EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. М. Фітісов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.45

УДК: 630*62

А. М. Фітісов

ТЕНДЕНЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено тенденції лісокористування у Житомирській області. Досліджено понятійний апарат стосовно зазначеної проблеми. Проведено аналіз діяльності підприємств, що віднесені до сфери управління. Окремо подано характеристику потужностей підприємств лісової галузі області та видів продукції, що виготовляється. Наведено динаміку загибелі лісових культур та насаджень за період 2014—2016 рр. від пожеж, несприятливих погодних умов, хвороб та шкідників лісу. Обумовлено пріоритетність розробки та впровадження біологічних засобів і методів боротьби із шкідливими комахами та хворобами лісу. Показано динаміку заготівлі лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів (гриби, ягоди, лікарські рослини, плоди, деревні соки, новорічні ялинки). Наведено оцінку налагодження лісової інфраструктури у Житомирській області.

Ключові слова: лісокористування; сталий розвиток; екоменеджмент; лісові ресурси; лісова інфраструктура.

Література

1. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: монографія / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, А.А. Головко та ін.; Нац. лісотехн. ун-т України, Лісівнича акад. наук України; [за ред. І.М. Синякевича]. — Львів: Камула, 2014. — 592 с. 2. Запоточний М.М. Рекреаційне лісокористування на північно-східному мегасхилі Українських Карпат [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.03.03 / М.М. Запоточний; наук. кер. І.Ф. Калуцький; М-во освіти і науки України, ДВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів: [б. в.], 2015. — 19 с. 3. Лісові ресурси Житомирського обласного управління лісовим та мисливським господарством [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zt-lis.gov.ua/dovidka/lisovi-resursi.html 4. Мєшкова В.Л. Фундаментальні та прикладні дослідження проблем лісового господарства // Лісівнича академія наук України: Наукові праці. — Вип. 5 — 2007. — Львів: вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 22—28 с. 5. Хвойні дерева масово хворіють і сохнуть на Закарпатті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=189497&cat_id=32888 6. Шлійко А. Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання/ А. Шлійко // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 3 (28). — С. 56—61.

A. Fitisov

TENDENCIES OF FOREST UTILIZATION IN ZHYTOMYR REGION UNDER CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article investigates the trends of forest utilization in Zhytomyr region. The framework of concepts concerning to this problem is investigated. The activity of the enterprises, falling into the sphere of management has been analyzed. A separate description is given to the capacity of the region the forest industry enterprises and the types of products being produced. The dynamics of forest crops and plantations losses caused by fires, unfavorable weather conditions, diseases and forest insects for the period of 2014—2016 is presented. The priority is given to the development and implementation of biological agents and methods for controlling harmful insects and diseases of the forest. The dynamics of harvesting minor forest resources products (mushrooms, berries, medicinal plants, fruits, tree juices, Christmas trees) is shown. The estimation of forest infrastructure development in Zhytomyr region is presented. It is established that today there is a number of problems in the forestry complex of Zhytomyr region. First of all, it is the control over the effective use of forest resources. It is important to stop uncontrolled cutting in the forestry's of the region. This problem is the topical issue for the rest of Ukraine as well. So it is solved in a centralized manner. Secondly, the forests of the region are sensitive to diseases, pests and natural conditions. Currently, forest protection is measures are using taken biological agents and methods. However, on investigating the trends of forest management, it can be argued that Zhytomyr region has a strong potential for entrance to international markets of forest products.

Keywords: forest utilization; sustainable development; eco-management; forest resources; forestry infrastructure.

References

1. Syniakevych, I. M. Dejneka, A. M. Holovko, A. A. ta in. (2014), Ekolohizatsiia lisokorystuvannia v konteksti podolannia hlobal'nykh ekolohichnykh zahroz [Ecologization of forest use in the context of overcoming global environmental threats], Kamula, Lviv, Ukraine. 2. Zapotochnyj, M. M. (2015), "Recreational forest use on the north-eastern megacillus of the Ukrainian Carpathians" Ph.D. Thesis, Forestry, DVNZ Nats. lisotekhn. un-t Ukrainy, Lviv, Ukraine. 3. Zhytomyr Regional Department of Forestry and Hunting (2017), "Forest resources of Zhytomyr regional forestry and hunting management" available at: https://zt-lis.gov.ua/dovidka/lisovi-resursi.html (Accessed 18 September 2018). 4 Mieshkova, V. L. (2007), "Fundamental and Applied Research of Forestry Problems", Lisivnycha akademiia nauk Ukrainy: Naukovi pratsi, vol. 5, pp. 22—28. 5. The official site of State Forestry Agency of Ukraine (2018), "Coniferous trees are massively ill and dry in Transcarpathia" available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=189497&cat_id=32888 (Accessed 18 September 2018). 6. Shlijko, A. "Modern ecological and economic condition of forest resources and prospects of their effective use", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (28), pp. 56—61.

№ 18 2018, стор. 45 - 48

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 1329

Відомості про авторів

А. М. Фітісов

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Fitisov

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Фітісов А. М. Тенденції лісокористування у житомирській області в умовах сталого розвитку. Агросвіт. 2018. № 18. С. 45–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.45

Fitisov, A. (2018), “Tendencies of forest utilization in zhytomyr region under conditions of sustainable development”, Agrosvit, vol. 18, pp. 45–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.