EnglishНа русском

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
В. М. Семцов, С. Ф. Цуркан

УДК: 330.101.5

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

С. Ф. Цуркан

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

S. Tsurkan

lecturer at the Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

NON-OBSERVED ECONOMICS AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL MODERNIZATION OF AGRARIAN SPHERE IN UKRAINE

Статтю присвячено аналізу методологічних та науково-практичних підходів щодо ідентифікації неспостережуваної економіки. Проведено аналіз інституційних змін в аграрній сфері України. Встановлено, що найбільшої шкоди проведенню ефективних інституційних змін в умовах постіндустріального розвитку завдають неспостережувані економічні процеси. Визначено основні інституційні фази ринкових перетворень, а також обгрунтовано необхідність проведення інституційної модернізації. Детально проаналізовано особливості неспостережуваних економічних процесів у контексті використання сільськогосподарської землі сучасними агентами ринку (на прикладі Вінницької області). Досліджено засади щодо побудови методологічної моделі інституційної модернізації аграрної сфери України в контексті протидії неспостережуваній економіці. Особливу увагу приділено необхідності удосконалення інституційного середовища у вітчизняній аграрній сфері. Окреслено перспективи дослідження теорії неспостережуваної економіки, а також відзначено важливість розробки економетричних моделей інституційної модернізації.

The article is devoted to the analysis of methodological and scientific-practical approaches to the identification of the unobserved economy. The analysis of institutional changes in the agrarian sector of Ukraine is conducted. It is established that the most harmful effect of conducting effective institutional changes in the conditions of post-industrial development is caused by unobserved economic processes. The basic institutional phases of market transformations are determined, and the necessity of institutional modernization is substantiated. The peculiarities of unobserved economic processes in the context of the use of agricultural land by modern market agents (for example, Vinnitsa region) are analyzed in detail. The principles of constructing a methodological model of institutional modernization of the agrarian sphere of Ukraine in the context of counteraction to the unobserved economy are explored. Particular attention is paid to the need to improve the institutional environment in the domestic agrarian sector. The prospects of the study of the theory of the unobserved economy are outlined, as well as the importance of developing econometric models of institutional modernization.

№ 15-16 2018, стор. 17 - 20

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет