EnglishНа русском

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
В. А. Козловцева

УДК: 338.439:332.132

В. А. Козловцева

асистент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Kozlovceva

Assistant Professor of the Department of Environmental Protection, Odessa State Environmental University

FORMATION OF THE MODERN CONCEPT OF IMPLEMENTING AN ENVIRONMENTALLY-CLEAN PRODUCTION IN THE AGRO-INDUSTRIAL FIELD OF UKRAINE

Обгрунтовано, що сучасний концепт впровадження моделі екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері має базуватися на наступних інституціональних передумовах: умонтування в національну аграрну політику окремих Цілей сталого розвитку, затверджених ООН; гармонізація вітчизняних та європейських регламентів безпечності та якості харчових продуктів; впровадження служб сільськогосподарського дорадництва; інституціоналізація преференцій суб'єктам аграрного та переробно-харчового підприємництва, які впроваджують проекти екологізації виробництва сільськогосподарської сировини та готових харчових продуктів. Встановлено, що основною передумовою екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України є екологічно орієнтоване сільськогосподарське виробництво, побудоване на впровадженні систем грунтозахисного та органічного землеробства, забезпеченні балансу застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів, формуванні системи субстратів поглинання шкідливих речовин, екологічному реінжинірингу використання забруднених радіонуклідами грунтів та використанні сидератних добрив.

It has been substantiated that the modern concept of implementing an environmentally-clean production model in the agro-industrial field should be based on the following institutional conditions: incorporation of the separate Sustainable Development Goals set by the United Nations into the national agricultural policy; harmonization of domestic and European regulations on the safety and quality of food products; introduction of agricultural advisory services; institutionalization of preferences for agrarian and processing and food businesses, which implement projects on ecologization of agricultural raw materials and ready-made food production. It has been established that the ecologically-oriented agricultural production based on the implementation of soil protection and organic farming systems, ensuring balanced application of organic and mineral fertilizers, as well as pesticides and herbicides, formation of a system of substrates for the absorption of harmful substances, environmental reengineering of the use of radionuclides-contaminated soils and use of green manure are the main preconditions for environmentally-clean production in the agro-industrial field of Ukraine.

№ 12 2018, стор. 88 - 96

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет