EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ПУБЛІЧНИЙ ТА ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНИЙ РІВЕНЬ
В. А. Козловцева

Назад

УДК: 504.06: 332.2

В. А. Козловцева

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ПУБЛІЧНИЙ ТА ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНИЙ РІВЕНЬ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність удосконалення інституціонального середовища стимулювання екологічно чистого виробництва на основі імплементації методів, інструментів та способів формування ринку екологічних товарів і послуг із врахуванням специфіки сільськогосподарських та переробно-харчових виробництв. Встановлено, що удосконалення інституціонального середовища стимулювання впровадження технологій екологічно безпечного виробництва має передбачати комплекс заходів з інституціоналізації норм, правил та стандартів екологізації агропродуктового ланцюга на рівні системи публічного управління з подальшим умонтуванням на внутрішньо-корпоративному рівні методів, інструментів та способів забезпечення виробництва і просування на ринок екологічно чистих продуктів. Доведено, що пріоритетною категорією сільгоспвиробників у частині впровадження екологічно чистого виробництва виступають особисті селянські господарства, тому їх діяльність має отримати необхідну консультативну, пряму та непряму фінансову підтримку зі сторони держави для стимулювання процесів нарощення масштабів та обсягів виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської сировини. Встановлено, що особисті селянські господарства з метою забезпечення необхідного рівня концентрації інвестицій для розбудови матеріально-технічної бази зберігання та первинної переробки органічної продукції мають створювати об'єднання на основі кооперативної, асоціативної та кластерної інтеграції.

V. Kozlovceva

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD: PUBLIC AND INTERNAL CORPORATE LEVEL

Summary

The article substantiates the need to improve the institutional environment for stimulating environmentally clean production on the basis of the implementation of methods, instruments and means of forming the market of environmental goods and services taking into account the specifics of agricultural & processing and food production industries. It has been established that improvement of the institutional environment for the promotion of technologies for environmentally safe production should include a set of measures on institutionalization of the norms, rules and standards of ecologization of the agro-food chain at the level of the public administration system with further implementation of methods, instruments and means for ensuring production and market promotion of environmentally clean products at the internal corporate level. It has been proved that private farms are the priority category of agricultural producers in implementing environmentally clean production; therefore their activities should get the necessary advisory, direct and indirect financial support from the state to stimulate the processes of increasing the scale and volume of production of environmentally safe agricultural raw materials. It has been established that personal farms should create associations based on cooperative, associative and cluster integration in order to provide the necessary level of investment concentration for the development of the material and technical facilities for storage and primary processing of organic products.

№ 13 2018, стор. 63 - 72

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

В. А. Козловцева

асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет

V. Kozlovceva

Assistant Professor of the Department of Environmental Protection, Odessa State Environmental University

Як цитувати статтю

Козловцева В. А. Удосконалення інституціонального середовища стимулювання екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень. Агросвіт. 2018. № 13. С. 63–72.

Kozlovceva, V. (2018), “Improvement of the institutional environment for the promotion of environmentally clean production in the agro-industrial field: public and internal corporate level”, Agrosvit, vol. 13, pp. 63–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.