EnglishНа русском

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА
В. Ф. Рошкевич, К. В. Буйда

УДК: 330.322: 504.062.2

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

К. В. Буйда

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

K. Buida

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

DIVERSIFICATION OF SOURCES OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR MODERNIZATION AND RECONSTRUCTION PROJECTS OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL FACILITIES OF NATURAL RESOURCES FIELD'S ENTERPRISES

У статті обгрунтовується необхідність диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення оновлення виробничо-технічної бази суб'єктів природоексплуатаційного та природоохоронного підприємництва, виходячи із наявних інституціональних обмежень стосовно залучення природних активів у систему товарно-грошових відносин. Встановлено, що диверсифікація джерел фінансово-кредитного забезпечення модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази підприємств природно-ресурсного сектора має відбуватися диференційовано, враховуючи виробничо-господарську специфіку та інституціональне середовище функціонування основних його сегментів: лісогосподарського, водогосподарського, сільськогосподарського та мінерально-видобувного. Обгрунтовано, що пріоритетними напрямами диверсифікації джерел фінансово-кредитного забезпечення природно-ресурсного сектора у сучасних умов виступають: інституціоналізація виходу суб'єктів природоексплуатаційного та природоохоронного підприємництва на ринок позикового капіталу; укладання угод державно-приватного партнерства; розширення переліку природно-господарських та природно-ресурсних активів, які можуть використовуватися в іпотечно-заставних операціях.

The article substantiates the necessity to diversify the sources of financial and credit support for updating the production and technical facilities of nature management and nature protection businesses based on the existing institutional constraints regarding the attraction of natural assets into the system of goods/money relationship. It has been established that diversification of sources of financial and credit support for the modernization and reconstruction of the production and technical facilities of the natural resources field's enterprises should take place in a differentiated manner, taking into account the specific operational character and institutional environment of its main segments' functioning: forestry, water management, agricultural and mining ones. It has been substantiated that the priority areas of diversification of sources of financial and credit support for the natural resources field under the current conditions are as follows: institutionalization of nature management and nature protection businesses entering into the debt capital markets; conclusion of public-private partnership agreements; expansion of the list of natural-economic and natural-resource assets that can be used in mortgage-collateral operations.

№ 15-16 2018, стор. 68 - 72

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет