EnglishНа русском

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ
Є. С. Гарбар

УДК: 336.71

Є. С. Гарбар

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, начальник відділу сегментації активів та управління майном неплатоспроможних банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ

E. Harbar

Ph.D. student, Kyiv national university of trade and economics, Head of assets segmentation and property management division, Deposit guarantee fund

SUPPORT MECHANISM FINANCIAL BANK STABILITY UNDER VOLATILE MARKET CONDITIONS

У статті розглянуто проблему забезпечення фінансової стійкості банків шляхом побудови практичної діяльності, що відповідає умовам ринку та дозволяє здійснювати ефективну протидію дестабілізаційним факторам, які формуються під час волатильності ринку. Проблема забезпечення фінансової стійкості в умовах волатильності ринку розподілена відповідно до рівня впливу та функцій учасників, зокрема: на діяльність регуляторів ринку та банків. Відповідно до цього, розроблені рекомендації двох типів: загальні рекомендації забезпечення принципів роботи банку в умовах волатильності ринку направлені на збереження фінансової стійкості та практичні рекомендації протидії формування дестабілізаційних чинників зовнішнього впливу. Розглянуто проблематику функціонування вітчизняного фінансового ринку, цю проблематику систематизовано та надано рекомендації відносно засад впровадження практичної діяльності направленої на стабілізацію ринку та забезпечення фінансової стійкості його учасників у період волатильності.

The article deals with the problem of how to support financial bank stability by means of working out practical activity that corresponds to the market conditions and lets build counter-strategies of destabilizing factors that are formed when the times for the market are volatile. The problem of financial stability provision when the market is volatile is divided in accordance with the influence level and participants' functions namely: it is divided into market and bank regulators activity. On these grounds there were worked out two types of recommendations: general recommendations as to how to provide the principle of bank activity when the market is volatile and practical recommendations of counter-strategies that prevent destabilizing factors formation of external influence. The article also deals with the problem of national financial market functioning. The article also gives recommendations as of the grounds of how to implement practical activity aimed at market stabilization and financial stability provision of its players under volatile market conditions.

№ 14 2018, стор. 58 - 66

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет