EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В. В. Лаврук

Назад

УДК: 338.43:631.152:636 "71"

В. В. Лаврук

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Обгрунтовано потребу у формуванні механізму економічної модернізації і ефективного розвитку тваринництва, яке у межах своїх можливостей визначає рівень продовольчої безпеки країни, соціально-економічні умови життя і якість харчування населення та його здоров'я. Розглянуто сутнісний зміст економічної модернізації і необхідність забезпечення створення ефективної структури тваринництва, основними характеристиками якої повинна стати інноваційність і конкурентоспроможність. Вивчено основні складові елементи та досліджується роль економічної модернізації тваринництва у розвитку сільських територій України. Виявлено основні чинники, які безпосередньо впливають на ефективність функціонування тваринництва, формування і використання виробничого й соціального потенціалу сільських територій та їхнього комплексного розвитку. Доведено необхідність використання територіально-адаптованих і специфічних підходів до обгрунтування особливостей проведення модернізації тваринництва, які потребують урахування додаткових витрат, обумовлених регіональними відмінностями демографічних, інституційних, економічних, соціальних, екологічних умов розвитку сільських територій. Виокремлено хронологічні соціально-економічні і територіальні відмінності між регіонами України у здійсненні процесів модернізації. Доведено необхідність оптимізації транспортної мережі регіонів, шляхом попереднього обгрунтування наукових підходів до узгодження територіальних і галузевих аспектів модернізації.

V. Lavruk

ECONOMIC MODERNIZATION OF ANIMALS AS A COMPLEX OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Summary

The necessity for the formation of mechanics of economic modernization and effective development of livestock breeding, which within its limits determines the level of food security of the country, socio-economic conditions of life and the quality of the population's nutrition and its health, is substantiated. The essence of economic modernization and the necessity of creating an efficient structure of animal husbandry, the main characteristics of which should be innovation and competitiveness, are considered. The main components are studied and the role of economic modernization of livestock farming in the development of rural areas of Ukraine is explored. The main factors that directly influence the efficiency of livestock functioning, formation and use of industrial and social potential of rural territories and their complex development are revealed. The necessity of using territorially-adapted and specific approaches to substantiation of the features of livestock modernization, which requires taking into account additional expenses caused by regional differences in demographic, institutional, economic, social and environmental conditions of rural areas development, is proved. The chronological socio-economic and territorial differences between the regions of Ukraine in the implementation of modernization processes are singled out. The necessity of optimization of the transport network of regions is proved, by preliminary substantiation of scientific approaches to the coordination of territorial and branch aspects of modernization.

№ 17 2018, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 1716

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільский державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук В. В. Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій. Агросвіт. 2018. № 17. С. 12–17.

Lavruk, V. (2018), “Economic modernization of animals as a complex of efficient development of agricultural territories”, Agrosvit, vol. 17, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.