EnglishНа русском

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ВИТРАТ НА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
О. С. Крамарьов

УДК: 332.3

О. С. Крамарьов

ДУ Інститут зернових культур НААН України, м. Дніпро

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ВИТРАТ НА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

O. Kramarov

research scientist, Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE PRICE OF WINTER WHEAT ON THE COST OF FERTILIZER TREATMENT

Прямим показником ефективності застосування добрив є приріст урожаю сільськогосподарських культур. Тому важливе значення має зіставлення додаткових витрат на придбання добрив з вартістю продукції, одержаної за рахунок внесення цих добрив. При чому за аксіому береться загальновідоме положення, що рослина живеться катіонами і аніонами, які надходять до неї з розчинних мінеральних солей, що містяться в мінеральному добриві, або тільки виключно з грунтового розчину поступово зменшуючи природну родючість грунту. Тому пошук тенденцій в залежностях й математичного їх опису з врахуванням кон'юнктури ринку набуває актуальності в умовах сьогодення.
У статті висвітлено кореляційно-регресійний аналіз, котрий дає можливість оцінити залежність цін реалізації приросту зерна озимої пшениці від внесених добрив, що компенсують виніс поживних речовин. За допомогою методу множинної регресії обгрунтовано значимість кожного детермінанта в математичній моделі залежності ціни реалізації озимої пшениці і добрив, що компенсують винос поживних речовин. Запропоновано відображення в собівартості продукції витрат добрив, що дозволяють компенсувати винос NPK, принаймні тією частиною врожаю, що формується за рахунок економічної родючості грунту.
Поглиблено теоретичні погляди на розвиток фінансово-економічного механізму в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель.
У статті представлено результати наукового аналізу, зроблено висновок про порівняно низьку ефективність природокористування, намічено необхідність більш активного раціонального використання земельних ресурсів.

A direct indicator of the effectiveness of fertilizer treatment is the increase in crop yields. Therefore, it is important to compare the additional costs for the purchase of fertilizers with the cost of products obtained through the treatment of these fertilizers. And for the axiom is taken the well-known position that the plant feeds on cations and anions that come to it from soluble mineral salts contained in mineral fertilizers or solely from the soil solution gradually reducing the natural fertility of the soil. Therefore, the search for trends in dependencies and their mathematical description, taking into account the market conditions, is becoming relevant in today's conditions.
The article highlights the correlation-regression analysis, which makes it possible to assess the dependence of the sell prices of the growth of the grain of winter wheat from the treated fertilizers, which compensates the nutrients removal. Using the multiple regression method, the validity of each determinant in the mathematical model of the dependence of the sell price of winter wheat and fertilizers, compensating for the removal of nutrients It is proposed to reflect the cost of fertilizer in the production cost, allowing to compensate for the removal of NPK, at least that part of the crop, which is formed due to the economic fertility of the soil.
It was deepened theoretical views on the development of financial and economic mechanism in the context of the effective use of agricultural land.
The article presents the results of scientific analysis, concluded a relatively low efficiency of nature management and outlined the need for more active rational use of land resources.

№ 14 2018, стор. 54 - 57

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет