EnglishНа русском

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н. І. Патика

УДК: 339.137.2:631.15

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. Patyka

PhD (Econ.), Docent, DSc candidate at National Research Centre "Institute of Agricultural Economics"

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S AGRICULTURE

У статті обгрунтовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності сільського господарства України. Зокрема розроблено алгоритм та інструментарій оцінювання, що включає розрахунок інтегрованого індексу конкурентоспроможності сільського господарства на основі узагальнення шести часткових індексів: рівня економічного розвитку галузі, ефективності управління виробничим процесом, прибутковості, фінансової стійкості та платоспроможності, ділової активності в галузі, ефективності управління збутом та просування товару на ринку, участі в зовнішньоекономічній діяльності. Універсальність побудови інтегрованого індексу конкурентоспроможності дозволяє здійснювати порівняльну оцінку рівня конкурентоспроможності галузей в середині національної економіки та визначати, в якій мірі окремі з них спроможні стати локомотивом української економіки на міжнародних ринках. Це створює можливості розробки ефективної економічної політики щодо підтримки найбільш конкурентоспроможних галузей на основі раціонального розподілу державних коштів, а також сформувати довгострокову конкурентну політику держави на галузевому рівні.

In the article methodological approaches to assessing the competitiveness of Ukraine's agriculture have been substantiated. In particular, an algorithm and the instrument for assessing competitiveness have been developed, that includes the calculation of an integrated index based on the generalization of six individual indices: the level of economic development of agriculture, the efficiency of production management, profitability, financial stability and solvency, business activity in the industry, the effectiveness of sales management and promotion of goods in the markets , the industry's participation in foreign economic activity. The versatility of the integrated index of competitiveness' calculation allows to make a comparative assessment of the level of industries' competitiveness within the national economy and to determine to what extent some of them are capable of becoming the locomotive of the Ukrainian economy in international markets. These creates the possibility of developing an effective economic policy to support the most competitive sectors of the national economy on the basis of rational distribution of public funds, and also to form a long-term competitive policy of the state at the sectoral level.

№ 15-16 2018, стор. 25 - 31

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет