EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ НІВЕЛІЗАЦІЇ ВТРАТ КІБЕРАТАК ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
М. Ю. Богославський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.30

УДК: 355.488: 681.3

М. Ю. Богославський

КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ НІВЕЛІЗАЦІЇ ВТРАТ КІБЕРАТАК ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

Виходячи з актуальних проблем інформаційної безпеки банку, постає необхідність у розробці ефективного компенсаторного механізму нівелізації втрат кібератак для комерційного банку, які зменшать кількісні та якісні втрати активів та пасивів, скоротивши при цьому норму недоотримання прибутку. У межах розрахункового блоку було використано відповідні обчислювальні моделі та перевірено їх на адекватність. Встановлено, що найбільш важливими підрозділами реагування інформаційної безпеки та протидії кібератакам є такі служби згідно з пріоритетністю: управління фінансової безпеки, служба фінансового моніторингу, операційне управління. У ході дослідження були проаналізовані такі процеси збереження фінансової інформації, як маршрутизація та кешування, відповідно, при їх аналізі були застосовані такі форми, як миттєва форма перерахунку коштів клієнтів в критичних ситуаціях, хеджування залишків банку, банківських резервів та інших коштів банку на трьох базових рівнях: внутрішньобанківський, зовнішньобанківський, кошти на рахунках НБУ. За результатами розглянутих прийомів було синхронізовано методичні аспекти та протидію проблематиці у відповідних компенсаторних механізмах нівелізації втрат кібератак для комерційного банку.

Ключові слова: компенсаторний механізм; нівелізація; кібератака; маршрутизація; кешування; актив банку; пасив банку.

Література

1. Грищук Р. Постановка наукового завдання з розроблення шаблонів потенційно небезпечних кібератак [Електронний ресурс] / Р. Грищук, В. Охрімчук // Безпека інформації. — 2015. — Т. 21, № 3. — С. 276 — 282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
2. Колосова К.А. Компенсаторні механізми та алгоритм управління стійкістю підприємств [Електронний ресурс] / К.А. Колосова // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2012. — № 4. — С. 94—100. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
3. Корченко О.Г. Верифікація нейромережевих методів розпізнавання кібератак [Електронний ресурс] / О.Г. Корченко, І.А. Терейковський // Управління розвитком складних систем. — 2014. — Вип. 17. — С. 168 — 172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
4. Пєвнєв В.Я. Збільшення швидкості передачі як засіб протидії кібератакам / В.Я. Пєвнєв, М.В. Цуранов //Системи управління, навігації та зв'язку. — 2017. — Вип. 2. — С. 98—101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
5. Пістунов І.М. Визначення рівня безпеки електронної комерції І.М. Пістунов // Науковий вісник Національного гірничого університету. — 2015. — № 1. — С. 114—120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
6. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.; 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.
7. Смирнов А.А. Метод безопасной маршрутизации метаданных в облачные антивирусные системы [Електронний ресурс] / А.А. Смирнов, А.К. Дидык, С.А. Смирнов // Системи озброєння і військова техніка. — 2016. — № 2. — С. 146 — 149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua

N. Bogoslavskij

COMPENSATORY MECHANISM OF LOSS LIABILITY WHILE CYBERATTACKS OF COMMERCIAL BANK

Summary

Proceeding from the current problems of the bank's information security, it becomes necessary to develop an effective compensatory mechanism for eliminating losses of cyberattacks for a commercial bank, which will reduce the losses of assets and liabilities and reduce the lack of profit. In the calculation of the block, appropriate computing models were used and checked for adequacy. It is established that the most important units of information security and counteraction response to cyberattacks are such services according to priority financial security, financial monitoring, operational management. In the course of the study, such processes of saving financial information as routing and caching were analyzed. In their analysis, the following forms were used as an instant form of customer cash balances, bank balances, bank reserves and other bank balances, and an instantaneous form of customer cash balances, bank balances, bank reserves and other bank balances throughout the day according to periods. According to the results of the considered methods, the methodical aspects and counteraction to problems in the corresponding compensatory mechanisms of the caveat loss elimination for a commercial bank were synchronized.

Keywords: compensatory mechanism; leveling; cyberattack; routing; caching; bank active; passive bank.

References

1. Hryschuk, R. and Okhrimchuk, V. (2015), "Setting up a scientific task for developing templates for potentially dangerous cyber attacks", Bezpeka informatsii, vol. 21, no. 3, pp. 276—282.
2. Kolosova, K.A. (2012), "Compensatory mechanisms and algorithm for enterprise sustainability management", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 4, pp. 94—100.
3. Korchenko, O.H. and Terejkovs'kyj, I.A. (2014), "Verification of neural network recognition methods for cyber attacks", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, vol. 17, pp. 168—172.
4. Pievniev, V.Ya. and Tsuranov, M.V. (2017), "Increase the speed of transmission as a means of counteracting cyber attacks", Systemy upravlinnia, navihatsii ta zv'iazku, vol. 2, pp. 98—101.
5. Pistunov, I.M. (2015), "Determine the level of e-commerce security", Naukovyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, vol. 1, pp. 114—120.
6. Rajzberh, B.A. Lozovskyj, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2006), Sovremennyj ekonomycheskyj slovar' [The modern economic dictionary], YNFRA-M, Moscow, Russia.
7. Smyrnov, A.A. Dydyk, A.K. and Smyrnov, S.A. (2016), "Method of secure routing of metadata to cloud antivirus systems", Systemy ozbroiennia i vijs'kova tekhnika, vol. 2, pp. 146—149.

№ 18 2018, стор. 30 - 34

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 1433

Відомості про авторів

М. Ю. Богославський

здобувач, Національна Академія управління, м. Київ, Україна

N. Bogoslavskij

Applicant National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Богославський М. Ю. Компенсаторний механізм нівелізації втрат кібератак для комерційного банку. Агросвіт. 2018. № 18. С. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.30

Bogoslavskij, N. (2018), “Compensatory mechanism of loss liability while cyberattacks of commercial bank”, Agrosvit, vol. 18, pp. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.