EnglishНа русском

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА ЕФЕКТ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПАТ "МЕТАБАНК"
О. П. Зоря, В. В. Газієва

УДК: 657.1: 657.633

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет

В. В. Газієва

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет

ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА ЕФЕКТ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПАТ "МЕТАБАНК"

О. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

V. Gazieva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

MAIN ACCOUNTING ESTIMATES AND EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES OF METABANK

У статті визначено основні методологічні засади формування облікової політики як цілісної системи, яка охоплює всі аспекти облікового процесу, розглянуто основні облікові оцінки, що використовувалися під час застосування поправок та стандартів АТ "МетаБанк". Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards Board) внесла зміни в діючі Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та випустила нові, які є дуже важливими для підприємств, зокрема, банків. Нові стандарти МСФЗ потребують, крім бухгалтерії та відповідальних за складання звітності, особливої уваги топ-менеджменту та IT, для приведення систем обліку та зберігання даних у відповідність новим стандартам, а також розуміння ефекту на фінансову позицію, прибутки, збитки та показники діяльності банківської установи.

The article defines the main methodological principles for the formation of accounting policies as an integral system that covers all aspects of the accounting process, examines the main accounting estimates used in applying the amendments and standards of Metаbank JSC. The International Accounting Standards Board has amended the existing International Financial Reporting Standards (IFRS) and has issued new ones that are very important for enterprises, in particular banks. New IFRS standards require, in addition to accounting and reporting responsibilities, special attention to top management and IT, to bring accounting and storage systems in line with new standards, as well as understanding the effect on the financial position, gains and losses, and performance indicators of the banking institution , in general.

№ 15-16 2018, стор. 56 - 61

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет