EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. Г. Мінькова, Є. А. Качаненко, Д. В. Берестнєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.11

УДК: 519.863:005.21:631.11

О. Г. Мінькова, Є. А. Качаненко, Д. В. Берестнєв

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню існуючих методичних підходів щодо управління ефективністю виробничої діяльності, планування оптимальної виробничої програми на основі економіко-математичних методів. У статті побудовано модель поєднання галузей на рівні аграрного підприємства з метою досягнення стратегічних цілей — підвищення рентабельності виробництва та якості сільськогосподарської продукції. Модель враховує виробничі потужності підприємства, агротехнічні та зоотехнічні вимоги, науково-обгрунтовану структуру посівних площ та раціони годівлі сільськогосподарських тварин, організацію технологічних процесів та систему агроекологічних обмежень.
Визначено, що за оптимальним планом виробництва продукції для підвищення екологізації землеробства необхідно: збільшити у структурі посівів частку багаторічних трав; у структурі поголів'я тварин — частку поголів'я великої рогатої худоби; максимально використати рослинні рештки та побічну продукцію у якості органічних добрив; забезпечити оптимальне поєднання норм органічних та мінеральних добрив. Для підвищення прибутковості підприємства доцільно в галузі рослинництва збільшити реалізацію зернових культур за рахунок скорочення технічної продукції, а в галузі тваринництва — яловичини за рахунок зниження виробництва свинини у живій вазі.
Застосування моделей поєднання галузей в стратегічному управлінні підприємством дає змогу обирати різні стратегічні плани, приймати оптимальні управлінські рішення. Обгрунтовано, що при переході від традиційного до екологоспрямованого господарювання вирощування нової продукції чи впровадження нових технологій можливе за наявних ресурсів, тоді як модель переходу до органічного виробництва не враховує ресурсний потенціал підприємства. Залежно від прийнятого сценарію розробляється стратегія розвитку підприємства — розширення посівних площ, тваринницьких ферм, чисельності працівників, матеріально-технічної бази тощо.
Побудовану модель доцільно застосовувати для типових підприємств зерново-молочного напряму спеціалізації Лісостепової зони нестійкого зволоження для ведення науково-обгрунтованої системи господарства.

Ключові слова: виробнича програма; оптимальне поєднання галузей; економіко-математична модель; екологізація землеробства; стратегічне управління.

Література

1. Браславец М.Е. Математическое моделирование экономичесских процессов в сельском хозяйстве / М.Е. Браславец, Р.Г. Кравченко. — М.: "Колос", 1972. — 589 с.
2. Бродський Ю.Б. / Економіко-математична модель оптимізації виробничої структури високотоварних сільськогосподарських підприємств / Ю.Б. Бродський, В.Є. Данкевич // Вісник ЖДТУ. — № 1 (55). — 2011. — С. 180—183.
3. Лисенко М.І. Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва // Наукові праці КНТУ. Економічні науки / М.І. Лисенко, А.М. Лисенко. — Вип. 15. — 2009. — С. 286—292.
4. Микитюк В.М. Форми організації виробництва та оптимізація виробничої структури скотарських підприємств / В.М. Микитюк, В.Є. Данкевич // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. — № 1 (51), Т. 14. — 2012. — С. 458—464.
5. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: [підручник] / В.М. Нелеп. — [2-ге вид., перероб. та доп.]. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.
6. Непран А.В. Совершенствование отраслевой структуры как фактор повышения эффективности сельскохозяйственного производства // Вісник ХНАУ. Сер. "Економіка АПК і природокористування". — 2004. — № 8. — С. 222—226.
7. Самілик Т.М. Оптимізація виробничо-галузевої структури аграрного підприємства / Т.М. Самілик // Економіка АПК. — № 24. — 2010. — С. 32—35.
8. Гаваза Є.В. Оптимізація галузевої спеціалізації підприємства-виробника органічної продукції / Є.В. Гаваза // Ефективна економіка. — 2014. — № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2835
9. Хижняк В.М. Оптимізація галузевої структури для органічного землеробства на підприємстві / В.М. Хижняк // Інвестиції: практика та досвід. — 2012. — № 8. — С. 101—104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ipd_2012_8_30
10. Мінькова О.Г. Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвитку [Електронний ресурс] / О.Г. Мінькова // Наукові доповіді НУБіП України. — 2016. — № 4 (61). — Режим доступу: http://journals.nubip. edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6953/6751
11. Шмиголь Ю.В. Оптимальне поєднання галузей в умовах екобезпечного виробництва / Ю.В. Шмиголь, В.О. Красильний, О.М. Кощенко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2008. — Вип. 16. — Т. 3. — С. 392—395.
12. Мінькова О.Г. Оптимальне поєднання галузей за різного рівня екологізації землеробства / О.Г. Мінькова. — Полтава: Видавництво "Сімон". — 2016. — 122 с.

