EnglishНа русском

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ
Д. М. Шмаров

УДК: 338.436 (477)

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

REGIONAL PRIORITIES OF INVESTMENT SUPPORT FOR FOOD PRODUCTION AND PROCESSING INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF THEIR INTEGRATED DEVELOPMENT

Обгрунтовано, що вагомим чинником підвищення рівня ефективності виробничо-господарської діяльності переробно-харчових виробництв є комплексне використання сільськогосподарської сировини, що дозволяє знизити сукупні витрати на одиницю готової продукції у зв'язку із зменшенням безповоротних втрат матеріальних ресурсів і отримати конкурентні переваги на цільових ринках. Встановлено, що підвищення рівня комплексності розвитку переробно-харчових виробництв знаходиться у прямій залежності від оновлення виробничо-технічної бази переробки сільськогосподарської сировини, що потребує суттєвого нарощення інвестиційних вливань у модернізацію та реконструкцію основного капіталу підприємств харчової промисловості. Доведено, що територіальні відмінності у природнокліматичних умовах ведення сільськогосподарського виробництва вимагають застосування диференційованого підходу до обгрунтування регіональних пріоритетів інвестиційного забезпечення комплексного розвитку переробно-харчових виробництв.

It has been substantiated that an integrated use of agricultural raw materials allowing to reduce aggregate costs per unit of finished products in connection with the reduction of irreversible losses of material resources and obtaining competitive advantages on target markets is a significant factor for improving the efficiency level of production and commercial operations of food production and processing industries. It has been established that increasing the level of integration of food production and processing industries is directly dependent on the updating of the production and technical basis for processing of agricultural raw materials, which requires a significant increase of investment inflows into the modernization and reconstruction of the fixed capital of food industry enterprises. It has been proven that territorial differences in natural and climatic conditions of agricultural production require the usage of a differentiated approach to the justification of regional priorities of investment support for the integrated development of food production and processing industries.

№ 15-16 2018, стор. 62 - 67

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет