EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Л. В. Касперевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.3

УДК: 332.2.021: 332.64 (477.46)

Л. В. Касперевич

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Анотація

Проаналізовано особливості оцінки сільськогосподарських земель. Виявлено, що основою оцінки землі є її оцінювання як засобу виробництва та об'єкта соціально-економічних відносин. Наведено структурні елементи земель сільськогосподарського призначення, вартісна оцінка яких буде залежати від їх індивідуальних характеристик. Узагальнено наукові положення щодо здійснення земельно-оцінних робіт та методичні підходи до визначення вартості сільськогосподарських угідь. Виявлено, що для оцінки земель використовують такі способи, як бонітування грунтів, економічна та грошова оцінка. Встановлено, що кожен із підходів має низку переваг та недоліків. З'ясовано першорядну проблему оцінки сільськогосподарських земель. Запропоновано при оцінці земель враховувати екологічні ефекти, які виникають при використанні сільськогосподарських угідь, а також негативні екологічні чинники, які виникають у результаті економічної діяльності сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: емлі сільськогосподарського призначення; земельна рента; бонітування грунтів; економічна оцінка; нормативно-грошова оцінка; експертна оцінка.

Література

1. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
2. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
3. Медведева О.Е. Оценка стоимости земель сельскохозяйственного назначения и иного сельскохозяйственного имущества / О.Е. Медведева. — М.: Междунар. акад. оценки и консалтинга, 2004. — 128 с.
4. Третяк А.М. Стан та проблеми методичного забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / А.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин, В.М. Третяк // Збалансоване природокористування. — 2016. — № 2. — С. 113—118.
5. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
6. Свириденко К.В Методика розрахунку дохідності й вартості земель сільськогосподарського призначення дохідним підходом / К.В. Свириденко // Землеустрій і кадастр. — 2005. — № 3. — С. 22—31.
7. Кучер О.О. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / О.О. Кучер, А.М. Третяк // Землевпорядкування. — 2003. — № 2. — С. 54—59.
8. Гуторов О.І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи: монографія / О.І. Гуторов, І.О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х.: ХНАУ; Вид-во "Точка", 2012. — 255 с.

L. Kasperevych

FEATURES OF AGRICULTURAL LANDS ASSESSMENT IN THE CONDITIONS OF MARKET RELATIONS

Summary

Peculiarities of agricultural lands estimation were analyzed. It was revealed that the land valuation basis is assessment of land as a means of production and the object of socio-economic relations. The structural elements of agricultural land the cost estimation of which will depend on their individual characteristics were given. Scientific states on the land evaluation implementation and methodological approaches to the determination of the agricultural lands value were generalized. It While land assessment the following methods were revealed: soil tax assessment, economic and monetary evaluation. It was established that each of the approaches has a number of both advantages and disadvantages. The primary problem of agricultural land evaluation was find out. The environmental effects arising from the agricultural lands while land assessing, as well as the negative environmental factors arising as a result of the economic activity of agricultural production were been proposed to take into account while land assessment.

Keywords: agricultural lands; land rent; soil tax assessment; economic evaluation; normative-monetary assessment; expert evaluation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On land valuation", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 (Accessed 20 Sept 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "Land Code of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua//laws/show/2768-14 (Accessed 20 Sept 2018).
3. Medvedeva, O.Ye. (2004), Otsenka stoimosti zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya i inogo selskokhozyaystvennogo imushchestva [Assessment of the value of agricultural land and other agricultural property], Mezhdunarodnaya akademiya otsenki i konsaltinga, Moscow, Russia.
4. Tretiak, A.M., Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, V.M. (2016), "Status and problems of methodological provision of agricultural land valuation in Ukraine", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 2, рр. 113—118.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002) "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Methods of expert money estimation of lot lands"", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ (Accessed 20 Sept 2018).
6. Svyrydenko, K.V. (2005), "Methods of calculating the profitability and value of agricultural land profitable approach", Zemleustrii i kadastr, vol. 3, рр. 22—31.
7. Kucher, O.O. (2003), "Methods of expert money estimation of lot agricultural lands", Zemlevporiadkuvannia, vol. 2, рр. 54—59.
8. Gutorov, O.I. and Charcoб I.O. (2012), Otsinka zemel i resursnoho potentsialu v silskomu hospodarstvi: teoretychni ta praktychni pidkhody [Land and resource potential assessment in agriculture: theoretical and practical approaches], Tochka, Kharkiv, Ukraine.

№ 19 2018, стор. 3 - 10

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 1761

Відомості про авторів

Л. В. Касперевич

к. е. н., завідувач лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

L. Kasperevych

Ph.D. in Economics, head of the laboratory of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

Як цитувати статтю

Касперевич Л. В. Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин. Агросвіт. 2018. № 19. С. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.3

Kasperevych, L. (2018), “Features of agricultural lands assessment in the conditions of market relations”, Agrosvit, vol. 19, pp. 3–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.