EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
М. М. Лук'янова, І. С. Гурська

Назад

УДК: 334.73:338.43.02

М. М. Лук'янова, І. С. Гурська

СІЛЬСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті кооперативи показані як один із елементів інституційного середовища сільської економіки розвинутих країн світу. Визначено основні переваги створення кооперативів у контексті сталого розвитку: організація матеріально-технічного забезпечення, максимізація доходу від реалізації продукції, робіт і послуг через усунення посередників із заготівельно-збутової діяльності; сприяння зайнятості та самозайнятості населення, налагодження соціальних взаємозв'язків, розвиток соціального капіталу; впровадження екологобезпечних технологій, збереження біорозмаїття, розвиток органічного виробництва; дотримання сівозмін.
Проаналізовано динаміку наявності сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств в Україні. Визначено місце агрохолдингів у створенні кооперативів та розвитку місцевості. Обгрунтовано основні етапи формування кооперативу: формування взаємної довіри, спонукання до взаємодії, інтеграція. Визначено основні складові успішного кооперування в сільській місцевості: професіоналізм, ефективна організаційна структура, зобов'язання учасників, їх здібності, рівень прийняття кооперативної ідеї та співпраці, доступ до матеріальних ресурсів.

M. Lukianova, I. Hurska

RURAL COOPERATION AS THE BASIS OF LOCAL DEVELOPMENT

Summary

In the article cooperatives are shown as one of the elements of the rural economy institutional environment of developed countries. The main advantages of creating cooperatives in the context of sustainable development are defined: organization of material and technical support, maximization of income from the sale of products, works and services through the elimination of intermediaries from the procurement and sales activities; promotion of employment and self-employment of the population, establishment of social interactions, development of social capital; introduction of ecologically safe technologies, preservation of biodiversity, development of organic production; adherence to crop rotation.
The dynamics of the presence of agricultural cooperatives and farms in Ukraine is analyzed. The place of agroholdings in establishing cooperatives and development of the area is determined. The basic stages of formation of the cooperative are grounded: formation of mutual trust, motivation to interaction, integration. The main components of successful co-operation in the countryside are defined: professionalism, effective organizational structure, commitment of participants, their abilities, the level of adoption of a cooperative idea and cooperation, access to material resources.

№ 12 2018, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

М. М. Лук'янова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

M. Lukianova

PhD, senior lecturer of department of Economics of Enterprise, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical Institute, Berezhany


І. С. Гурська

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

I. Hurska

PhD, associate professor, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhany Agrotechnical Institute, Berezhany

Як цитувати статтю

Лук'янова М. М., Гурська І. С. Сільська кооперація як основа місцевого розвитку. Агросвіт. 2018. № 12. С. 62–66.

Lukianova, M. and Hurska, I. (2018), “Rural cooperation as the basis of local development”, Agrosvit, vol. 12, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.