EnglishНа русском

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ
О. В. Назаренко

УДК: 657.6:167.2

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ

O. Nazarenko

Doctor of Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic control and audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE ESSENCE, FUNCTIONAL PURPOSE AND USAGE ASPECTS OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT

Питання теорії, практичного функціонування та регулювання з подальшим вдосконаленням методики проведення аудиторських перевірок знаходяться у сфері інтересів науковців-теоретиків, аудиторів-практиків, суб'єктів господарювання та інших користувачів їх як фінансової, так і не фінансової звітності.
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування особливостей застосування аналітичних процедур аудиту у відповідності до нормативних вимог.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора розробки і застосування аналітичних процедур для кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття інформації незалежно від оцінених ризиків суттєвого викривлення. Найважливішим аспектом виконання аналітичних процедур в аудиті є розуміння можливості їх застосування з урахуванням визначеної мети та поставлених завдань.
Пріоритетне значення аналітичних процедур полягає у їх меншій трудомісткості, нищій вартості, більш високій ефективності порівняно з аудиторськими процедурами, спрямованими на дослідження безпосередньо первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку. Використання аналітичних процедур на кожному етапі надасть можливість аудитору визначити аудиторський ризик та рівень суттєвості, оцінити вірогідність безперервної діяльності суб'єкта перевірки, дослідити вплив різних чинників на відхилення фактичних показників від оптимальних (рекомендованих, визначених законодавчо) та запропонувати конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків.

The questions of theory, practical functioning and regulation with further improvement of the methodology of audit conducting are in the sphere of interests of analyst-scientists, auditor-experts, business entities and other users of their as financial so non-financial reporting.
The goal of the research is to provide a theoretical justification for the usage aspects of analytical audit procedures in accordance with regulatory requirements.
International auditing standards require the auditor to develop and apply analytical procedures for each significant class of operations, account balance and disclosure regardless of the assessed risks of material misstatement. The most important aspect of analytical procedures achievement in audit is realizing the possibility of their usage, taking into account the stated goals and objectives.
The priority value of analytical procedures is their less labor-intensive, poor value, higher efficiency compared to audit procedures aimed at exploring directly the primary documents, registers of analytical and synthetic accounting. The usage of analytical procedures at each stage will enable the auditor to determine the auditor's risk and level of materiality, to assess the probability of the continuous activity of the subject of verification, to investigate the impact of various factors on the deviation of the actual indicators from the optimal (recommended, determined by law) and to propose specific measures to eliminate the identified shortcomings.

№ 14 2018, стор. 3 - 8

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет