EnglishНа русском

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
В. А. Чудовська

УДК: 330.322: 332.363: 631.147

В. А. Чудовська

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії збалансованого природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

V. Chudovska

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv

INNOVATION AND INVESTMENT ASPECTS OF STATE REGULATION OF ECOSAFETY AGRICULTURE

Виявлено та обгрунтовано інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства в аграрному секторі економіки країни. Визначено джерела фінансування, спрямовані на стимулювання розвитку екобезпечного землеробства. Запропоновано основні заходи активізації інвестиційної діяльності в напрямі забезпечення розвитку екобезпечного землеробства. Означено, що для реалізації послідовної політики державного регулювання необхідно вдосконалення служби екологічного контролю, яка, на відміну від уже діючих організацій, має грунтуватися не на жорсткій структурі перевірок та стягнень, а на стимулюванні та комплексній охороні довкілля. Встановлено, що державні механізми сучасної аграрної політики мають спрямовуватись на всебічну підтримку інноваційних сільськогосподарських організацій в їх зусиллях щодо забезпечення розвитку екобезпечного землеробства ринковими методами; вдосконалення і впорядкування правової бази; розвиток нових форм взаємодії наукових організацій та агропідприємств з метою створення і впровадження інновацій тощо.

The innovation-investment aspects of the state regulation of the development of environmentally-friendly agriculture in the agrarian sector of the country's economy are revealed and grounded. The sources of funding aimed at stimulating the development of environmentally-friendly agriculture have been identified. The main measures of activation of investment activity in the direction of ensuring the development of environmentally-friendly agriculture are offered. It is indicated that for the implementation of a consistent state regulation policy, the improvement of the environmental control service is necessary, which, unlike existing ones, should be based not on the rigid structure of checks and penalties, but on stimulation and integrated environmental protection. It has been established that state mechanisms of modern agrarian policy should aim at the comprehensive support of innovative agricultural organizations in their efforts to ensure the development of environmentally-friendly agriculture by market methods; improving and streamlining the legal framework; the development of new forms of interaction between scientific organizations and agro enterprises in order to create and implement innovations.

№ 15-16 2018, стор. 46 - 51

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет