EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС
М. Ю. Разінькова, Н. О. Небаба, Р. Г. Єгіазарян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.31

УДК: 336.71(477)

М. Ю. Разінькова, Н. О. Небаба, Р. Г. Єгіазарян

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності банківської системи, проаналізовано стан банківської системи України на сучасному етапі, а також проведено порівняльний аналіз з банківськими системами країн ЄС. Запропоновано основні шляхи розвитку та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи. Для розв'язання проблем, що гальмують розвиток банківської системи України та знижують її конкурентоспроможність у порівнянні з банківськими системами країн світу та ЄС, на основі існуючих пропозицій, запропоновано здійснити такі заходи: розширити інституційну мережу комерційних банків в регіонах; розробити механізм розмежування банківських і урядових фінансів для зменшення кредитування державних підприємств та розширення кредитної лінії для приватного сектору; ввести в практику закордонний досвід щодо програм ризик-менеджменту банківської діяльності для зменшення ризикованості операцій; забезпечити умови для створення діючого фінансового ринку для розширення банківської діяльності в напряму менш ризикових операцій для зниження сукупної збитковості активів банків; розширити спектр банківських послуг для приватних та корпоративних клієнтів з обслуговування рахунків, систем електронного банкінгу на основі сучасних технологій та обладнання; розвивати методологію контролювання банківської діяльності на основі моніторингу діяльності окремих банків; адаптувати національне законодавство до вимог світового у контексті регулювання банківської діяльності.

Ключові слова: банк; банківська система; конкурентоспроможність; капітал; ліквідність; економічні нормативи діяльності банків.

Література

1. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации: автореферат дис. на здобуття канд. юрид. наук / В.В. Зражевский // Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. — Санкт-Петербург, 2008. — 20 c.
2. Аветисян А.А. Анализ конкурентоспособности банковской системы России и способы ее повышения [Электронный ресурс] / А.А. Аветисян, И.Ю. Бубнова // NovaInfo. — 2014. — № 27. — Режим доступа: http://novainfo.ru/archive/27/analiz-konkurentosposobnosti-bankovskoy-sistemy
3. Індекс глобальної конкурентоспроможності / Гуманитарные технологии. Информационно-аналитический портал [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
4. Index of Economic Freedom 2017 [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ranking
5. Індекс легкості ведення бізнесу 2017 [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings
6. International Monetary Fund Database [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.imf.org/en/data
7. European Central Bank Database [Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
8. Горох О.В. Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання / О.В. Горох // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. — 2014. — № 7. — С. 231—237.
9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua

M. Razinkova, N. Nebaba, R. Yeghiazaryan

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION IN THE EU

Summary

Considered in the article the methodological approaches to the definition of the banking system competitiveness, the banking system at present was analyzed and comparative analysis with the banking systems of the selected EU countries was conducted. The basic ways of developing and strengthening the competitiveness of the domestic banking sector are offered. Competitiveness of the banking system is a complex concept. It is necessary to consider methods of assessing competitiveness as a set of indicators that demonstrate the competitive advantages of the banking system of the country compared with competing systems. The factors of the competitiveness of the banking system include state regulation of the industry, policy in the field of banking, the state of the real sector of the economy. To evaluate the influence of factors on the banking system can be on the following indicators: competitiveness of the country in the world based on the position of the country in the economic ratings of world organizations and international rating agencies; studying the state and dynamics of the nominal and real gross domestic country and the pace of its change; study of the state and dynamics of inflow of investments into the country; determination of the share of assets and capital of the banking system of the country in the world banking system. To determine the internal state of the banking system of the country, the following indicators are used: the volume of assets, liabilities and capital of the banking system; the share of the public sector in the capital of the banking system; share of foreign capital in the statutory fund of banks; the ratio of assets of the banking system to its liabilities; financial result of the banking system activity; capitalization of the banking system; structure of assets and liabilities of the banking system; indicators of market concentration; economic norms of banks activity; indicators of liquidity of bank capital; return on assets and capital of the banking system. Implementation of the complex of state reforms, reduction of tax and regulatory pressure on banking institutions, implementation of weighted monetary and monetary policy will be an impetus for the withdrawal of the banking system of Ukraine from a crisis situation.

Keywords: ank; banking system; competitiveness; capital; liquidity; regulatory ratios for banks.

References

1. Zrazhevsky, V.V. (2008), "Theoretical and methodological bases for ensuring the competitiveness of the banking system of the Russian Federation", Ph.D. Thesis, Jurisprudence, St. Petersburg State Engineering and Economics University, St. Petersburg, Russia.
2. Avetisyan, A.A. and Bubnova, I.Yu. (2014), "Analysis of the competitiveness of the banking system of Russia and ways to increase it", NovaInfo, [Online], vol . 27, available at: http://novainfo.ru/archive/27/analiz-konkurentosposobnosti-bankovskoy-sistemy (Accessed 4 Aug 2018).
3. The official site of the Analytical portal Humanitarian technologies (2018), "Global Competitiveness Index", available at: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (Accessed 28 Aug 2018).
4. The official site of the heritage foundation (2018), "Index of Economic Freedom 2017", available at: http://www.heritage.org/index/ranking (Accessed 30 Aug 2018).
5. The official site of the doing business (2018), "The index of ease of doing business 2017", available at: http://russian.doingbusiness.org/rankings (Accessed 30 Aug 2018).
6. The official site of the International Monetary Fund (2018), "Database", available at: http://www.imf.org/en/data (Accessed 25 Aug 2018).
7. The official site of the European Central Bank (2018), "Database", available at: https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html (Accessed 25 Aug 2018).
8. Goroh, O.V. (2014), "Problems of the development of the banking system in Ukraine and ways to overcome them", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchaieva. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 7, pp. 231—237.
9. The official site of the National Bank of Ukraine (2018), available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 30 Aug 2018).

№ 20 2018, стор. 31 - 36

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1801

Відомості про авторів

М. Ю. Разінькова

к. е. н., Університет митної справи та фінансів

M. Razinkova

Ph.D., University of Customs and Finance


Н. О. Небаба

к. е. н., Університет митної справи та фінансів

N. Nebaba

Ph.D., University of Customs and Finance


Р. Г. Єгіазарян

студентка, Університет митної справи та фінансів

R. Yeghiazaryan

student, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Разінькова М. Ю., Небаба Н. О., Єгіазарян Р. Г. Оцінка конкурентоспроможності банківської системи України в контексті інтеграції в єс. Агросвіт. 2018. № 20. С. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.31

Razinkova, M., Nebaba, N. and Yeghiazaryan, R. (2018), “Assessment of competitiveness of the banking system of Ukraine in the context of integration in the eu”, Agrosvit, vol. 20, pp. 31–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.