EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ
О. В. Назаренко

Назад

УДК: 657.6:167.2

О. В. Назаренко

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ

Анотація

Питання теорії, практичного функціонування та регулювання з подальшим вдосконаленням методики проведення аудиторських перевірок знаходяться у сфері інтересів науковців-теоретиків, аудиторів-практиків, суб'єктів господарювання та інших користувачів їх як фінансової, так і не фінансової звітності.
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування особливостей застосування аналітичних процедур аудиту у відповідності до нормативних вимог.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора розробки і застосування аналітичних процедур для кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття інформації незалежно від оцінених ризиків суттєвого викривлення. Найважливішим аспектом виконання аналітичних процедур в аудиті є розуміння можливості їх застосування з урахуванням визначеної мети та поставлених завдань.
Пріоритетне значення аналітичних процедур полягає у їх меншій трудомісткості, нищій вартості, більш високій ефективності порівняно з аудиторськими процедурами, спрямованими на дослідження безпосередньо первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку. Використання аналітичних процедур на кожному етапі надасть можливість аудитору визначити аудиторський ризик та рівень суттєвості, оцінити вірогідність безперервної діяльності суб'єкта перевірки, дослідити вплив різних чинників на відхилення фактичних показників від оптимальних (рекомендованих, визначених законодавчо) та запропонувати конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків.

O. Nazarenko

THE ESSENCE, FUNCTIONAL PURPOSE AND USAGE ASPECTS OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT

Summary

The questions of theory, practical functioning and regulation with further improvement of the methodology of audit conducting are in the sphere of interests of analyst-scientists, auditor-experts, business entities and other users of their as financial so non-financial reporting.
The goal of the research is to provide a theoretical justification for the usage aspects of analytical audit procedures in accordance with regulatory requirements.
International auditing standards require the auditor to develop and apply analytical procedures for each significant class of operations, account balance and disclosure regardless of the assessed risks of material misstatement. The most important aspect of analytical procedures achievement in audit is realizing the possibility of their usage, taking into account the stated goals and objectives.
The priority value of analytical procedures is their less labor-intensive, poor value, higher efficiency compared to audit procedures aimed at exploring directly the primary documents, registers of analytical and synthetic accounting. The usage of analytical procedures at each stage will enable the auditor to determine the auditor's risk and level of materiality, to assess the probability of the continuous activity of the subject of verification, to investigate the impact of various factors on the deviation of the actual indicators from the optimal (recommended, determined by law) and to propose specific measures to eliminate the identified shortcomings.

№ 14 2018, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1023

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Назаренко О. В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті. Агросвіт. 2018. № 14. С. 3–8.

Nazarenko, O. (2018), “The essence, functional purpose and usage aspects of analytical procedures in audit”, Agrosvit, vol. 14, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.