EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2019—2020 РОКИ: ІННОВАЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба

Назад

УДК: 338.24

В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба

ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА 2019—2020 РОКИ: ІННОВАЦІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Анотація

У статті на період 2019—2020 рр. висвітлено пріоритети соціоекономічного розвитку сільських територій України в умовах інтенсивного трансферу інновацій у сільгоспвиробництво та управління територіальними громадами, яке має враховувати хвилеподібність економічних фінансово-економічних криз та вирішувати соціально-екологічні проблеми сільського населення. Встановлено, що стратегічним вектором збільшення аграрного потенціалу сільських територій може стати активізація сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та державно-приватне партнерство, що стане альтернативою неконтрольованій агрохолдингізації, яка попри ряд позитивних економічних ефектів наносить шкоду соціальній та екологічні сфері. Використання SWOT-аналізу дозволило встановити пріоритетність застосування технології блокчейн у системі управління об'єднаними територіальними громадами. Зокрема зазначена система шифрування дозволяє створити на базі кожної територіальної громади новий прогностичний електронно-обчислювальний центр, в якому усі статистичні дані залишатимуться приватними і конфіденційними, але доступ до великих баз даних дозволить моделювати та прогнозувати соціоекономічний розвиток сільських територій з урахуванням місцевих та національних інтересів.

V. Zalizko, V. Martynenkov, N. Girba

PRIORITIES FOR RESEARCH ON SOCIOECONOMIC PROBLEMS OF UKRAINIAN RURAL AREAS IN 2019—2020: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, DECENTRALIZATION

Summary

The article determines the priorities of socioeconomic development of rural areas of Ukraine for period 2019—2020 in conditions of intensive transfer of innovations to agricultural production and management of territorial communities, which should take into account the wavy appearance of economic financial and economic crises and solve socio-environmental problems of the rural population. It has been established that the strategic vector for increasing agricultural potential of rural areas may be the intensification of agricultural servicing cooperation and public-private partnership, which will become an alternative to uncontrolled agroholdingization, which, despite some positive economic effects, is detrimental to the social and environmental spheres. The use of SWOT analysis allowed us to prioritize the use of blockchain technology in the management system of united territorial communities. In particular, this encryption system allows to create on the basis of each territorial community a new prognostic electronic computing center in which all statistical data will remain private and confidential, but access to large databases will allow modeling and forecasting socioeconomic development of rural areas taking account local and national interests.

№ 14 2018, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 1077

Відомості про авторів

В. Д. Залізко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

V. Zalizko

Dr. (Economics), Professor of the Department of Enterprise Economics University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


В. І. Мартиненков

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Martynenkov

PhD student of the Department of Management of Innovative & Investment Activities, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine


Н. С. Гирба

аспірант кафедри економіки підприємства, Університет Державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

N. Girba

PhD student, of the Department of Economics of the Enterprise of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Залізко В. Д., Мартиненков В. І., Гирба Н. С. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019—2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація. Агросвіт. 2018. № 14. С. 16–20.

Zalizko, V., Martynenkov, V. and Girba, N. (2018), “Priorities for research on socioeconomic problems of ukrainian rural areas in 2019—2020: innovation, entrepreneurship, decentralization”, Agrosvit, vol. 14, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.