EnglishНа русском

РЕІНЖИНІРИНГ — ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Н. І. Демчук, Г. А. Ткаченко

УДК: 65.014.1: 003.13

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Г. А. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РЕІНЖИНІРИНГ — ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of the Department of Finance and Banking Dnipro State Agrarian and Economic University

H. Tkachenko

Postgraduate student of the department of management and law Dnipro State Agrarian and Economic University

REENGINEERING — AN INNOVATIVE TOOL FOR RESTRUCTURING MANAGEMENT DECISIONS

У статті досліджено реінжиніринг як інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень. Встановлено, що в умовах сьогодення реінжинірингом називають інноваційний підхід, який має на меті реалізацію змін на підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва та швидкості реакції підприємства на зміни ринкової кон'юнктури. Визначено, що реінжиніринг характеризується здійсненням реструктуризаційних змін за рахунок їх тісного зв'язку. Проаналізовано взаємодію методики та підходів у процесі інноваційної перебудови управлінських рішень підприємства, а також визначено ключові аспекти реінжинірингу. В ході дослідження обгрунтовано найбільш актуальні завдання реінжинірингу. Також визначено, що головною перевагою в застосуванні реінжинірингу на підприємстві є можливість його самовдосконалення і розвитку, тому що реінжиніринг — це завжди інноваційний процес, здатний радикально підвищити ефективність управлінських рішень.

The article reviews reengineering as an innovative tool for restructuring management decisions. It has been established that in today's reengineering, an innovative approach is used, which aims to implement changes in the enterprise in order to increase the efficiency of production and the speed of the company's reaction to changes in market conditions. It is determined that reengineering is characterized by the implementation of restructuring changes due to their close connection. The interaction of methods and approaches in the process of innovative restructuring of management decisions of the enterprise is analyzed, as well as the key aspects of reengineering are determined. The research substantiates the most urgent tasks of reengineering. It is also determined that the main advantage in applying reengineering in an enterprise is the possibility of its self-improvement and development, because reengineering is always an innovative process that can radically increase the efficiency of management decisions.

№ 15-16 2018, стор. 21 - 24

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет