EnglishНа русском

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ "ВЕЛИКИХ" ДАНИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ "РОЗУМНОГО" СТАЛОГО МІСТА
О. С. Корепанов

УДК: 311.22:[316.32:004.73]

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ "ВЕЛИКИХ" ДАНИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ "РОЗУМНОГО" СТАЛОГО МІСТА

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

PROSPECTS OF USING "BIG" DATA OF MOBILE OPERATORS IN THE INFORMATION MODEL OF "SMART" SUSTAINABLE CITY

Статтю присвячено вивченню перспектив використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку в інформаційній моделі "розумного" сталого міста.
У статті представлені деякі існуючі докази важливої ролі "великих" даних операторів мобільного зв'язку у досягненні цілей розвитку в різних сферах політики, включаючи сталий соціально-економічний розвиток та управління надзвичайними ситуаціями (нещасними випадками). Наведені приклади використання "великих" даних операторів мобільного зв'язку для аналізу соціально-економічного розвитку та управління надзвичайними ситуаціями.
За результатами проведеного дослідження встановлено подібності та відмінності в інформації, яку виробляють оператори мобільних мереж, на відміну від операторів фіксованого зв'язку та Інтернет-провайдерів, і представлені деякі додаткові дані, зокрема про місцезнаходження та мобільність, що створюють мобільні мережі та послуги. Визначено напрями статистичного аналізу профілю клієнтів, на основі "великих" даних операторів мобільного зв'язку.

The article is devoted to studying the prospects of using "big" data of mobile communication operators in the information model of "smart" sustainable city.
The article presents some of the existing evidence of the important role of "big" data of mobile operators in achieving development goals in various policy areas, including sustainable socio-economic development and emergency management (accident). Examples are given of the use of "big" data from mobile operators to analyze socio-economic development and emergency management.
According to the results of the survey, similarities and differences in the information produced by mobile network operators, unlike fixed-line operators and ISPs, are established, and some additional data, including location and mobility, that create mobile networks and services are presented. The directions of statistical analysis of the profile of clients are determined on the basis of "big" data of mobile operators.

№ 12 2018, стор. 56 - 61

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет