EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Д. А. Качан, І. В. Свиноус

Назад

УДК: 658.14:338.43+338242

Д. А. Качан, І. В. Свиноус

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що відтворювальний процес розвивається за властивими йому закономірностями, відображаючи стратегію розвитку національного господарства і його галузей.
Для того, щоб визначити особливості відтворення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства, необхідно розглянути особливості відтворювальних процесів у сільському господарстві. Останні зумовлені тим, що порівняно з іншими галузями вирішальне значення має відтворення природно-біологічної системи — землі, рослин і тварин. Отже, у цій сфері суспільно-виробничих відносин найбільш важливо забезпечити єдність техніки, біології, економіки й екології.
Економічний механізм формування і відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства характеризується дією двох різних груп факторів.
Перша група факторів виявляє свій вплив у використанні горизонтальних економічних зв'язків сільського господарства з машинобудуванням, енергетикою, хімічною промисловістю, будівництвом та іншими галузями економіки. Інша група факторів виявляє себе через вертикальні економічні зв'язки у сільському господарстві, забезпечуючи взаємодію живої праці та решти елементів.
Вважаємо, що процес відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства характеризується певними особливостями. Основною особливістю є багаторазове скорочення щорічних державних асигнувань на капітальні вкладення, внаслідок чого відбулося згортання відтворювального процесу в галузі.
Ураховуючи специфіку відтворення матеріально-технічної бази, необхідною є розробка та впровадження методів регулювання відтворювального процесу. Очевидно, що відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства вимагає належної уваги як з боку держави, так і з боку суб'єкта господарювання, де воно має відбуватися. Слід визначити, яким чином можна регулювати процес відтворення елементів матеріально-технічної бази. Держава та її інститути відіграють найбільш важливу роль у формуванні умов відтворення. На цей процес впливає комплекс суспільно-економічних відносин, що включають у себе економічні, соціальні, правові та інші умови.

D. Kachan, I. Svynous

THEORY OF REPRODUCTION OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

It is established that a reproduction process develops according to its regularities, reflecting a strategy of development of a national economy and its branches.
In order to determine features of reproduction of material and technical resources of agriculture, it is necessary to consider features of reproductive processes in agriculture. The latter are caused by a fact that, in comparison to other industries, the reproduction of natural-biological system — land, plants and animals — is crucial. Thus, in this area of social and production relations, most important is to ensure the unity of technology, biology, economics and ecology.
An economic mechanism of the formation and reproduction of the material and technical base of agriculture is characterized by influence of two different groups of factors.
The first group of factors manifests itself when using the horizontal economic connections of agriculture with the mechanical engineering, energy, chemical industry, construction and other sectors of the economy. Another group of factors manifests itself through vertical economic connections in agriculture, ensuring the interaction of living labor and the rest of the elements.
We consider that the process of reproduction of material and technical base of agriculture is characterized by certain features. The main feature is the repeated reduction of annual state allocations for capital investments, resulting in a curtailment of the reproductive process in the industry.
Given a specific nature of reproduction of the material and technical base, it is necessary to develop and implement methods for regulation the reproduction process. It is obvious that the reproduction of the material and technical base of agriculture requires the attention both from the state and from the side of subject's management, where it should take place. It should be determined how it is possible to regulate the process of reproduction of elements of the material and technical base. The state and its institutions play the most important role in shaping of conditions of reproduction. This process is influenced by a complex of socio-economic relations, which include economic, social, legal and other conditions.

№ 13 2018, стор. 28 - 34

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

Д. А. Качан

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

D. Kachan

Bila Tserkva National Agrarian University


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Качан Д. А., Свиноус І. В. Теоретичні засади відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2018. № 13. С. 28–34.

Kachan, D. and Svynous, I. (2018), “Theory of reproduction of material and technical base of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13, pp. 28–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.