O. Minkova, Ye. Kachanenko, D. Berestniev

APPLYING THE MODELS OF COMBINATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION SECTORS IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to research of existing methodological approaches to the management of efficiency of production activities, planning the optimal production program on the basis of economic and mathematical methods. In the article is built the model of combination of agricultural production sectors at the level of agricultural enterprise for the purpose of achievement of strategic goals — to increase the profitability of production and quality of agricultural products. The model takes into account the production capacities of enterprise, agrotechnical and zootechnic requirements, scientifically based cropping plan and diets of farm animals, the organization of technological processes and the system of agro-ecological restrictions.
Applying the models of combination of agricultural production sectors in the strategic management of enterprise allows to choose various scenarios of development (strategic plans), to make optimum strategic decisions. The cultivation of new products or introduction of new technologies is possible with the available resources when passing from traditional to ecologically oriented production. The model of transition to organic production does not take into account the resource potential of enterprise. Depending on the adopted scenario is evolved the strategy for development of enterprise — the expansion of crop acreage, livestock farms, the number of employees, material and technical base, etc.
The results of optimal production plan indicate that in order to improve the ecologization of agriculture it is necessary: to increase the share of perennial grasses in the structure of plantings; to increase the share of cattle in the structure of livestock; to maximize the use of plant residues and by-products as organic fertilizers; to provide the optimal combination of amounts of organic and mineral fertilizers. In order to increase the profitability of enterprise, it is reasonable to increase the sales of cereal crops in the crop production sector by reducing technical products, and in the livestock production sector — to increase the sales of beef by reducing the pork production in live weight.
It is reasonable to use the constructed model at the typical enterprises of grain-milk direction of specialization of the Forest-Steppe zone with unreliable moisture in order to maintain the scientifically-based system of economy.

Keywords: production program; the optimum combination of agricultural production sectors; economic and mathematical model; ecologization of agriculture; strategic management.

References

1. Braslavec, M. E. and Kravchenko, R. G. (1972), Matematicheskoe modelirovanie jekonomichesskih processov v sel'skom hozjajstve [Mathematical modeling of economic processes in agriculture], Kolos, Moscow, Russia.
2. Brods'kyj, Yu. B. and Dankevych, V. Ye. (2011), "Economic and mathematical model on optimization of production structure of highly-marketable agricultural enterprises", Visnyk ZhDTU, vol. 1, no. 55, pp. 180—183.
3. Lysenko, M. I. and Lysenko, A. M. (2009), "Improvement of the sectoral structure of agricultural enterprises as one of the factors of enhancement of production efficiency", Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, vol. 15, pp. 286—292.
4. Mykytiuk, V. M. and Dankevych, V. Ye. (2012), "Forms of industrial organization and optimization of production structure of livestock enterprises", Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Hzhyts'koho, vol. 1, no. 51, tom. 14, pp. 458—464.
5. Nelep, V. M. (2004), Planuvannia na ahrarnomu pidpryiemstvi [Planning at the agricultural enterprise], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Nepran, A. V. (2004), "Improvement of the sectoral structure as the factor of enhancement of agricultural production efficiency", Visnyk KhNAU. Ekonomika APK i pryrodokorystuvannia, vol. 8, pp. 222—226.
7. Samilyk, T. M. (2010), "Optimization of production and sectoral structure of agricultural enterprise", Ekonomika APK, vol. 24, pp. 32—35.
8. Havaza, Ye. V. (2014), "Optimization of sectoral specialization for organic producer", Efektyvna ekonomika [Online], vol. 3, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2835 (Accessed 20 Sept 2018).
9. Khyzhniak, V. M. (2012), "Optimization of sectoral structure for organic farming at enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 101—104.
10. Min'kova, O. H. (2016), "The model of optimum combination of agricultural production sectors at agricultural enterprise by the criterion of ecologization of development strategies", Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy [Online], vol. 4, no. 61, available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/ Dopovidi/article/view/6953/6751 (Accessed 20 Sept 2018).
11. Shmyhol', Yu. V. Krasyl'nyj, V. O. and Koschenko, O. M. (2008), "Optimum combination of agricultural production sectors in conditions of ecologically-safe production", Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 16, tom. 3, pp. 392—395.
12. Min'kova, O. H. (2016), Optymal'ne poiednannia haluzej za riznoho rivnia ekolohizatsii zemlerobstva [Optimum combination of agricultural production sectors at different levels of ecologization of agriculture], Simon, Poltava, Ukraine.

№ 19 2018, стор. 11 - 23

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 1543

Відомості про авторів

О. Г. Мінькова

к. с.-г. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Minkova

PhD in Agricultural sciences, Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Є. А. Качаненко

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ye. Kachanenko

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


Д. В. Берестнєв

студент, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

D. Berestniev

student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Мінькова О. Г., Качаненко Є. А., Берестнєв Д. В. Застосування моделей поєднання галузей у стратегічному управлінні підприємством. Агросвіт. 2018. № 19. С. 11–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.11

Minkova, O., Kachanenko, Ye. and Berestniev, D. (2018), “Applying the models of combination of agricultural production sectors in the strategic management of enterprise”, Agrosvit, vol. 19, pp. 11–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.