence of enterprise financial resources and their classification", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 10, pp. 91—95.
6. Rekrut, S. V. (2013), "Optimization and efficiency of using financial resources in the process of innovation activity", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7/8. pp. 72—75.
7. Sylka, O. S. (2016), "Management of financial resources of the enterprise", [Online source], available at: http://nauka.zinet.info/8/sylka.php (Accessed 30 Sept 2018).

№ 20 2018, стор. 43 - 47

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1768

Відомості про авторів

Ю. Ю. Ястребов

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

Yu. Yastrebov

Senior lecturer of the Cathedra of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy

Як цитувати статтю

Ястребов Ю. Ю. Розробка стратегії розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах інтернаціоналізації економіки. Агросвіт. 2018. № 20. С. 43–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.43

Yastrebov, Yu. (2018), “Developing a strategy for the placement of financial resources of agricultural enterprises in the conditions of international economic development”, Agrosvit, vol. 20, pp. 43–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.