EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СИРОВИННІЙ СПРЯМОВАНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА
В. А. Голян, Д. М. Шмаров

Назад

УДК: 338.439.52

В. А. Голян, Д. М. Шмаров

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СИРОВИННІЙ СПРЯМОВАНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

Обгрунтовано, що послаблення сировинної спрямованості вітчизняного аграрного сектору залежить від комплексного розвитку переробно-харчових виробництв, який передбачає диверсифікацію номенклатури випуску готової продукції у відповідності з наявною кон'юнктурою продовольчих ринків, впровадження маловідходних та безвідходних технологій на основі модернізації і реконструкції виробничо-технічної бази, утилізацію відходів рослинного та тваринного походження. Встановлено, що комплексний розвиток переробно-харчових виробництв дозволить збільшити обсяг виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме скороченню сировинного експорту, зокрема сільськогосподарської сировини, зменшить питому вагу зернових та олійних культур в структурі аграрного експорту, а також забезпечить скорочення непродуктивного імпорту м'яса та їстівних субпродуктів. Доведено, що модернізація переробного сегмента АПК має відбуватися на принципово нових засадах, в першу чергу, на засадах комплексного використання сільськогосподарської сировини у всіх фазах агропродуктового ланцюга, щоб паралельно з випуском якісної продовольчої продукції залучати у господарський обіг значні обсяги рослинних та тваринних відходів, які забезпечать виробництво дешевого біологічного палива та стануть ефективною кормовою добавкою і екологічно безпечним органічним добривом.

V. Golyan, D. Shmarov

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PROCESSING AND FOOD PRODUCTION INDUSTRIES AS AN ALTERNATIVE TO THE RAW MATERIAL ORIENTATION OF THE AGRARIAN SECTOR

Summary

It has been substantiated that the reduction of the raw material orientation of the domestic agrarian sector depends on the integrated development of processing and food production industries, which involves diversification of product range of end products in accordance with the current state of food markets, introduction of low-waste and non-waste technologies on the basis of modernization and reconstruction of the production and technical base, utilization of plant and animal waste. It has been established that integrated development of processing and food production industries will allow to increase the volume of production and exports of products with high added value, which will facilitate reducing raw exportation, in particular agricultural raw materials, will reduce the share of grain and oilseeds in the structure of agrarian exports, and will ensure reduction of unproductive imports of meat and edible by-products. It has been substantiated that modernization of the processing sector of agroindustrial complex should be based on fundamentally new principles, first of all, on the basis of integrated use of agricultural raw materials in all phases of the agro-food chain so that, in parallel with the production of quality food products, to attract significant amounts of plant and animal waste into the economic turnover, which will ensure the production of cheap biofuel and will become an effective feed supplement and environmentally friendly organic fertilizer.

№ 13 2018, стор. 8 - 14

Кількість переглядів: 1218

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv


Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Голян В. А., Шмаров Д. М. Комплексний розвиток переробно-харчових виробництв як альтернатива сировинній спрямованості аграрного сектора. Агросвіт. 2018. № 13. С. 8–14.

Golyan, V. and Shmarov, D. (2018), “Integrated development of processing and food production industries as an alternative to the raw material orientation of the agrarian sector”, Agrosvit, vol. 13, pp. 8–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.