EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ
Д. М. Шмаров

Назад

УДК: 338.436 (477)

Д. М. Шмаров

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Обгрунтовано, що вагомим чинником підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльності переробно-харчових виробництв є комплексне використання сільськогосподарської сировини, що дозволяє знизити сукупні витрати на одиницю готової продукції у зв'язку із зменшенням безповоротних втрат матеріальних ресурсів і отримати конкурентні переваги на цільових ринках. Встановлено, що підвищення рівня комплексності розвитку переробно-харчових виробництв знаходиться у прямій залежності від оновлення виробничо-технічної бази переробки сільськогосподарської сировини, що потребує суттєвого нарощення інвестиційних вливань у модернізацію та реконструкцію основного капіталу підприємств харчової промисловості. Доведено, що територіальні відмінності у природнокліматичних умовах ведення сільськогосподарського виробництва вимагають застосування диференційованого підходу до обгрунтування регіональних пріоритетів інвестиційного забезпечення комплексного розвитку переробно-харчових виробництв.

D. Shmarov

REGIONAL PRIORITIES OF INVESTMENT SUPPORT FOR FOOD PRODUCTION AND PROCESSING INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF THEIR INTEGRATED DEVELOPMENT

Summary

It has been substantiated that an integrated use of agricultural raw materials allowing to reduce aggregate costs per unit of finished products in connection with the reduction of irreversible losses of material resources and obtaining competitive advantages on target markets is a significant factor for improving the efficiency level of production and commercial operations of food production and processing industries. It has been established that increasing the level of integration of food production and processing industries is directly dependent on the updating of the production and technical basis for processing of agricultural raw materials, which requires a significant increase of investment inflows into the modernization and reconstruction of the fixed capital of food industry enterprises. It has been proven that territorial differences in natural and climatic conditions of agricultural production require the usage of a differentiated approach to the justification of regional priorities of investment support for the integrated development of food production and processing industries.

№ 15-16 2018, стор. 62 - 67

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Шмаров Д. М. Регіональні пріоритети інвестиційного забезпечення переробно-харчових виробництв у контексті їх комплексного розвитку . Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 62–67.

Shmarov, D. (2018), “Regional priorities of investment support for food production and processing industries in the context of their integrated development”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.