EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Ж. В. Гарбар, В. А. Гарбар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.3

УДК: 338.242.4

Ж. В. Гарбар, В. А. Гарбар

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті наведено ознаки, критерії, цілі саморегулювання та інструменти, які використовуються в процесі саморегулювання. З'ясовано переваги та недоліки саморегулювання як економічного інструменту реалізації політики дерегуляції в Україні. Здійснено групування видів діяльності у відповідності із можливістю делегування відповідним саморегулівним організаціям владних повноважень саморегулівні організації, яким законом не передбачено можливість делегування державно-владних повноважень — тип 1 та саморегулівні організації, яким законом передбачено можливість делегування державно-владних повноважень — тип 2. Доведено фактичну відсутність саморегулювання сферах, де це допускається законодавством та, навпаки, існування організацій з ознаками та функціями, притаманними саморегулівним в сферах, де на рівні нормативно-правових актів не передбачено можливість такого виду регулювання підприємницької та професійної діяльності. Встановлено суперечливість і непослідовність законодавства, яке існує у сфері саморегулювання бізнес-клімату в Україні. З'ясовано, що на нормативному рівні наразі немає єдиного підходу до визначення мети та цілей здійснення саморегулівної діяльності, оскільки у кожному конкретному випадку цілі, для досягнення яких утворюються та діють саморегулівні організації, варіюються та не є однотипними. Доведено, що відсутність комплексного підходу до впровадження саморегулювання призводить до: нерозуміння суб'єктами господарювання його сутності, переваг та недоліків; неможливості фактичного утворення саморегулівних організацій в тих сферах, де це не передбачено законом; відсутності усіх необхідних нормативних механізмів для реального запуску саморегулівних організацій на певному ринку. Обгрунтовано систему заходів, спрямованих на впровадження моделі ефективного саморегулювання підприємницької та професійної діяльності. Запропоновано два взаємодоповнюючі плани розвитку та реформування інституту саморегулювання: короткостроковий, що полягає у виправленні вад нормативного регулювання діяльності саморегулівних організацій та середньостроковий, що передбачає системне впорядкування правовідносин у сфері саморегулювання.

Ключові слова: регулювання; державне регулювання; політика дерегуляції; саморегулювання; саморегулівні організації.

Література

1. Гарбар Ж.В. Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". — 2017. — Вип. 15. — С. 76—79.
2. Концепція реформування інституту саморегулювання в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 308-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2018-р#n10
3. План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 615 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2016
4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/448/96
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2664-14
6. Сердюк Т.В. Саморегулювання в Україні: переваги та недоліки в сучасних економічних умовах / Т.В. Сердюк // Економічний вісник НТУУ "КПІ": збірник наукових праць. — 2012. — С. 58—70.

Zh. Harbar, V. Harbar

IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF SELF-REGULATION OF ENTREPRENEURIAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY AS A DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF DEREGULATION IN UKRAINE

Summary

The article presents the features, criteria, self-regulation goals and tools used in the self-regulation process. The advantages and disadvantages of self-regulation as an economic tool for implementing deregulation policy in Ukraine are outlined. The grouping of activities is carried out in accordance with the possibility of delegating to self-regulatory organizations the self-regulatory organizations self-regulatory organizations that do not envisage the possibility of delegating powers of state power — type 1 and self-regulatory organizations, which the law provides for the possibility of delegating powers of state power — type 2. The actual absence self-regulation in spheres where this is permitted by law and, conversely, the existence of organizations with features and functions inherent in morehulivnym in areas where the level of regulations does not provide the opportunity to regulate this type of business and professional activities. The controversy and inconsistency of legislation that exists in the sphere of self-regulation of business climate in Ukraine is established. It is clarified that at the normative level there is currently no single approach to the definition of goals and objectives of self-regulatory activity, since in each particular case, the goals for the achievement of which are formed and operate self-regulatory organizations, vary and are not the same type. It is proved that the lack of an integrated approach to the implementation of self-regulation leads to: lack of understanding by the subjects of management of its essence, advantages and disadvantages; the impossibility of the actual formation of self-regulatory organizations in those areas where this is not provided for by law; the lack of all necessary regulatory mechanisms for the real launch of self-regulatory organizations in a particular market. The system of measures aimed at implementation of the model of effective self-regulation of entrepreneurial and professional activity is substantiated. Two mutually supportive plans for the development and reform of the self-regulatory institute are proposed: short-term, which is to correct deficiencies in regulatory regulation of self-regulatory organizations and medium-term, which involves systematic regulation of legal relations in the sphere of self-regulation.

Keywords: egulation; state regulation; deregulation policy; self-regulation; self-regulatory organizations.

References

1. Harbar, Zh. and Harbar, V. (2017), "Self-regulatory organi zations in the system of functioning of the financial market", Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya "Mizhnarodni ekonomichni vidnosy`ny` ta svitove gospodarstvo", vol. 15, pp. 76-79.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Concept of Reformation of the Institute of Self-Regulation in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2018-р#n10 (Accessed 12 October 2018)
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Plan of measures for deregulation of economic activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2016 (Accessed 12 October 2018)
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On State Regulation of the Securities Market in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/448/96 (Accessed 12 October 2018)
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", available at: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2664-14 (Accessed 12 October 2018)
6. Serdjuk, Т. (2012), "Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in modern economic conditions", Ekonomichny`j visny`k NTUU "KPI" : zbirny`k naukovy`x pracz, pp. 58-70.

№ 20 2018, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 1691

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


В. А. Гарбар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

V. Harbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні. Агросвіт. 2018. № 20. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.3

Harbar, Zh. and Harbar, V. (2018), “Implementation of the model of self-regulation of entrepreneurial and professional activity as a direction of implementation of the state policy of deregulation in Ukraine”, Agrosvit, vol. 20, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.