EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ
С. М. Белінська, Т. А. Белінська

Назад

УДК: 657.1

С. М. Белінська, Т. А. Белінська

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

Cтaттю пpиcвячено пpоблемaм автоматизації облікового процесу для ефективного управління підприємством. Розглянуто актуальні питання організації автоматизації обліку на підприємствах Україні. Уточнено значення організації автоматизації обліку в забезпеченні апарату управління інформацією для прийняття управлінських рішень. Розглянуто окремі проблеми організації автоматизації обліку та його технічного забезпечення. Наведено характеристику найпопулярніших програмних продуктів, які використовують підприємства для обліку. Надано пропозиції з удосконалення організації автоматизації обліку з метою покращення інформаційної бази управлінського персоналу підприємства для прийняття обгрунтованих рішень. Досліджено, що механізація бухгалтерського обліку сприяє зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його оперативним, скоротити терміни на інші звітності. Найбільш повно ці питання вирішуються в умовах автоматизації всього комплексу облікових робіт. Проаналізовано, що особлива увага приділяється розробці пакетів прикладних програм, що реалізують автоматизоване вирішення всіх типових завдань бухгалтерського обліку. Доведено, що бухгалтерський облік є однією з ключових ланок у діяльності будь-якої організації.

S. Belinska, T. Belinska

FEATURES OF AUTOMATION OF THE ACCOUNTING PROCESS

Summary

Cтaття пpиcвяченa пpоблемaм автоматизации учетного процесса для эффективного управления предприятием. Рассмотрены актуальные вопросы организации автоматизации учета на предприятиях Украины. Уточнение значения организации автоматизации учета в обеспечении аппарата управления информацией для принятия управленческих решений. Рассмотрены отдельные проблемы организации автоматизации учета и его технического обеспечения. Приведена характеристика наиболее популярных программных продуктов, которые используют предприятия для учета. Даны предложения по совершенствованию организации автоматизации учета с целью улучшения информационной базы управленческого персонала предприятия для принятия обоснованных решений. Доказано, что механизация бухгалтерского учета способствует уменьшению трудоемкости учета, но не позволяет в полной мере сделать его оперативным, сократить сроки на другие отчетности. Наиболее полно эти вопросы решаются в условиях автоматизации всего комплекса учетных работ. Проанализировано, что особое внимание уделяется разработке пакетов прикладных программ, реализующих автоматизированное решение всех типовых задач бухгалтерского учета. Доказано, что бухгалтерский учет является одной из ключевых звеньев в деятельности любой организации.

№ 14 2018, стор. 31 - 36

Кількість переглядів: 1225

Відомості про авторів

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Пертра Могили, м. Миколаїв

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv


Т. А. Белінська

студентка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

T. Belinska

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Белінська С. М., Белінська Т. А. Особливості автоматизації облікового процесу . Агросвіт. 2018. № 14. С. 31–36.

Belinska, S. and Belinska, T. (2018), “Features of automation of the accounting process”, Agrosvit, vol. 14, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.