EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НІВЕЛІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА РАХУНОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Б. В. Серотюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.41

УДК: 338.124.4

Б. В. Серотюк

НІВЕЛІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА РАХУНОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Статтю присвячено комплексному дослідженню шляхів нівелізації кризових станів за рахунок системи антикризового менеджменту. Основну увагу приділено розгляду питання імплементарних розбіжностей, що виникають при реалізації чи погодженні стратегічних заходів впливу на системи антикризового менеджменту банку і полягають у аналізі цієї проблематики при використанні нормативного підходу щодо її урегулювання та практичного застосування. У статті аналізуються три етапи корегування кризових станів, а саме: історико-акцептний, асоціативно-суспільний та звітувально-погоджуючий. Шляхом комплексного оцінювання кризових станів можливе ефективне керування такими фінансовими напрямами: інвестиційна і кредитна діяльність банку, збільшення клієнтського портфелю та прибутковості відповідно до позначених стратегічних орієнтирів, фондова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, взаємовідносини з регулятором, операційна функція банку. Автором бувло виявлено певний ряд передумов детермінації кризового стану активів та пасивів банку.

Ключові слова: нівелізація; кризовий стан; системи антикризового менеджменту (САМ); імплементарні розбіжності.

Література

1. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. — К.: УБС НБУ, 2011. — 191 с.
2. Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. А.Г. Грязновой. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем"; ЭКМОС, 1999. — 368 с.
3. Барановський О.І. Стійкість банківської системи / /Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 75—81.
4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / В.О. Василенко. — К.: ЦУЛ, 2003. — 504 с.
5. Ковальов А.І. Кризовий стан як об'єкт антикризового управління підприємством / А.І. Ковальов, С.В. Карташов // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2015. — Вип. 3. — С. 103—112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
6. Масленніков О.Ю. Кризовий стан підприємства як об'єкт управління / О.Ю. Масленніков, Ю.І. Борищак // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.3. — С. 304—307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
7. Планкет Л. Выработка и принятие управленческих решений / Л. Планкет, Г. Хейл; [пер. с англ.]. — М.: Экономика, 1984. — 356 с.

B. Serotyuk

EQUALIZATION OF CRISIS STATES AT THE EXPENSE OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the comprehensive study of the ways of minimization of crisis states at the expense of the system of crisis management. The main attention is paid to the consideration of the issue of implementation differences that arise when implementing or agreeing strategic measures to influence the anti-crisis management systems of the bank and consist in the analysis of this problem, the use of a normative approach to its settlement and practical application at the moment. The article analyzes three stages of correction of the aforementioned problems, namely: historical-acceptance, associative-social and reporting-concordant. Through integrated assessment of crisis situations, effective management of the following financial areas is possible: investment and credit activity of the bank, increase of client's portfolio and profitability in accordance with the indicated strategic guidelines, stock activity, foreign economic activity, relations with the regulator, operational function of the bank. The author identified a number of prerequisites for determining the crisis situation of assets and liabilities of the bank.

Keywords: leveling; crisis situation; crisis management system (CAM); implementation differences.

References

1. Azarenkova, H.M. Holovko, O.H. and Smyrnov, V.V. (2011), Finansova stabil'nist' rozvytku bankiv [Financial stability of banks development], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Hriaznova, A.H. (1999), Antykryzysnyj menedzhment [Anti-crisis management], Assotsyatsyia avtorov y yzdatelej "Tandem"; EKMOS, Moscow, Russia.
3. Baranovs'kyj, O.I. (2007), "Sustainability of the banking system", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 75—81.
4. Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
5. Koval'ov, A.I. and Kartashov, S.V. (2015), "Crisis condition as an object of crisis management of the enterprise", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 3, pp. 103—112.
6. Maslennikov, O.Yu. and Boryschak, Yu.I. (2012), "Crisis of the enterprise as an object of management", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.3, pp. 304—307.
7. Planket, L. and Khejl, H. (1984), Vyrabotka y pryniatye upravlencheskykh reshenyj [Development and adoption of management decisions], Ekonomyka, Moscow, Russia.

№ 18 2018, стор. 41 - 44

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 1255

Відомості про авторів

Б. В. Серотюк

аспірант, Національна академія управління м. Київ, Україна

B. Serotyuk

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Серотюк Б. В. Нівелізація кризових станів комерційного банку за рахунок системи антикризового менеджменту. Агросвіт. 2018. № 18. С. 41–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.41

Serotyuk, B. (2018), “Equalization of crisis states at the expense of the system of crisis management”, Agrosvit, vol. 18, pp. 41–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.