EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
О. І. Василенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.44

УДК: 37.014.5

О. І. Василенко

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Доведено, що сучасна аграрна освіта в Україні знаходиться на стадії реформування. У більшості ВНЗ намагаються відійти від пострадянських традицій у підготовці кадрів для АПК. Спостерігається активне впровадження в освітній процес українських вишів елементів усіх типів освіти, не враховуючи особливостей країни, менталітету народу, історичних аспектів розвитку, можливості та прийнятності використання в конкретних умовах.
Встановлено, що незважаючи на значні витрати, мають прояв певні ознаки того, що внесок вищої освіти та наукових досліджень у сільському господарстві недостатній для сектору аграрного бізнесу. Вітчизняні науковці-аграрії не дуже помітні на міжнародній арені; не публікують свої роботи в міжнародних рейтингових журналах і майже не презентують свої роботи на міжнародних та європейських конференціях, відмежовані від міжнародної дослідницької спільноти.
Нинішня система фінансування не здатна підвищити успішність у ВНЗ. Дотримуючись положення про розподіл студентів-бюджетників, університети мають підготувати певну кількість студентів протягом часу, відведеного відповідними навчальними програмами. Водночас студенти-контрактники розглядаються університетами як джерело надходження інвестицій. Зрозуміло, що студенти, які сплачують за навчання планують завершити його протягом терміну, передбаченого конкретною програмою.
На основі узагальнення дослідження встановлено, що основними напрямами перспективного розвитку вітчизняних вищих навчальних закладів аграрної освіти мають бути: пошук нових, прогресивних форм фінансування освітнього процесу в аграрних закладах вищої освіти; удосконалення якості підготовки фахівців через застосування у навчанні.

Ключові слова: аграрна освіта; вищі навчальні заклади; освітні послуги; наука; фінансування.

Література

1. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю. Бондарчук, Г. Чуйко, Н. Чуйко // Вища школа. — 2005. — № 2. — С. 35—41.
2. Гальчинський А. С. Економіка знань : виклики глобалізації та Україна / А. С. Гальчинський. — К.: НІСД, 2004. — 261 с.
3. Дудка М. І. Вища школа України : стратегія управління і проблеми реформування : монографія / М. І. Дудка. — X.: Основа, 2002. — 272 с.
4. Дмитренко Г. Стратегічна спрямованість розвитку системи освіти в контексті трансформації українського суспільства / Г. Дмитренко, С. Мудра // Персонал. — 2006. — № 9. — С. 73—80.
5. Дем'яненко В.В. Освіта в системі економіки знань / В.В. Дем'яненко // Економіка знань та її перспективи для України. — К.: Ін-т екон. прогнозування, 2005. — С. 40.
6. Гурч Л. Мобільність студентів та професорсько-викладацького складу як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в європейському просторі / Л. Гурч // Персонал. — 2005. — № 7. — С. 80—85.
7. Згуровский М. Дипломированное псевдообразование или противоречия переходного периода в сфере высшего образования Украины / М. Згуровский // Зеркало недели. — 2006. — № 6 (585). — С. 14.
8. Каленюк І. С. Економіка освіти / І. С. Каленюк. — К.: Знання України, 2005. — 316 с.
9. Маркс К. Капітал: твори / К. Маркс, Ф. Енгельс; 2-е вид. — М.: Прогрес. — 1975. — Т. 23. — С. 598.
10. Міщенко В. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах : вища школа України між минулим і майбутнім / В. Міщенко, С. Науменкова // Вища школа. — 2001. — № 1. — С. 6—17.

O. Vasylenko

CURRENT CHALLENGES OF FUNCTIONING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION

Summary

It is proved that modern agrarian education in Ukraine is at the stage of reformation. Most universities are trying to shift from the post-Soviet traditions in the training the personnel for agribusiness. Elements of all types of education which do not take into account the peculiarities of the country, the mentality of the people, historical aspects of development, the possibilities and acceptability of being used in specific conditions are implemented intensively into the educational process in Ukrainian higher educational institutions.
It has been established that, despite considerable costs, there are some indications of the contribution of higher education and research in agriculture is insufficient for the agricultural business sector. Domestic agricultural scientists are not among the key players on the international scene: the do not publish their papers in international rating journals and almost do not present their work at international and European conferences, they are isolated from the international research community.
The current funding system is not able to increase students academic performance. Universities are to train a certain number of students over the time determined by the relevant curriculum considering the requirements for distribution of scholarship students. Students who pay for their study make a source of university budget. It is obvious that students who pay for their studies are supposed to complete their study within the timeframe prescribed by the specific program.
Therefore the main directions of the long-term development of domestic higher educational institutions of agrarian education should be the following: search for new, progressive forms of financing the educational process in agrarian institutions of higher education; improvement of the quality of specialists training.

Keywords: agrarian education; higher educational establishments; educational services; science; financing.

References

1. Bondarchuk, Yu. (2005), "Improvement of the forms and methods of teaching in accordance with the requirements of the Bologna Process", Vyscha shkola, vol. 2, pp. 35—41.
2. Hal'chyns'kyj, A.S. (2004), Ekonomika znan': vyklyky hlobalizatsii ta Ukraina [Economics of knowledge: the challenges of globalization and Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Dudka, M.I. (2002), Vyscha shkola Ukrainy: stratehiia upravlinnia i problemy reformuvannia [Higher School of Ukraine: Management Strategy and Problems of Reform], Osnova, Kharkiv, Ukraine.
4. Dmytrenko, H. (2006), "Strategic orientation of educational system development in the context of transformation of Ukrainian society", Personal, vol. 9, pp. 73—80.
5. Dem'ianenko, V.V. (2005), "Education in the system of knowledge economy", Ekonomika znan' ta ii perspektyvy dlia Ukrainy [Knowledge economy and its prospects for Ukraine], In-t ekon. prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.
6. Hurch, L. (2005), "Mobility of students and professors as a factor for increasing the competitiveness of Ukraine's higher education in the European space", Personal, vol. 7, pp. 80—85.
7. Zgurovskij, M. (2006), "Certified pseudo-education or transitional contradictions in the field of higher education in Ukraine", Zerkalo nedeli, vol. 6 (585), p. 14.
8. Kaleniuk, I.S. (2005), Ekonomika osvity [Economics of Education], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Marks, K. (1975), Kapital : tvory [Capital: work], Prohres, Moscow, Russia.
10. Mischenko, V. (2001), "Features of functioning of the higher school of Ukraine in market conditions: the high school of Ukraine between the past and the future", Vyscha shkola, vol. 1, pp. 6—17.

№ 19 2018, стор. 44 - 49

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 1706

Відомості про авторів

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies, Bila Tserkva agrarian university

Як цитувати статтю

Василенко О. І. Сучасні проблеми функціонування вищих навчальних закладів аграрної освіти. Агросвіт. 2018. № 19. С. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.44

Vasylenko, O. (2018), “Current challenges of functioning of higher educational institutions of agrarian education”, Agrosvit, vol. 19, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.