EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ
Т. П. Шепель

Назад

УДК: 657.42:332.33

Т. П. Шепель

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ

Анотація

Виходячи з конкретних економічних умов, що склалися в нашій країні, під ринком земель ми розуміємо визначення її вартості та визнання капіталом нарівні з іншими засобами виробництва і обіговими коштами. У зв'язку з цим виникла необхідність обліку та відображення земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів обліку.
У зв'язку з переходом України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності виникає необхідність використання вартісної оцінки землі. На нашу думку, можливо, приймати землю в розрахунок за обліковою вартістю при підрахунку окремих коефіцієнтів.
На ринкову вартість земель сільськогосподарського призначення впливають такі основні фактори: місцезнаходження; діючі комунікації, можливість приєднання до існуючих мереж; структура, стан і властивості грунтів; рельєф місцевості; попит і пропозиції на ринку земельних ділянок.
Ринкова вартість права оренди земельної ділянки додатково залежить від обсягу прав орендаря; терміну дії договору оренди; обтяжень права оренди; прав інших осіб; цільового призначення земельної ділянки.
Вважаємо, що обгрунтовану вартість землі міг би визначити ринок після скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, але є ризик концентрації у руках одного власника. Окремі науковці пропонують за еталон вартості взяти Черкаську область, в інших регіонах вартість буде нижчою або вищою, ніж у базовому залежно від урожайності, — і за наявності розвинутої інфраструктури — зрошувальних систем, елеваторів — додавати до нормативу підвищувальний коефіцієнт.

T. Shepel

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF LAND RESOURCES AS AN OBJECT

Summary

Based on the specific economic conditions prevailing in our country, under the land market, we mean the definition of its value and recognition of capital on a par with other means of production and working capital. In connection with this, there was a need to record and display the agricultural land resources in the company's accounts in accordance with international accounting standards.
In connection with the transition of Ukraine to international accounting and reporting standards, there is a need for the use of land valuation. In our opinion, it is possible to take the land into account at the accounting value when calculating certain coefficients.
The market value of agricultural land is influenced by the following main factors: location; active communications, possibility of joining existing networks; structure, condition and properties of soils; relief of the area; demand and offers in the market of land plots.
The market value of the right to lease the land additionally depends on the amount of tenant rights; the term of the lease agreement; encumbrances on the right to lease; the rights of other persons; intended purpose of the land plot.
We believe that the justified value of land could determine the market after the abolition of the moratorium on the sale of agricultural land, but there is a risk of con We believe that a reasonable value of land could determine the market after the abolition of the moratorium on the sale of agricultural land, but there is a risk of concentration in the hands of one owner. Some scholars suggest that Cherkassy region be taken as a benchmark for value, in other regions the value will be lower or higher than in the base depending on the yield — and in the presence of the developed infrastructure — irrigation systems, elevators — to add to the norm a raising coefficient.

№ 14 2018, стор. 43 - 48

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

Т. П. Шепель

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

T. Shepel

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Шепель Т. П. Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів, як об'єкта обліку . Агросвіт. 2018. № 14. С. 43–48.

Shepel, T. (2018), “Methodological approaches to the assessment of land resources as an object”, Agrosvit, vol. 14, pp. 43–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.