EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Лаврук

Назад

УДК: 636:631.11 "71" (477)

О. В. Лаврук

ВІДРОДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розглядається проблема відродження та вивчається сучасний стан розвитку тваринництва в Україні. Досліджуються зміни у поголів'ї сільськогосподарських тварин, обсягах виробництва тваринницької продукції та підвищенні її економічної ефективності. Виявлено основні чинники, що безпосередньо впливають на потенційні можливості худоби і птиці та підвищення її продуктивності. Вказується на необхідність забезпечити реалізацію дієвих заходів відродження, стабілізації і розвитку тваринництва шляхом ефективного використання усіх видів виробничих ресурсів, зокрема генетичного потенціалу тварин, розвитку племінної справи і селекційних програм, посилення ветеринарно-санітарного контролю, впровадження інноваційних технологій і економічних важелів, які дають можливість збільшити обсяги виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції. Запропоновано напрями відродження та ефективного розвитку тваринництва, що сприяють підвищенню його прибутковості.

A. Lavruk

THE REVIVAL OF ANIMAL HUSBANDRY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The problem of revival and study the current state livestock development in Ukraine. Studied changes in the herd, livestock production volumes and improving its economic efficiency. The basic factors that directly affect the potential for livestock and poultry and improve its performance. Points to the need to ensure the implementation of effective measures revival, stabilization and livestock development through the effective use of all types of productive resources, including genetic potential of animals of breeding and selection programs, strengthening of veterinary control, introduction of innovative technologies and economic instruments that make it possible to increase output quality and competitive products. The directions of revival and effective development of animal husbandry, which promote its profitability, are offered.

№ 17 2018, стор. 36 - 41

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

О. В. Лаврук

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. Lavruk

Ph.D., assistant the Department of enterprise, trade and exchange activities, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Лаврук О. В. Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2018. № 17. С. 36–41.

Lavruk, A. (2018), “The revival of animal husbandry and its role in the development of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 17, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.