EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ
В. Ю. Гордополов

Назад

УДК: 657

В. Ю. Гордополов

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проаналізовано праці щодо експортно-імпортних операцій в частині документування щодо оцінки об'єктів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності, відображення експортно-імпортних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, в сфері удосконалення методики ведення бухгалтерського обліку. Було досліджено багатосторонні торговельні угоди в світлі впливу їх положень на облікове відображення зовнішньоекономічних операцій. Розкрито зв'язок елементів методу бухгалтерського обліку та етапів здійснення зовнішньоекономічної діяльності. З метою створення єдиного інформаційного простору системи управління підприємством, представлено напрями розширення меж функціонування облікової системи, що здійснюється через удосконалення ведення документації на підприємстві, що займається зовнішньоекономічною діяльністю. Розроблено оцінку в операціях експорту та імпорту товарів у бухгалтерському обліку відповідно до запропонованих етапів. Здійснено авторський підхід у переоцінці товарів в імпортних операціях. Розроблено напрями організації та ведення синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій.

V. Gordopolov

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING EXCHANGE OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS OF ENTERPRISES

Summary

The article analyzes the works on export-import operations in the part of documentation, the evaluation of objects of accounting of foreign trade activities, the display of export-import transactions in accounting accounts, in the field of improving the methodology of accounting. Multilateral trade agreements were investigated in light of the impact of their provisions on the accounting of foreign economic transactions. The connection between the elements of the accounting method and the stages of foreign economic activity is disclosed. In order to create a single information space for the enterprise management system, the directions of expanding the limits of the accounting system functioning, which are carried out through the improvement of documentation in the enterprise engaged in foreign economic activity, are presented. An assessment is made in the operations of export and import of goods in accounting in accordance with the proposed stages. The author's approach in re-evaluation of goods in import operations is carried out. Directions of organization and conducting of synthetic and analytical accounting of export-import operations are developed.

№ 13 2018, стор. 15 - 27

Кількість переглядів: 1554

Відомості про авторів

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

Як цитувати статтю

Гордополов В. Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств. Агросвіт. 2018. № 13. С. 15–27.

Gordopolov, V. (2018), “Methodological provisions of accounting exchange of export-import operations of enterprises”, Agrosvit, vol. 13, pp. 15–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.