EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
О. О. Олійник, С. М. Роговий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.34

УДК: 338.314.641.66

О. О. Олійник, С. М. Роговий

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто питання теорії та методики оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств щодо визначення фінансового стану як комплексне поняття, результатом якого є взаємодія всіх елементів фінансових відносин підприємства, що визначаються сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризуються системою показників, відображаючи наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Встановлено оптимальне співвідношення ресурсів у виявленні ступеня ризику під час ведення господарської діяльності, внаслідок чого особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства, яку можна виявити тільки на підставі своєчасного фінансового аналізу. Визначено принципове значення оцінки фінансового стану підприємства як невід'ємної частини управлінських рішень, які вимагають чіткого розуміння інформації про його господарську діяльність. Окреслено підходи до встановлення ліквідності і платоспроможності підприємства як якісно-методичного рівня оцінки ефективності господарювання, на основі чого надається можливість розробляти управлінську складову, спрямовану на досягнення результативної діяльності та стабілізацію фінансового стану. На основі балансового методу виокремлено підхід до визначення показників ліквідності і платоспроможності як одних із важливих чинників, які характеризують фінансову стійкість підприємства за сучасних умов, що на сьогодні уможливлює ставити конкретні цілі, аналізувати результати, виявляти відхилення від запланованих параметрів діяльності щодо розміщених ресурсів, які в короткий термін повинні перетворитися у високоліквідні активи.

Ключові слова: фінансовий стан; ефективність; фінансова стабільність; ліквідність; платоспроможність; активи; пасиви; баланс; зобов'язання; управлінські рішення; фінансовий аналіз.

Література

1. Вовк В. Ліквідність та платоспроможність: економічна суть та експертна оцінка / В. Вовк, В. Бугай // Галицький економічний вісник. — 2011. — № 3. — С. 169—173.
2. Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства / Н.М. Давиденко // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 2. — С. 36—40.
3. Дорошенко А.П. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / А.П. Дорошенко // Ефективна економіка. — 2010. — № 3. — Режим доступу: www.economy.nauka.com.ua
4. Лагун М.І. Методичні аспекти аналізу платоспроможності підприємства / М.І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. — № 2 (57). — С. 53—57.
5. Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість — основні складові оцінки фінансового стану підприємства / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. — 2008. — № 7. — С. 26—30.
6. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю.Ю. Журавльова // Фінанси України. — 2006. — № 1. — С. 116—121.
7. Ремньова Л.М. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства як складова фінансового менеджменту / Л.М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 2 (32). — С. 87—95.
8. Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства / А.Р. Ванєва // Формування фінансових відносин в Україні. — 2006. — № 8 (63). — С. 52—61.
9. Науменкова С.В. Використання методів фундаментального аналізу в процесі оцінки фінансового стану підприємства / С.В. Науменкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — № 12. — C. 54—65.
10. Олександренко І.В. Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства / І.В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 6 (156). — С. 419—426.

О. Oliinyk, S. Rohovоі

FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY

Summary

The article deals with the theory and methodology of assessing the liquidity and solvency of enterprises to determine the financial state as a complex concept, the result of which is the interaction of all elements of the financial relations of the enterprise determined by a set of production and economic factors and characterized by a system of indicators, reflecting the presence, placement and use of financial resources. The optimal balance of resources in determining the degree of risk during the conduct of economic activity is established, as a result of which a timely and objective assessment of the financial state of the enterprise, which can only be detected on the basis of timely financial analysis, becomes of special significance. The fundamental importance of assessing the financial condition of an enterprise as an integral part of managerial decisions that require a clear understanding of information about its economic activity is determined. There are outlined approaches to establishment of liquidity and solvency of the enterprise as a qualitative and methodical level of estimation of efficiency of management, on the basis of which the opportunity to develop a managerial component aimed at achievement of productive activity and stabilization of financial condition is given. On the basis of the balance method, the approach to determining the indicators of liquidity and solvency, as one of the important factors that characterize the financial stability of the enterprise in modern conditions, is distinguished, which today makes it possible to set specific goals, to analyze the results, to detect deviations from the planned parameters of activity in relation to the allocated resources, which in short term should turn into highly liquid assets.

Keywords: financial position; efficiency; financial stability; liquidity; solvency; assets; liabilities; balance sheet; liabilities; management decisions; financial analysis.

References

1. Vovk, V. and Buhaj, V. (2011), "Liquidity and solvency: economic essence and expert assessment", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3, рр. 169—173.
2. Davydenko, N.M. (2005), "Liquidity and solvency as indicators of the efficiency of financial management of an enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2, рр. 36—40.
3. Doroshenko, A.P. (2010), "Assessment of liquidity and solvency in the context of diagnosing the general financial condition of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: www.economy.nauka.com.ua (Accessed 20 Sept 2018).
4. Lahun, M.I. (2006), "Methodological aspects of the solvency analysis of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2 (57), рр. 53—57.
5. Martsyn, V.S. (2008), "Reliability, solvency and financial stability are the main components of the assessment of the financial condition of the enterprise", Ekonomika. Finansy. Pravo., vol. 57, рр. 26—30.
6. Zhuravl'ova, Yu.Yu. (2006),"Essence solvency of the enterprise", Finansy Ukrainy, vol. 1, рр. 116—121.
7. Remn'ova, L.M. (2004), "Management of liquidity and solvency of an enterprise as a component of financial management", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2 (32), рр. 87—95.
8. Vanieva, A.R. (2006), "Assessment of liquidity and solvency of the enterprise", Formuvannia finansovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 8(63), рр. 52—61.
9. Naumenkova, S.V. (2012), "The use of methods of fundamental analysis in the process of assessing the financial condition of the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 12, рр. 54—65.
10. Oleksandrenko, I.V. (2014), "Diagnostics of liquidity and solvency of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6 (156), рр. 419—426.

№ 19 2018, стор. 34 - 38

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 2542

Відомості про авторів

О. О. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. Oliinyk

Ph. D, associate professor of finance and banking State Agrarian and Economic University, Dnipro


С. М. Роговий

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Rohovоі

master, State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник О. О., Роговий С. М. Фінансовий стан підприємства в контексті ліквідності та платоспроможності. Агросвіт. 2018. № 19. С. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.34

Oliinyk, О. and Rohovоі, S. (2018), “Financial condition of the enterprise in the context of liquidity and solvency”, Agrosvit, vol. 19, pp. 34–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.