EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМИ СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
К. Г. Заборовець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.35

УДК: 336.276

К. Г. Заборовець

АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМИ СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі адаптації програми скорочення державного боргу в промисловому середовищі. Зважаючи на економічну ситуацію, це питання безпосередньо впливає на фінансовий стан країни. Запропоновано вдосконалення законодавчої бази України, а саме: Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про Національний банк України", Кримінального кодексу України, нового Закону України "Про експортно-кредитне агентство", шляхом змін, вказаних в адаптаційній програмі зменшення валового зобов'язання. У статті розглядається алгоритм роботи із державними зовнішніми запозиченнями, який включає в себе такі етапи: пошук проектів, конкурс по залученню ресурсів, контроль використання, акумулювання коштів для повернення запозичень, засвідчення повернення запозичень. Виокремлено механізм роботи з програмного скорочення державного боргу, який полягає у нормативно-правовому забезпеченні, аудиту державних запозичень, встановленні індикаторів зниження боргу, контролю дотримання нормативних вимог та моніторингу досягнень встановлених індикаторів. Обгрунтовано думку про те, що за рахунок адаптації програми скорочення державного боргу в промисловому середовищі можливе постійне планомірне скорочення державного боргу.

Ключові слова: адаптація; програма скорочення; державний борг; законодавча база; зовнішні запозичення; алгоритм.

Література

1. Біттер О.А. и др. Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2016. — № 16 (1). — С. 22—26.
2. Золочевская Е.Ю., Кривошеева Т.Д. Стратегическое управление государственными инновационными проектами // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2014. — № 2.
3. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. — Альпина Паблишер, 2015.
4. Колобов Ю.В. Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. — Серiя: Економiка. — 2014. — № 154.
5. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 року № 391.
6. Лісовенко В.В., Бенч Л.Я., Бец О.І. Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти // Фінанси України. — 2014. — № 12. — С. 7—31.
7. Макогон Ю.В., Пахомова О.А. Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2016. — № 13.
8. Федосов В. М., Вигівська Ю. П. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2012. — № 1. — С. 408—412.
9. Яременко О.Л. Державний борг і потреба в інституційних реформах // Економіка України. — 2015. — № 6. — С. 69—70.

K. Zaborovets

ADAPTATION OF THE PROGRAM TO REDUCE PUBLIC DEBT IN THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT

Summary

The article is devoted to the actual problem of adaptation of the program of reduction of public debt in the industrial environment. Given the economic situation, this issue directly affects the financial position of the country. The article proposes the improvement of the legislative framework of Ukraine, namely: the Civil Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine", the Criminal Code of Ukraine, the new Law of Ukraine "On Export-Credit Agency", by the changes indicated in the adaptation program of gross reduction obligation. The article deals with the algorithm of work with the state external borrowing, which includes the following stages: project search, competition for attracting resources, control of use, accumulation of funds for the return of borrowings, certification of loan repayment. The mechanism of the programmatic reduction of public debt, which consists of normative legal provision, public debt audit, establishment of indicators for debt reduction, monitoring compliance with regulatory requirements and monitoring the achievements of established indicators, is outlined. The thesis is based on the fact that, due to the adaptation of the program of reduction of public debt in the industrial environment, a continuous systematic reduction of public debt is possible.

Keywords: adaptation; reduction program; public debt; legislative framework; external borrowing; algorithm.

References

1. Bitter, O.A. (2016), "Actual problems of public debt research in Ukraine and proposing measures to manage it", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 16 (1), pp. 22—26.
2. Zolochevskaia, E.Yu. and Kryvosheeva, T.D. (2014), "Strategic management of state innovation projects", Hosudarstvennoe y munytsypal'noe upravlenye. Uchenye zapysky SKAHS, vol. 2.
3. Jeskomb, E.R. (2015), Pryntsypy proektnoho fynansyrovanyia [Principles of project financing], Al'pyna Pablysher, Moscow, Russia.
4. Kolobov, Yu.V. (2014), "Management of public debt in the context of Ukraine's debt policy priorities", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 154.
5. National Bank of Ukraine (2015), "Integrated program of development of the financial sector of Ukraine till 2020", available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 (Accessed 30 Aug 2018).
6. Lisovenko, V.V. Bench, L.Ya. and Bets, O.I. (2014), "Public Debt: Conceptual Principles and Macroeconomic Aspects", Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 7—31.
7. Makohon, Yu.V. and Pakhomova, O.A. (2016), "External debt of Ukraine at the present stage of the economic crisis", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 13.
8. Fedosov, V.M. and Vyhivs'ka, Yu.P. (2012), "Influence of the state debt on financial security of Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 408—412.
9. Yaremenko, O.L. (2015), "Public debt and the need for institutional reforms", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 69—70.

№ 18 2018, стор. 35 - 40

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 1115

Відомості про авторів

К. Г. Заборовець

аспірант, Національна академія управління, м. Київ, Україна

K. Zaborovets

Graduate student National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Заборовець К. Г. Адаптація програми скорочення державного боргу в промисловому середовищі. Агросвіт. 2018. № 18. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.35

Zaborovets, K. (2018), “Adaptation of the program to reduce public debt in the industrial environment”, Agrosvit, vol. 18, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.