EnglishНа русском

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
І. О. Сєвідова, С. В. Плигун

УДК: 338.433

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

С. В. Плигун

магістр, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

I. Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine

S. Plihun

master of science, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev, Kharkiv, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONJUNCTURE AGRICULTURAL MARKET RESEARCH IN UKRAINE

У статті розглянуто методологію дослідження кон'юнктури ринку. Визначено, що загалом комплекс завдань поділяється на два рівні реалізації. На першому дається оцінка ринкової кон'юнктури з характерними для неї масштабами і типологією ринку, поведінкою основних суб'єктів, головними пропорціями. Завдання другого етапу полягає у прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. Основну увагу приділено оцінці фактично сформованої ринкової ситуації та прогнозі її розвитку як науково обгрунтованого передбачення подальшого розвитку ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей. У результаті було визначено, що при проведенні кон'юнктурних досліджень пріоритетними залишаються точні, формалізовані та науково обгрунтовані методи аналізу і прогнозування з застосуванням комп'ютерних технологій та аналітичного програмного забезпечення.

The article considers the methodology of market research. It is determined that in general the set of tasks is divided into two levels of implementation. At the first stage, an assessment of the market situation is given, with the scale and typology of the market characteristic for it, the behavior of the main subjects, the main proportions. The task of the second stage is to forecast its development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect relationships, trends and patterns. The main attention is paid to assessing the actual market situation and forecasting its development as a scientifically grounded prediction of future market development in the future based on the study of cause-effect relationships, trends and patterns. As a result, it was determined that in the conduct of market research priorities are accurate, formalized and scientifically based methods of analysis and forecasting using computer technology and analytical software.

№ 15-16 2018, стор. 52 - 55

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет