EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. В. Вакуленко, А. С. Олійник, О. Є. Гевленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10

УДК: 658:005.332.4

Ю. В. Вакуленко, А. С. Олійник, О. Є. Гевленко

СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто системну характеристику управління конкурентоспроможністю підприємства. Проаналізовано дефініції поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства". Здійснено оцінку складових системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Зазначено, що системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства передбачає розгляд об'єкта управління як цілісної моделі та необхідність забезпечення взаємозв'язку всіх її складових. Досліджено основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Підтверджено, що зміна одного з елементів системи управління конкурентоспроможністю призводить до зміни інших елементів. Встановлено, що система управління конкурентоспроможністю підприємства відображає багатофункціональну систему, що складається з взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну цілісність. Доведено, що структуру системи управління конкурентоспроможністю утворюють структурні елементи, реалізація яких забезпечує результативне вирішення управлінських рішень. Наведено основні напрями системи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; дефініції конкурентоспроможності; управління; система; системний підхід; складові системи; елементи системи.

Література

1. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга: монография / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко. — Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. — 147 с.
2. Бондаренко Г.С. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" / Г.С. Бондаренко. — Х., 2001. — 19 с.
3. Гавриш О.А. Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств / О.А. Гавриш // Ефективна економіка. — 2013. — № 10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1774
4. Галелюк М.М. Система управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства / М.М. Галелюк // Вісник економічної науки України. — 2008. — № 2. — С. 15—21.
5. Дікань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі: підручник / В.Л. Дікань, В.І. Савчук. — К.: Вид-во "Знання", 2004. — 207 с.
6. Жовновач Р.І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Р.І. Жовновач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2010. — Вип. 18 (1). — С. 344—351.
7. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабаcь та ін. — К.: КНЕУ, 2008. — 520 с.
8. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. — Львів: Компакт-ЛВ, 2005. — 304 с.
9. Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий "конкурентоспособность предприятия" и "управление конкурентоспособностью предприятия" / Р.Е. Мансуров // Маркетинг в России и за рубежом. — 2006. — № 2 (52). — С. 91—94.
10. Мних О.Б. Актуальні проблеми формування інтегрованої системи стратегічного управління розвитком підприємства / О.Б. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер.: "Логістика". — 2004. — № 499. — С. 196—203.
11. Портер М. Конкуренция / М. Портер. — [2-е изд., изм. и доп.]. — М.: Издательство: НОРМА-М, 2005. — 608 с.
12. Солов'янчик А.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства ринку послуг / А.В. Солов'янчик // Управління розвитком. — 2015. — № 4. — С. 48—54.
13. Співак С.М. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Співак // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. — 2016. — С. 267—268.
14. Фещур Р.В. Управління розвитком машинобудівних підприємств / Р.В. Фещур, В.Ю. Самуляк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. Політехніка". — № 624: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів, 2008. — С. 100—109.
15. Фролова В.Ю. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / В.Ю. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — № 2. — С. 98—102.

Yu. Vakulenko, A. Oliіnyk, O. Gevlenko

SYSTEM CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the systemic characteristics of enterprise competitiveness management. The definitions of the concept of "competitiveness management of the enterprise" are analyzed. The estimation of components of the enterprise competitiveness management system is carried out. It is noted that the systematic approach to the management of the competitiveness of the enterprise involves consideration of the object of management as an integral model and the need to ensure the interconnection of all its components. The main elements of the enterprise competitiveness management system are investigated. It is confirmed that the change of one of the elements of the system of management of competitiveness leads to the change of other elements. Established that the enterprise competitiveness management system reflects a multifunctional system consisting of interconnected elements that form a certain integrity. It is proved that the structure of the control system of competitiveness form structural elements, the implementation of which provides effective solution to managerial decisions. The main directions of the enterprise competitiveness management system are presented.

Keywords: competitiveness of enterprise; competitiveness definition; management; system; system approach; system components; system elements.

References

1. Balabanova, L. V. (2004), Upravlenie konkurentosposobnost'ju predprijatij na osnove marketinga [Managing the competitiveness of enterprises based on marketing], DonGUET them. M. Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
2. Bondarenko, G. S. (2001), "Managing the Competitiveness of a Motor Vehicle Enterprise", Ph.D. Thesis, Global economy, Kharkiv, Ukraine.
3. Gavrish, O. A. (2013), "Principles of managing the level of competitiveness of enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1774 (Accessed 2 Aug 2018).
4. Galleuk, M. M. (2008), "Competitiveness Management System of the Machine-Building Enterprise", Bulletin of Economic Science of Ukraine, vol. 2, pp. 15—21.
5. Dikan, V. L. and Savchuk, V. I. (2004), Upravlіnnja konkurentospromozhnіstju korporacіj v Єvropі [Managing the Competitiveness of Corporations in Europe], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
6. Zhovnovach, R. I. (2010), "System approach to enterprise competitiveness management", Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, vol. 18 (1), pp. 344—351.
7. Klymenko, S. M. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Managing the competitiveness of the enterprise], КNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Kuzmin, O. E. (2005), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of the international competitiveness of the enterprise], Compact-LW, Lviv, Ukraine.
9. Mansurov, R. E. (2006), "On the economic essence of the concepts of "enterprise competitiveness" and "enterprise competitiveness management"", Marketing in Russia and Abroad, vol. 2 (52), pp. 91—94.
10. Mnich, O. B. (2004), "Actual problems of forming an integrated system of strategic management of enterprise development", Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Sir: "Logistics", vol. 499, pp. 196—203.
11. Porter, M. (2005), Konkurentsyia [Competition], NORMA-M, Moscow, Russia.
12. Solovianchik, A. V. (2015), "Strategic management of the competitiveness of the enterprise services market", Development management, vol. 4, pp. 48—54.
13. Spivak, S. M. (2016), "System approach to enterprise competitiveness management", Materialy XІХ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia [Materials of the XIXth Scientific Conference TNTU them. I. Puluj], Ternopil, Ukraine, pp. 267—268.
14. Feschur, R.V. and Samulyak, V. Yu. (2008), "Management of the development of machine-building enterprises", Bulletin of the National University "Lviv. Polytechnic". Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, vol. 624, pp. 100—109.
15. Frolova, V. Yu. (2013), "System approach to enterprise competitiveness management", Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, vol. 2, pp. 98—102.

№ 18 2018, стор. 10 - 15

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 2260

Відомості про авторів

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Yu. Vakulenko

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


А. С. Олійник

асистент кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

A. Oliіnyk

Assistant Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava


О. Є. Гевленко

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент (магістерська програма "Бізнес-адміністрування")", Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Gevlenko

a higher education qualification specialty "Management (master's program "Business Administration")", Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Вакуленко Ю. В., Олійник А. С., Гевленко О. Є. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства. Агросвіт. 2018. № 18. С. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10

Vakulenko, Yu., Oliіnyk, A. and Gevlenko, O. (2018), “System characteristics of management of competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 10–15. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.