EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В ЗДІЙСНЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. Я. Максименко, В. А. Соболь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.26

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, В. А. Соболь

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ В ЗДІЙСНЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Досліджено основні підходи до визначення поняття нематеріальні активи як об'єкти бухгалтерського обліку. Згідно із п. 4 П(С)БО 8 немонетарний актив це актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Аналогічне тлумачення міститься й у п. 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Наведено критерії відповідності визначення та визнання нематеріальних активів.
Доведено, що правильна ідентифікація нематеріальних активів і їх зарахування до належних облікових груп є принциповим як для потреб бухгалтерського, так і податкового обліку. Визначено, що ведення обліку об'єктів нематеріальних активів здійснюється за групами. Сформовано, що при формуванні первинної вартості нематеріальних активів неабияку роль відіграють супутні витрати.
Визначено, що саме облікове відображення нематеріальних активів дозволяє зробити управління більш ефективним. На підставі дослідження класифікації нематеріальних активів зроблено висновок, що в процесі обліково-аналітичного відображення саме нематеріальні активи потрібно розглядати всебічно, з урахуванням усіх можливих варіантів їх формування та використання. Обгрунтовано, що ефективний механізм управління нематеріальними активами підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед підприємством.

Ключові слова: вартість; визнання; класифікація; можливість ідентифікації; нематеріальні активи; немонетарність; облікове відображення; оцінка.

Література

1. Податковий Кодекс України № 2755 VI від 02.12.2010 p. (із змінами та доповненнями).
2. Закон України № 996 XIV від 16.07.99 p. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями).
3. Наказ Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 р. № 246 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
4. Наказ Міністерства фінансів України 30.11.99 № 291 "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій".
5. Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, А.С. Кривошеєва // Агросвіт — 2017. — № 9. — С. 53—56.

I. Maksymenko, V. Sobol

ESSENCE, RECOGNITION AND CLASSIFICATION IN IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACTIVITIES

Summary

The main approaches to the definition of the concept of intangible assets as objects of accounting are investigated. According to item 4 Зrovision (standard) of accounting 8, a non-monetary asset is an asset that is non-material and can be identified. A similar interpretation is also contained in paragraph 8 of IAS 38, Intangible Assets. The criteria for determining the recognition and recognition of intangible assets are presented.
It is proved that the correct identification of non-targets and their enrollment into the appropriate accounting groups is fundamental both for accounting and tax accounting purposes. It is determined that the accounting of objects of intangible assets is carried out in groups.
It is formed that in the formation of the initial value of intangible assets plays an important role in the accompanying costs.
It is determined that it is the accounting display of intangible assets that allows management to be more effective. Based on the study of the classification of intangible assets, it was concluded that in the process of accounting and analytical mapping it is intangible assets that need to be considered comprehensively, taking into account all possible options for their formation and use.
It is substantiated that an effective mechanism of management of intangible assets of an enterprise enables to fully realize the goals and tasks facing the enterprise.

Keywords: cost; recognition; classification; identification; intangible assets; nonmonetary; accounting reflection; valuation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine available at: http://zakon3.raD da.gov.ua/laws/show/2755D17 (Accessed 21 September 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine " On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996D14 (Accessed 21 September 2018).
3. Ministry of Finance of Ukraine (1999), ""The situation (Standard) 8 "Іntangible assets", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0751D99 (Accessed 21 September 2018).
4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instructions on the application of the Plan of Accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z0893D99 (Accessed 21 September 2018).
5. Maksymenko, I.Yu. (2017), "Features of determination of main properties in business 19—20, Аgro world, vol. 9, pp. 47—50.

№ 18 2018, стор. 26 - 29

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 2034

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University


В. А. Соболь

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

V. Sobol

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Соболь В. А. Нематеріальні активи: сутність, визнання та класифікація в здійсненні управлінської діяльності. Агросвіт. 2018. № 18. С. 26–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.26

Maksymenko, I. and Sobol, V. (2018), “Essence, recognition and classification in implementation of management activities”, Agrosvit, vol. 18, pp. 26–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.