EnglishНа русском

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
А. І. Лівінський

УДК: 338.43:631.1:338.33

А. І. Лівінський

канд. с.-г. наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

A. Lіvinsky

сand. s.-g. sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

FEATURES OF FARMING COMPANIES IN UKRAINE AND THEIR RENOVATION DEVELOPMENT

Статтю присвячено оцінці сучасного стану функціонування підприємств тваринництва в Україні та обгрунтуванню стратегічних напрямів реноваційного розвитку. Ідентифіковано, що нестабільність соціально-економічної ситуації в Україні, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні проблеми у сфері тваринництва. Для підвищення конкурентоспроможності галузі та забезпечення реноваційного розвитку доцільно збільшити поголів'я тварин, поглибити зональну концентрацію й спеціалізацію в ефективно функціонуючих структурах найбільш придатних та традиційних природо-кліматичних зон для забезпечення потреб регіонів, де виробництво продукції тваринництва є неефективним і недостатнім. Запропоновано для забезпечення інтенсифікації виробництва здійснити революційні зрушення, а саме: перехід до інноваційних технологічних систем, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів.

The article is devoted to the evaluation of the current state of functioning of livestock enterprises in Ukraine and the substantiation of strategic directions of renovation development. It was identified that the instability of the socio-economic situation in Ukraine, the low level of concentration of capital in the agrarian sector, the disparity in prices between agricultural products and products of industry and its consequences have led to chronic problems in the field of livestock farming. In order to increase the competitiveness of the industry and provide for the development of rendering development, it is expedient to increase the number of animals, to deepen zonal concentration and specialization in efficiently functioning structures of the most suitable and traditional environmental and climatic zones in order to meet the needs of regions where livestock production is inefficient and inadequate. It is proposed to make revolutionary changes to ensure the intensification of production, namely, the transition to innovative technological systems, the complex mechanization and automation of production processes.

№ 15-16 2018, стор. 3 - 8

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет