EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
І. І. Садовий, В. М. Шевченко

Назад

УДК: 631.153

І. І. Садовий, В. М. Шевченко

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СІВОЗМІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Запропоновано інноваційний підхід планування вирощування сільськогосподарських культур за допомогою запровадження динамічних сівозмін. Показано, що під час зміни кон'юнктури ринку або впливу негативних природних явищ доцільно змінювати культури в сівозміні, але при цьому не порушувати правила землеробства. Якщо ж зміни суттєві, то потрібно переходити до нової сівозміни, а відтак потрібно з допомогою економіко-математичних методів розрахувати різні альтернативні проекти сівозмін. Для дослідів обрано підприємство з найбільш розповсюдженим для Харківської області набором основних сільськогосподарських культур: соняшнику, озимої пшениці. Розраховано обсяг валової продукції, розмір прибутку, баланс гумусу, потребу в добривах для різних варіантів сівозмін. Досліджено питання забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в умовах недостачі органіки тваринного походження.

I. Sadovyy, V. Shevchenko

INTRODUCTION OF DYNAMIC CROP ROTATIONS AS AN INNOVATIVE WAY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Summary

An innovative approach to planning crop production by introduction of dynamic crop rotations is offered. It is shown that during changing of market conditions or influence of negative natural phenomena, it is expedient to change crops in crop rotation, but not to violate rules of agriculture. If changes are significant then it is necessary to switch to a new crop rotation and it is appropriate to calculate various alternative crop rotation projects with the help of economic and mathematical methods. For experiments it was chosen company with the most common set of basic crops for Kharkiv region: sunflower, winter wheat. There were calculated volume of gross output, profit amount, humus balance and need for fertilizers for various crop rotation options. An issue of ensuring a non-deficit balance of humus in conditions of a shortage of organics of animal origin was researched.

№ 12 2018, стор. 42 - 47

Кількість переглядів: 82

Відомості про авторів

І. І. Садовий

к. е. н., старший викладач кафедри землевпорядне проектування, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

I. Sadovyy

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Land Planning Department, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev


В. М. Шевченко

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

V. Shevchenko

Postgraduate Student, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Docuchaev

Як цитувати статтю

Садовий І. І., Шевченко В. М. Запровадження динамічних сівозмін як інноваційний шлях розвитку сільського господарства. Агросвіт. 2018. № 12. С. 42–47.

Sadovyy, I. and Shevchenko, V. (2018), “Introduction of dynamic crop rotations as an innovative way of agricultural development”, Agrosvit, vol. 12, pp. 42–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.