EnglishНа русском

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
І. І. Садовий, В. М. Шевченко

УДК: 631.153

І. І. Садовий

к. е. н., старший викладач кафедри землевпорядне проектування, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

В. М. Шевченко

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

I. Sadovyy

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Land Planning Department, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

V. Shevchenko

Postgraduate Student, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

INTRODUCTION OF DYNAMIC CROP ROTATIONS AS AN INNOVATIVE WAY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Запропоновано інноваційний підхід планування вирощування сільськогосподарських культур за допомогою запровадження динамічних сівозмін. Показано, що під час зміни кон'юнктури ринку або впливу негативних природних явищ доцільно змінювати культури в сівозміні, але при цьому не порушувати правила землеробства. Якщо ж зміни суттєві, то потрібно переходити до нової сівозміни, а відтак потрібно з допомогою економіко-математичних методів розрахувати різні альтернативні проекти сівозмін. Для дослідів обрано підприємство з найбільш розповсюдженим для Харківської області набором основних сільськогосподарських культур: соняшнику, озимої пшениці. Розраховано обсяг валової продукції, розмір прибутку, баланс гумусу, потребу в добривах для різних варіантів сівозмін. Досліджено питання забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в умовах недостачі органіки тваринного походження.

An innovative approach to planning crop production by introduction of dynamic crop rotations is offered. It is shown that during changing of market conditions or influence of negative natural phenomena, it is expedient to change crops in crop rotation, but not to violate rules of agriculture. If changes are significant then it is necessary to switch to a new crop rotation and it is appropriate to calculate various alternative crop rotation projects with the help of economic and mathematical methods. For experiments it was chosen company with the most common set of basic crops for Kharkiv region: sunflower, winter wheat. There were calculated volume of gross output, profit amount, humus balance and need for fertilizers for various crop rotation options. An issue of ensuring a non-deficit balance of humus in conditions of a shortage of organics of animal origin was researched.

№ 12 2018, стор. 42 - 47

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет