EnglishНа русском

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРАЦІВНИКІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Т. О. Ніколайчук

УДК: 331.101.3 (751.3)

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРАЦІВНИКІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

T. Nikolaychuk

Master of Law, postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine, ORCID:0000-0001-6268-7723

THE MAIN IMPROVEMENT DIRECTIONS OF THE MOTIVATIONAL SYSTEM THE UKRAINE'S NATURE RESERVE FUND'S EMPLOYEES

Постійні зміни в економічній, соціальній, екологічній та політичній сферах України, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в житті практично кожної людини. Тому лише дієвий мотиваційний механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових ресурсів. Використання ефективної системи мотиваційно-економічних чинників в установі свідчить про уважне і дбайливе ставлення керівництва до власного персоналу, а отже, і про піклування про його матеріальне і соціальне становище. Імідж будь-якого підприємства чи організації визначається насамперед належним відношенням до всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано, якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктивності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу. Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості для практичного використання різних методів мотивації. Економічні чинники заохочення персоналу включають різні форми і системи заробітної плати, організацію преміювання працівників, розгалужену систему доплат та надбавок, як постійного характеру у відсотковому розмірі до ставки заробітної плати (посадового окладу), так і одноразових грошових заохочень за певні досягнення, успіхи у роботі, з нагоди ювілею, народження дитини, виходу на пенсію тощо.
Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення працівником своєю роботою та своїм становищем у суспільстві, неузгодження галузевих актів, що враховують специфіку професійних обов'язків працівників та діяльність установи в цілому, відсутність заходів, спрямованих на індивідуалізацію трудових відносин, у частині механізмів соціально-економічного стимулювання, що як наслідок знижує показники його трудової діяльності, якості продукції, рівень трудової дисципліни, в решті-решт співробітники починають працювати "формально".

Constant changes in the Ukraine's economic, social, environmental and political spheres create either great opportunities or serious threats for almost every person. Therefore, only a workable motivational mechanism, that meets modern conditions and flexible economic changes, will ensure the efficient use of labor resources. Using an effective motivation system and good economic factors, enterprises can show careful attitude its own staff, material and social situation.
The enterprises' image is primarily determined by the proper attitude to all labor members. Increasing the labor productivity and creative potential, the success is guaranteed to the enterprise. Management's market forms open up the wide opportunities for the practical use for various motivation methods. Promotion economic factors include various forms and wages systems, the employee bonuses organization, an additional payments' and allowances' extensive system, for example: the occasion of the anniversary, child's birth , retirement, etc.
The impossibility to achieve the goals, unrealized dreams of raising a good living standard, can cause the employee's dissatisfaction with his work and his position in society. The staff are beginning to work "formally" because the absence measures aimed at the labor relations individualization, disagreement with sectoral acts, to high professional responsibilities, absence socio-economic stimulation's mechanisms, the low level of labor discipline.
Aim and tasks. The aim of the article is represented the main tendencies and realities of socio-economic stimulation the nature — reserved fund's employees. Increasing the work-level, the enterprises should develop a system, which considering psychological motivation and economic factors.
Research results. In this article we have reviewed the financial measures and economic encouragement the Ukraine's nature reserve fund employees. The today's conditions set clear requirements for the employees' motivation's formation, for regularly deeping knowledge, improving skills, developing abilities. The Ukrainian' law may define economic, legal and organizational principles of labor remuneration. It shall apply to the employees who are in labor relations on the basis of labor agreement with enterprises, institutions and organizations of all ownership forms and economic activity (hereinafter enterprises), as well as with separate citizens.
Conclusions. The formation a highly effective wage system, as the main material incentives' element, should be based on an effective organizational and economic remuneration mechanism. It should reflect the relationship and remuneration level with the institution's results, the employee's labor contribution, the state's distribution relations and market conditions.

№ 12 2018, стор. 76 - 87

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет