EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.2:631.17(477)

В. Є. Скоцик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Розвиток ринку сільськогосподарської техніки в аспекті формування довгострокових партнерських відносин між господарюючими суб'єктами та забезпечення ефективного використання технічних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками неможливо досягнути без формування відповідної інфраструктури.
Метою удосконалення інфраструктури на досліджуваному ринку є створення необхідних загальних умов для підвищення ефективного використання сільськогосподарської техніки господарюючими суб'єктами. На нашу думку, за характером впливу інфраструктури на процес використання техніки загальні умови доцільно поділити на такі основні групи: умови, які безпосередньо забезпечують процеси виробництва — матеріально-технічне постачання і збут технічних ресурсів, накопичення й обробка інформації, консультування з технологічних, управлінських та інших питань; умови відтворення робочої сили — підвищення кваліфікації працівників та їх перепідготовка, організація відпочинку, підвищення рівня життя і тощо; умови, які забезпечують збалансованість макроекономічних пропорцій суспільного відтворення — досягнення паритету економічних відносин в АПК, дієвість державної підтримки сільського господарства і т.д.
Таким чином, як показали дослідження, дилерська діяльність у сервісному обслуговуванні техніки в Україні має тенденцію до розвитку. На нашу думку, нині найбільш перспективним напрямом діяльності ремонтно-транспортних підприємств є модернізація спрацьованих технічних засобів.
Важливе значення у забезпеченні стабільного функціонування ринку сільськогосподарської техніки відводиться ремонтно-технічним підприємствам як складовому елементу інфраструктури ринку техніки. Перспективним напрямом діяльності ремонтно-транспортних підприємств є модернізація спрацьованих технічних засобів.

V. Skotsyk

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF THE INFRASTRUCTURE PROVISION OF AGRICULTURAL MACHINERY MARKET IN UKRAINE

Summary

The development of the agricultural machinery market in the aspect of forming long-term partnerships between business entities and ensuring the efficient use of technical resources by agricultural producers can not be achieved without the formation of the appropriate infrastructure.
The aim of improving the infrastructure on the market under investigation is to create the necessary general conditions for improving the effective use of agricultural machinery by business entities. In our opinion, the nature of the impact of infrastructure on the process of using technology general conditions should be divided into the following main groups: the conditions that directly ensure the production processes — material and technical supply and sales of technical resources, accumulation and processing of information, consulting on technological, managerial and other issues; conditions for the reproduction of the workforce — upgrading the skills of the workers and their retraining, organization of rest, raising the standard of living, and so on; conditions that ensure the balance of the macroeconomic proportions of social reproduction — the achievement of the parity of economic relations in the agroindustrial complex, the effectiveness of state support to agriculture, etc.
Thus, as the research showed, the dealer's activity in servicing the technology in Ukraine tends to develop. In our opinion, nowadays the most promising direction of activity of repair and transport enterprises is modernization of the worked out technical means.
Important in ensuring the stable functioning of the agricultural machinery market is given to the repair and technical enterprises as a component of the infrastructure of the technology market. The perspective direction of the activity of repair and transport enterprises is the modernization of the worked out technical means.

№ , стор.

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України . Агросвіт. 2018. № 14. С. 9–15.

Skotsyk, V. (2018), “Organizational-economic principles of the formation of the infrastructure provision of agricultural machinery market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 14, pp. 9–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.