EnglishНа русском

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2019—2020 РОКИ: ІННОВАЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба

УДК: 338.24

В. Д. Залізко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

В. І. Мартиненков

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Н. С. Гирба

аспірант кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2019—2020 РОКИ: ІННОВАЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

V. Zalizko

Dr. (Economics), Professor of the Department of Enterprise Economics University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

V. Martynenkov

PhD student of the Department of Management of Innovative & Investment Activities, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

N. Girba

PhD student, of the Department of Economics of the Enterprise of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

PRIORITIES FOR RESEARCH ON SOCIOECONOMIC PROBLEMS OF UKRAINIAN RURAL AREAS IN 2019—2020: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, DECENTRALIZATION

У статті на період 2019—2020 рр. висвітлено пріоритети соціоекономічного розвитку сільських територій України в умовах інтенсивного трансферу інновацій у сільгоспвиробництво та управління територіальними громадами, яке має враховувати хвилеподібність економічних фінансово-економічних криз та вирішувати соціально-екологічні проблеми сільського населення. Встановлено, що стратегічним вектором збільшення аграрного потенціалу сільських територій може стати активізація сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та державно-приватне партнерство, що стане альтернативою неконтрольованій агрохолдингізації, яка попри ряд позитивних економічних ефектів наносить шкоду соціальній та екологічні сфері. Використання SWOT-аналізу дозволило встановити пріоритетність застосування технології блокчейн у системі управління об'єднаними територіальними громадами. Зокрема зазначена система шифрування дозволяє створити на базі кожної територіальної громади новий прогностичний електронно-обчислювальний центр, в якому усі статистичні дані залишатимуться приватними і конфіденційними, але доступ до великих баз даних дозволить моделювати та прогнозувати соціоекономічний розвиток сільських територій з урахуванням місцевих та національних інтересів.

The article determines the priorities of socioeconomic development of rural areas of Ukraine for period 2019—2020 in conditions of intensive transfer of innovations to agricultural production and management of territorial communities, which should take into account the wavy appearance of economic financial and economic crises and solve socio-environmental problems of the rural population. It has been established that the strategic vector for increasing agricultural potential of rural areas may be the intensification of agricultural servicing cooperation and public-private partnership, which will become an alternative to uncontrolled agroholdingization, which, despite some positive economic effects, is detrimental to the social and environmental spheres. The use of SWOT analysis allowed us to prioritize the use of blockchain technology in the management system of united territorial communities. In particular, this encryption system allows to create on the basis of each territorial community a new prognostic electronic computing center in which all statistical data will remain private and confidential, but access to large databases will allow modeling and forecasting socioeconomic development of rural areas taking account local and national interests.

№ 14 2018, стор. 16 - 20

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет