EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ
Н. В. Корнілова, В. В. Корнілова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.21

УДК: 911.3

Н. В. Корнілова, В. В. Корнілова

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

Туристичну галузь закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки
XXI ст. В останні п'ять років туризм зростав швидше, ніж світова торгівля в цілому. Для багатьох країн індустрія туризму є найважливішою статтею доходу і, як наслідок, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Сучасний розвиток світового туристичного ринку і його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого цивілізованого суспільства.
Нині одним із видів туризму, що розвивається найбільш динамічно, можна назвати гастрономічний туризм. Національна кухня є одним із важливих факторів залучення іноземних туристів до країни. Українська кухня завоювала визнання у всьому світі й може відігравати роль суттєвого фактору стимулювання туристичних потоків. Україна здатна запропонувати конкурентоспроможні гастрономічні тури, що включатимуть у себе як знайомство з традиційними стравами, так і напоями. Саме гастрономічні фестивалі й свята можуть стати чинником підтримки інтересу до гастрономічного туризму, зробити гастрономічні тури більш цікавими й насиченим за своєю програмою, а також сприяти формуванню туристичного бренду міст (регіонів, країни в цілому).

Ключові слова: гастрономічний туризм; гастрономічний тур; гастрономічний фестиваль; національна кухня; фактор; тенденції розвитку.

Література

1. Асоціація гостинності України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://aigu.org.ua/wef.html
2. Всесвітня асоціація гастрономічного туризму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.worldfoodtravel.org
3. Історія українських вареників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://prolviv.com/blog/2017/11/02/istoriia-ukrainskykh-varenykiv/
4. Клуб галицької кухні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gcc.in.ua/
5. Кращі гастротури по Україні в 2016 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://firtka.if.ua/blog/view/krasi-gastroturi-po-ukraini-v-2016-roci105768
6. На Сумщині спекли найбільший в Україні полуничний пиріг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2477834-na-sumsini-spekli-najbilsij-v-ukraini-polunicnij-pirig.html
7. Матвєєв В.В. Винний туризм як рекламний фактор й інструмент для стимулювання розвитку конкурентного потенціалу виноробних підприємств України / В.В. Матвєєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. — Х., 2015. — № 10, Ч. 4. — C. 29—31.
8. Українська кухня визнана однією з найкращих кухонь світу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ridna.ua/2016/02/ukrajinska-kuhnya-vyznana-odnijeyu-z-najkraschyh-kuhon-svitu/
9. Global Report on Food Tourism. — World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain. — 2012. — P. 63.
10. UN WTO Tourism Highlights, 2017 Edition. — 15 p.

N. Kornilova, V. Kornilova

GASTRONOMIC FESTIVALS IN UKRAINE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM

Summary

The tourism industry is naturally considered one of the fastest-growing branches of the world economy of the XXI century. In the past five years, tourism has grown faster than world trade as a whole. For many countries, the tourism industry is the most important item of income and, as a consequence, one of the priority directions of economic development. The current development of the world tourism market and its globalization show that tourism is an integral part of the life of any civilized society.
Currently, one of the most rapidly developing types of tourism is gastronomic tourism. National cuisine is one of the important factors in attracting foreign tourists to the country. Like any cuisine with a rich historical past, Ukrainian cuisine is largely regional, integrating the culinary traditions of other nations. Ukrainian cuisine has won worldwide recognition and can play a significant role in stimulating tourist flows. In 2016, Ukraine entered the top 20 countries with the world's most delicious cuisine, according to Yonderbound, one of the largest travel communities in the world, which organized a survey among its users and authors asking to name the best cuisines in the world. Ukraine is able to offer competitive gastronomic tours, which will include both familiarization with traditional dishes and drinks. Ukraine is able to offer competitive gastronomic tourism products. The wine tours of Zakarpattya, Odesa, Kherson and Mykolaiv regions are becoming very popular. Ukraine is among the top five countries in Europe, where wine tourism has significant prospects for development and is all-season. In 2017, there were 94 gastronomic festivals and holidays in Ukraine.
According to recent studies, tourist flows are growing intensively in those regions where, based on original traditions, such specialized tourist products as festivals and folk festivals take place. It is gastronomic festivals and holidays that can become a factor in supporting the interest in gastronomic tourism, make gastronomic tours more interesting and rich in their program, as well as contribute to the formation of the tourist brand cities (also regions and the country as a whole).

Keywords: gastronomic tourism; gastronomic tour; gastronomic festival; national cuisine; factor; development trends.

References

1. The official site of Hospitality Association of Ukraine (2018), available at: http://aigu.org.ua/wef.html (Accessed 8 June 2018).
2. The official site of World Association of Gastronomic Tourism (2018), available at: http://www.worldfoodtravel.org (Accessed 8 June 2018).
3. Pro Lviv travel site (2018), "History of Ukrainian Dumplings", available at: http://prolviv.com/blog/2017/11/02/istoriia-ukrainskykh-varenykiv/ (Accessed 8 June 2018).
4. The official site of Galician Cuisine Club (2018), available at: http://www.gcc.in.ua/ (Accessed 8 June 2018).
5. IGo to world.com site (2016), "Best gastronomic tours in Ukraine in 2016", available at: http://firtka.if.ua/blog/view/krasi-gastroturi-po-ukraini-v-2016-roci105768 (Accessed 8 June 2018).
6. Ukrinform site (2018), "The largest strawberry pie in Ukraine was cooked in Sumy region", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2477834-na-sumsini-spekli-najbilsij-v-ukraini-polunicnij-pirig.html (Accessed 8 June 2018).
7. Matvieiev, V.V. (2015) "Wine tourism as an advertising factor and tool for stimulating the development of competitive potential of winemaking enterprises of Ukraine" Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 10, pp. 29—31.
8. Worldview portal "Native country" (2018), "Ukrainian cuisine is recognized as one of the best cuisines in the world", available at: http://ridna.ua/2016/02/ukrajinska-kuhnya-vyznana-odnijeyu-z-najkraschyh-kuhon-svitu/ (Accessed 8 June 2018).
9. World Tourism Organization (UNWTO) Global Report on Food Tourism (2012), p. 63.
10. UN WTO Tourism Highlights (2017).

№ 20 2018, стор. 21 - 26

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 2458

Відомості про авторів

Н. В. Корнілова

к. г. н., доцент, викладач, Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

N. Kornilova

Candidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv


В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнілова Н. В., Корнілова В. В. Гастрономічні фестивалі в Україні як фактор розвитку гастрономічного туризму. Агросвіт. 2018. № 20. С. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.21

Kornilova, N. and Kornilova, V. (2018), “Gastronomic festivals in Ukraine as a factor in the development of gastronomic tourism”, Agrosvit, vol. 20, pp. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.