EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ІЗ ПЕРЕРОБКИ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ НА ЯКІСНИЙ ТОРФОПОСЛІДНИЙ КОМПОСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАТИВНОЇ ДІЇ З ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ
Є. М. Улько

Назад

УДК: [631.879.42+631.6]:(658.5/631.15)

Є. М. Улько

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ІЗ ПЕРЕРОБКИ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ НА ЯКІСНИЙ ТОРФОПОСЛІДНИЙ КОМПОСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕЛІОРАТИВНОЇ ДІЇ З ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

Анотація

Для України питання щодо відтворення родючості грунтів є актуальним. І разом із тим через зменшення обсягів проведення меліоративних і протиерозійних робіт, і в зв'язку з недоцільністю застосовувати традиційні технології меліорації, виникла потреба до виробітку раціонального підходу з виробництва сучасних добрив-меліорантів. Тому в основі їхнього виробництва мають застосовуватися якісні та позбавлені від патогенної флори, збагачені на поживні речовини різноманітні компости.
Метою статті є необхідність дослідити та обгрунтувати доцільність розробки та управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост для забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів.
У роботі приведені основні результати управління проектом із виробництва торфопослідного компосту за технології приготування компостної суміші в спеціальному цеху із закладенням її на час біоферментації в заглиблені сховища, де змішування відбувається бульдозером з додаванням фосфогіпсу й хлористого калію. З'ясовано, що від унесення торфопослідного компосту на площі сівозміни, щорічний прямий економічний ефект (умовний прибуток) становить 2087,7 тис. грн, у тому числі від поліпшення реакції грунтового розчину — 1080,9 тис. грн. Тобто меліоративна дія компосту за обчисленим додатковим (екологічним) ефектом становить майже половину величини від прямого економічного ефекту.
Одержані результати засвідчують, що ефективність розробки та управління проектом із виробництва торфопослідного компосту є істотною. Так, рівень рентабельності проекту за прямим економічним ефектом становить 14,5%, але разом з додатковим і екологічним ефектом, до якого ввійшли такі як: збільшення надходження гумусу в понад стандартний гній, зменшення обмінної кислотності грунту, а також економія витрат (коштів) порівняно з внесенням додаткових мінеральних добрив, то відтак, рівень рентабельності проекту суттєво зріс і вже становив 127,5%. При цьому статична оцінка економічної ефективності проекту доводить, що лише за прямим економічним ефектом термін окупності інвестицій становить 3,7 року, а враховуючи його екологічну спрямованість, то термін окупності буде меншим року. Таким чином, застосування цього проекту має важливу господарську цінність, оскільки містить високий ступінь екологічного впливу на відтворення родючості грунтів.

Yе. Ulko

MANAGING THE PROJECT ON PROCESSING THE CHICKEN MANURE TO THE HIGH-QUALITY PEAT-BASED MANURE COMPOST AND ENSURING THE AMELIORATIVE ACTION ON RESTORATION OF THE SOIL FERTILITY

Summary

The restoration of the soil fertility is a matter of current interest for Ukraine. At the same time, due to reducing the volumes of ameliorative and erosion-preventing works as well as in connection with the inexpediency of applying the conventional amelioration technologies, there arose a necessity to develop a rational approach to the production of the modern fertilizing ameliorants. Therefore, the various composts, being of high quality and free from pathogenic flora and enriched with nutrients, should be applied as the basis for the production thereof.
The purpose of the article is the necessity to investigate and to substantiate the expediency of developing and managing the project on processing the chicken manure to the high-quality peat-based manure compost in order to ensure the ameliorative action on restoration of the soil fertility.
The paper presents the main results of managing the project on the production of the peat-based manure compost subject to the technology of preparing the compost mix in a special workshop by putting it into the deepened storage facilities for the period of biofermentation, where mixing is being performed by a bulldozer, with addition of phosphogypsum and potassium chloride. It is established that the annual direct economic effect (contingent profit) from the introducing the peat-based manure compost on the crop rotation area is 2087,7 thous. UAH, including 1080,9 thous. UAH, thanks to improving the soil solution reaction. That is, the ameliorative action of the compost according to the calculated additional (ecological) effect is almost half the value of the direct economic effect.
The results confirm that the effectiveness of the development and management of the project for the production of peat-based manure compost is significant have been obtained. Therefore, the level of profitability of a project according to direct economic effect has been 14.5 %, but with an additional and ecological effects, which includes: an increase in the arriving of humus above of standard manure, a decrease of exchange acidity of the soil, as well as cost savings (money) compared with the addition mineral fertilizers, then the level of profitability of the project increased significantly and already reached up 127,5 %. At the same time, the static valuation of the economic efficiency of the project proves that only by a direct economic effect the payback period of investments is 3,7 years, and taking into account its ecological direction, the payback period will be less than a year. Thus, the application of this project has an important economic value, as it contains the environmental influence of a high degree on the restoration of the soil fertility.

№ 17 2018, стор. 26 - 35

Кількість переглядів: 1271

Відомості про авторів

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

Yе. Ulko

Ph.D., associate professor of Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization Kharkiv National Agrarian University of named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Улько Є. М. Управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост та забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів. Агросвіт. 2018. № 17. С. 26–35.

Ulko, Yе. (2018), “Managing the project on processing the chicken manure to the high-quality peat-based manure compost and ensuring the ameliorative action on restoration of the soil fertility”, Agrosvit, vol. 17, pp. 26–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.