EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ
А. Ю. Гладченко

Назад

УДК: 330.322.011.2

А. Ю. Гладченко

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Завданням представленого наукового дослідження є розрахунок привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій на основі авторського індексу дисипативної економічної рівноваги, що на відміну від наявних методичних розробок виявити рівноважні ринки для позиціювання, що дає корпораціям більшу рентабельність та нижчі трансакційні витрати на цільових локаціях. На статистичній основі Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду розраховано динаміку взаємодії ринків товарів та послуг аналізованих країн у площині міжнародних фінансових організацій на основі загальної суми грошових потоків, що дозволяє виявити рівень залученості у міжнародні валютні відносини. Розраховано динаміку взаємодії аналізованих національних ринків товарів та послуг в площині транснаціоналізації грошових потоків що дозволяє виявити результативність позиціювання міжнародних корпорацій на аналізованій локації. Запропоновано градацію коефіцієнтів ефективності Індексу дисипативної економічної рівноваги за складовими привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій, що на відміну від наявних методичних розробок дозволяє оптимізувати присутніх міжнародних корпорацій цільових локаціях.

A. Gladchenko

APPRECIATION THE ATTRACTION OF NATIONAL MARKETS OF GOODS AND SERVICES FOR THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS

Summary

The task of the presented research is to calculate the attractiveness of national markets for goods and services for corporations based on the author's index of dissipative economic equilibrium, which unlike the available methodological developments identify equilibrium markets for positioning, which gives corporations greater profitability and lower transaction costs at target locations. On the basis of the statistical basis of the World Bank and the International Monetary Fund, the dynamics of interaction between the markets for goods and services of the countries in question in the plane of international financial organizations on the basis of the total amount of cash flows, allows to reveal the level of involvement in international monetary relations. The dynamics of interaction of the national markets of goods and services under consideration in the plane of transnationalization of cash flows is calculated to determine the effectiveness of positioning of international corporations in the analysed location. The gradation of the coefficients of the effectiveness of the Index of dissipative economic equilibrium according to the components of the attractiveness of the national markets for goods and services for the activities of corporations is proposed, in contrast to the available methodological developments, it allows to optimize the presence of international corporations in target locations.

№ 15-16 2018, стор. 9 - 16

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

А. Ю. Гладченко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Gladchenko

postdoctoral student, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Гладченко А. Ю. Визначення привабливості національних ринків товарів та послуг для діяльності корпорацій. Агросвіт. 2018. № 15-16. С. 9–16.

Gladchenko, A. (2018), “Appreciation the attraction of national markets of goods and services for the activities of corporations”, Agrosvit, vol. 15-16, pp. 9–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.