EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Є. М. Стариченко

Назад

УДК: 338.439-049.5

Є. М. Стариченко

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Анотація

Продовольча безпека посідає важливе місце в дослідженнях соціально-економічного, політичного, екологічного, демографічного, управлінського, біологічного, інформаційного, інституціонального характеру та в інших наукових напрямах. Це означає, що проблема продовольчої безпеки є не лише актуальною, але й ще складною, багатогранною та багаторівневою. Саме тому складно запропонувати єдине визначення наукової категорії "продовольчої безпеки".
Узагальнено еволюцію підходів до визначення продовольчої безпеки та виділимо контент кожного із етапів. Для більшості наукових праць, у яких зроблено спробу щодо систематизації підходів до оцінки та визначення продовольчої безпеки є фокусування уваги не на конкретні дії держав або міжнародних організацій, а на документи декларативного характеру — меморандуми, рішення конференцій, наукові конференції.
Так, заслуговує на увагу праця науковців, які виділяють п'ять етапів в еволюції дефініції продовольчої безпеки. Для 40-х та 50-х минулого століття, на думку науковців, характерною була орієнтація розвинених країн розподіляти надлишки продовольства на основі надання продовольчої допомоги біднішим.
Узагальнюючи вищезазначене, покладено початок виходу цієї проблеми на міжнародний рівень, піднімаються питання "свободи від нужди", "свободи від голоду" та "досягнення економіки достатку", вирішення яких залежать від темпів економічного зростання, динаміки світового виробництва зернових, достатності продовольства у світі та вплив на рівень бідності та наявності й зміни кількості робочих місць.
У дослідженні під продовольчою безпекою розглядається такий стан економіки, соціальної та екологічної сфери країни, за якого забезпечується продовольча незалежність держави, гарантується фізична, соціальна та економічна доступність для кожної людини харчових продуктів, які відповідають вимогам законодавства про технічне регулювання, в обсягах не менше раціональних норм споживання продовольства, необхідних для активного та здорового способу життя.
Виділено місце продовольчої безпеки у системі національної безпеки, яке підпорядковано до економічної, соціальної та екологічної безпеки, що дозволяє розширити коло показників для оцінки продовольчої безпеки за рахунок не лише економічних, але й соціальної та екологічної сфер.

Ye. Starychenko

FOOD SECURITY OF THE COUNTRY AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY

Summary

Food security plays an important role in socio-economic, political, environmental, demographic, managerial, biological, informational, institutional and other research. This means that the food security issue is not only relevant, but also complex, multifaceted and multi-level. That is why it is difficult to propose a single definition of the scientific category of "food security".
We will generalize the evolution of approaches to the definition of food security and highlight the content of each of the stages. For most scientific papers, which attempt to systematize approaches to the assessment and definition of food security, the focus is not on the specific actions of States or international organizations, but on declarative documents — memoranda, decisions of conferences, scientific conferences.
Worthy of note is the work of scientists who distinguish five stages in the evolution of the definition of food security. According to scientists, for the 40's and 50's of the last century, the developed countries tended to allocate surpluses of food on the basis of providing food aid to the poor.
Summing up the above-mentioned, the beginning of access of this problem to the international level is set, the issues of "freedom from want", "freedom from hunger" and "achievement of the economics of prosperity" are rising, the solution of which depends on the rates of economic growth, the dynamics of world grain production, the sufficiency of food in the world, and the impact on poverty and the availability and change in the number of jobs.
In the study on food security considers the state of the economy, the social and environmental sphere of the country, which ensures food independence of the state, ensures the physical, social and economic accessibility for every person of food products that meet the requirements of the legislation on technical regulation, in amounts not less than rational norms of food consuming needed for an active and healthy lifestyle.
The place of food security in the national security system, which is subjected to economic, social and environmental security is allocated, which allows expanding the range of indicators for assessing food security due to not only economic, but also social and environmental spheres.

№ 13 2018, стор. 42 - 48

Кількість переглядів: 1131

Відомості про авторів

Є. М. Стариченко

асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ye. Starychenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Стариченко Є. М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія. Агросвіт. 2018. № 13. С. 42–48.

Starychenko, Ye. (2018), “Food security of the country as a socio-economic category”, Agrosvit, vol. 13, pp. 42–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.