EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ОЗНАК ЕКОЛОГІЧНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. В. Васільцова

Назад

УДК: 338.45.01: 330.142

О. В. Васільцова

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ОЗНАК ЕКОЛОГІЧНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Статтю присвячено удосконаленню систематизації кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості шляхом розробки методологічного підходу до ідентифікації поняття "екологічна капіталізація" за низкою таких системних ознак: видів секторів економіки; рівнів економіки; сфер діяльності підприємства; етапів виробничого процесу на підприємстві; видів капіталізованих активів; співвідношення між ринковим капіталом підприємства і його реально існуючим капіталом на даний момент; співвідношення доходів, витрат, джерел фінансування та активів; механізму нарощування капіталізації. У ході роботи для дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для узагальнення наукових підходів до визначення та характеристик форм капіталізації), аналізу і синтезу (для визначення функціональних особливостей харчової промисловості), системного аналізу (для виявлення ознак екологічної капіталізації), термінологічний (для формування сутності поняття "екологічна капіталізація).
На основі розробленої методології наведено характеристику форм капіталізації, виділених у науковій літературі. У зв'язку з існуванням кількох підходів до виділення форм капіталізації в ході дослідження виявлено доцільність виділення нової форми капіталізації — екологічної, її відносин з іншими формами, а також типи інвестицій та джерел забезпечення капіталізації навколишнього середовища. Визначено функціональні особливості харчової промисловості, на основі яких систематизовано ознаки екологічної капіталізації та сформовано алгоритм дій екологічно орієнтованого підприємства харчової промисловості щодо ефективної реалізації власної господарської діяльності з впровадженням екологічної капіталізації.

O. Vasiltsova

SYSTEMMATIZATION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE SIGNS OF ENVIRONMENTAL CAPITALIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article is dedicated to the improvement of the systematization of quantitative and qualitative features of the ecological capitalization of food industry enterprises by developing a methodological approach to the identification of the concept of "environmental capitalization" on a number of such systemic features: types of sectors of the economy; levels of economy; spheres of enterprise activity; stages of the production process at the enterprise; types of capitalized assets; the ratio between the market capital of an enterprise and its real capital at the moment; the ratio of income, expenses, sources of financing and assets; the mechanism of capitalization. In the course of work for research, the following methods were used: abstract-logical (for generalization of scientific approaches to the definition and characteristics of forms of capitalization), analysis and synthesis (to determine the functional characteristics of the food industry), system analysis (to identify signs of environmental capitalization), terminology (for formation of the essence of the concept of "environmental capitalization").
On the basis of the developed methodology, the characteristics of the forms of capitalization allocated in the scientific literature are given. In connection with the existence of several approaches to the allocation of forms of capitalization in the course of the study, the expediency of allocating a new form of capitalization — ecological, its relations with other forms, as well as types of investments and sources of ensuring the capitalization of the environment. The functional features of the food industry on the basis of which the signs of ecological capitalization are systematized and the algorithm of actions of the ecologically oriented food industry enterprise about the effective realization of own economic activity with introduction of ecological capitalization is formed.

№ 17 2018, стор. 58 - 66

Кількість переглядів: 1085

Відомості про авторів

О. В. Васільцова

здобувач кандидатського ступеня, науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, м. Київ

O. Vasiltsova

Ph.D. candidate, Researcher, Laboratory of Environmental Management Institute of Agroecology and Natural Resources of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Васільцова О. В. Систематизація кількісних та якісних ознак екологічної капіталізації підприємств харчової промисловості . Агросвіт. 2018. № 17. С. 58–66.

Vasiltsova, O. (2018), “Systemmatization of quantitative and qualitative signs of environmental capitalization of food industry enterprises”, Agrosvit, vol. 17, pp. 58–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.