EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
І. О. Сєвідова, С. В. Плигун

Назад

УДК: 338.433

І. О. Сєвідова, С. В. Плигун

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто методологію дослідження кон'юнктури ринку. Визначено, що загалом комплекс завдань поділяється на два рівні реалізації. На першому дається оцінка ринкової кон'юнктури з характерними для неї масштабами і типологією ринку, поведінкою основних суб'єктів, головними пропорціями. Завдання другого етапу полягає у прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. Основну увагу приділено оцінці фактично сформованої ринкової ситуації та прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. У результаті було визначено, що при проведенні кон'юнктурних досліджень пріоритетними залишаються точні, формалізовані та науково обгрунтовані методи аналізу і прогнозування з застосуванням комп'ютерних технологій та аналітичного програмного забезпечення.

I. Sievidova, S. Plihun

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONJUNCTURE AGRICULTURAL MARKET RESEARCH IN UKRAINE

Summary

The article considers the methodology of market research. It is determined that in general the set of tasks is divided into two levels of implementation. At the first stage, an assessment of the market situation is given, with the scale and typology of the market characteristic for it, the behavior of the main subjects, the main proportions. The task of the second stage is to forecast its development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect relationships, trends and patterns. The main attention is paid to assessing the actual market situation and forecasting its development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect relationships, trends and patterns. As a result, it was determined that in the conduct of market research priorities are accurate, formalized and scientifically based methods of analysis and forecasting using computer technology and analytical software.

№ 15-16 2018, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine


С. В. Плигун

магістр, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

S. Plihun

master of science, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О., Плигун С. В. Проблемні аспекти дослідження кон'юнктури сільськогосподарського ринку в Україні. Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 52–55.

Sievidova, I. and Plihun, S. (2018), “Problematic aspects of the conjuncture agricultural market research in Ukraine”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.